Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The Effect of Kinesio Tape on the Muscle Activation of the Long Head of the Biceps in Baseball Players
Název práce v češtině: Účinek aplikace kinesiotapu na svalovou aktivitu dlouhé hlavy bicepsu u hráčů baseballu
Název v anglickém jazyce: The Effect of Kinesio Tape on the Muscle Activation of the Long Head of the Biceps in Baseball Players
Klíčová slova: kinesiotape, dlouhá hlava, biceps, účinek, vrchní hod - overhear
Klíčová slova anglicky: kinesiotape, long head, biceps, effect, overheard throwing
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Kinantropologie (51-400100)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.08.2018
Datum zadání: 13.08.2018
Datum a čas obhajoby: 21.01.2021 12:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:10.12.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:09.12.2020
Datum proběhlé obhajoby: 21.01.2021
Oponenti: PhDr. Jitka Malá, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem této práce je ověřit, zda aplikace Kinesiotapingu na pokožku umístěnou povrchově na dlouhé hlavě bicepsu zvyšuje její aktivitu v pohybu imitujícím baseballový hod.
Výzkumný soubor zahrnoval 21 aktivních českých extraligových baseballistů (21 mužů, ve věku 25,3 ± 5,9 let, výšky 183,2 ± 6,9 cm, o hmotnosti 83,8 ± 11,1 kg, let s tréninkovým věkem 17,1 ± 6,5 let), kteří neuváděli žádnou aktuální ani nedávnou bolest nebo zranění ramene. Svalová aktivita každého probanda byla zjištěna pomocí povrchového elektromyografu (sEMG), ME6000 (Bittium Inc. Oulu, Finsko). Markry EMG byly umístěny na: 1. dlouhé hlavě bicepsu (LHB), 2. dlouhé hlavě tricepsu (LHT), 3. velkém prsním svalu a 4. horní části trapézového svalu. Před každým ze tří opakovaných testování byla zaznamenána aktivita maximální volní izometrické kontrakce (MVIC) uvšech výše uvedených svalů. Měření bylo provedeno na pravé horní končetině (důvod omezení srdečních artefaktů) v 90° abdukci ramene bez podpory a 90° flexi lokte s dynamickou rotací ramene a s 1 m dlouhého žlutého Therabandu pro rezistenci vnitřní rotace. Mezi prvním a druhým měřením byla přibližně 20ti sekundová prodleva. Stabilita výsledků EMG byla hodnocena na základě korelace mezi každým měřením. Variabilita výsledků a možnost použití dat ze všech opakovaných měření byla ověřena Friedmannovým testem neparametrické ANOVY. Rozdíly mezi svalovou aktivitou před a po aplikaci kinesiotapingu u definovaných svalových skupin byly nalyzovány Wilcoxnovým neparametrikcým párovým T-testem. Výsledky naší studie ukázaly, že svalová aktivita v LHBM se po aplikaci Kinesiotapu snížila. Z klinického a statistického hlediska byl efekt Kinesiotapu neprůkazný. Na základě našich výsledků musíme zamítnout naši výzkumnou hypotézu. Aplikace Kinesiotape nevedla k významnému zvýšení svalové activity v LHBM. Jedinou významnou změnou bylo snížení svalové activity v horním trapézovém svalu p<0.023. Tato změna se však ukázala jako málo klinicky průkazná Effect size r=0.26 Výsledky této stuide ukázaly že aplikování KT nemusí vykazovat akutní účinek na svalovou aktivitu u svalu, na který je aplikován. I přes to, že současný výzkum řešil tuto aktuní odpověď organism, naše zjištění ukázala, že KT pravděpodobně není dostatečně citlivým podnětem pro zisk významné akutní odpovědi. Proto je pravděpodobné, že aplikace KT a sledování jeho účinku bude vyžadovat delší časový odstup. Dle našeho názoru by se měl budoucí výzkum v této oblasti zaměřit na pečlivějkší výběr probandl a také pohybového úkolu, protože se domníváme, že pohybová zkušenost mohal významně ovlivnit heterogenitu EMG výsledků i jejich samotnou variabilitu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis is to verify that the application of KT to the skin located superficially to the Long Head of the Biceps increases its activity in the baseball throwing motion.
The research sample included 21 active Czech Extraliga baseball players (21 male, aged 25.3 ±5.9 years, height 183.2 ±6.9 cm, weight 83.8 ±11.1 kg, years baseball of participation 17.1 ±6.5 years), which reported no current or recent shoulder pain or injury. The surface Electromyograph (sEMG) of the muscle activity from each subject was collected using a Bittium Biomonitor transmitter and receiver, model ME6000 (Bittium Inc. Oulu, Finland). There was recorded Maximum Voluntary Isometric Contraction (MVIC) activity of the Long Head of the Biceps (LHB), Long Head of the Triceps (LHT), Pectoralis major (PM), and Upper Trapezius (UT) before each of the three testing sessions. Measurement was taken with the right arm in 90º of unsupported shoulder abduction and 90º of elbow flexion with dynamic shoulder rotation with 1m of yellow Theraband for resisted internal rotation. First measurement was taken with no KT applied and then the second measurement with red RockTape brand KT applied to the skin from the proximal origin to the distal insertion of the LHBM. The right upper limb was used to limit possible cardiac crosstalk. There was approximately a 20 second lag time between the first and second measurement. Stability of EMG outcomes were evaluated by looking at the correlation between each trail. The variability of the results and the possibility of using data from all repeated measurements were verified by Friedmann’s non-parametric ANOVA test. Differences in muscle activity between before and after application of KT were analyzed while looking at each muscle by non-parametric paired Wilcoxon signed-rank T-test. Results of this study showed that muscle activity in the LHBM decreased after application of KT. However, from a clinical and statistical point of view, the impact of KT was rather ambiguous. Based on the results, the research hypothesis must be rejected. KT did not lead to a significant increase in muscle activity in the LHBM. The only significant change was a decrease in muscle activity in the UT, p<0.023. Nevertheless, the degree of measurable decrease in muscle activity proved to be of little clinical significance, Effect Size r=0.26 The results of our study show that the application of KT need not have acute effect on the muscle activity of the muscle to which it is applied. This study addressed the acute response of the muscular system, but the results show that KT is not a sufficiently sensitive stimulus for the desired response. Therefore, it may be necessary to apply KT for a longer period of time to provide a more provable effect. For future research, we recommend a careful selection of participants and investigative movement patterns to be evaluated, as we assume that movement experience can bias the heterogeneity and variance of EMG.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK