Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Adjectives of positive evaluation in present-day spoken British English
Název práce v češtině: Pozitivně hodnotící adjektiva v současné mluvené britské angličtině
Název v anglickém jazyce: Adjectives of positive evaluation in present-day spoken British English
Klíčová slova: pozitivní evaluace|adjektiva|neformální mluvený jazyk|jazyková změna
Klíčová slova anglicky: positive evaluation|adjectives|informal spoken language|language change
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.08.2018
Datum zadání: 15.08.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 31.08.2018
Datum a čas obhajoby: 18.06.2020 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce prozkoumá užívání adjektiv, která vyjadřují pozitivní hodnocení v současné mluvené britské angličtině.
Materiál bude práce čerpat z korpusu Spoken BNC2014. Pro výzkum budou vybrána frekventovaná pozitivně evaluativní adjektiva, např. wonderful, great, awesome, cool, nebo lovely. Za využití sociolingvistických dat dostupných v korpusu bude prozkoumána variace v užívání těchto adjektiv s ohledem na tzv. apparent time, tedy jejich užívání mluvčími různých generací. Lze očekávat, že podobně jako jiné prostředky vyjadřující subjektivní postoje mluvčího (např. intenzifikátory) budou evaluativní adjektiva podléhat rychlé změně, která se projeví v jejich distribuci napříč generacemi. Pozitivně evaluativní adjektiva, kterých nadužívá určitá skupina mluvčích, mohou totiž rychle ztrácet svou hodnotící schopnost a jsou nahrazena jinými (Tagliamonte, Brooke 2014: 11). U vybraných adjektiv může být k ověření změny využito také srovnání s mluvenou demografickou složkou staršího korpusu BNC.
Užívání evaluativních adjektiv bude popsáno z několika hledisek: z pohledu syntaktického se zaměří na jejich syntaktické funkce (atributivní, predikativní, samostatné užití) a výskyt s intenzifikátory (a případně stupňování); z hlediska frazeologie bude zkoumat kolokace sledovaných adjektiv; budou sledovány jejich sémantické preference a kontext, ve kterém se nejčastěji vyskytují. Pokud to bude možné, práce zohlední i další sociolingvistické parametry kromě věku, jako např. gender.
Práce bude napsána v anglickém jazyce.
Seznam odborné literatury
Aarts, B., J. Close and S. Wallis (2013) ‚Choices over time: Methodological issues in investigating current change.‘ In Aarts, B., J. Close, G. Leech and S. Wallis (eds) The Verb Phrase in English: Investigating Recent Language Change with Corpora, 14–45. Cambridge: Cambridge University Press.

Biber, D., S. Johansson, G. Leech, S. Conrad and E. Finegan (1999) Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow, U.K.: Longman.

Huddleston, R. and G. K. Pullum (2002) The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press.

Hundt, M. and Ch. Mair (1999) ‚Agile and uptight genres: The corpus-based approach to language change in progress.‘ International Journal of Corpus Linguistics 4/2, 221–42.

Hunston, S. (2011) Corpus Approaches to Evaluation. Phraseology and Evaluative Language. New York/London: Routledge.

Matesic, M. and A. Memisevic (2016) ‚Pragmatics of adjectives in academic discourse: from qualification to intensification.‘ Jesikoslovlje 12/1-2, 179-206.

Tagliamonte, S.A. and J. Brooke (2014) ‚A weird (language) tale: variation and change in teh adjectives of strangeness.‘ American Speech 89/1, 4-41.

Van linden, A. (2012) Modal Adjectives. English Deontic and Evaluative Constructions in Synchrony and Diachrony. Berlin/Boston: De Gruyter Mouton.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK