Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv hudby na spotřební chování v rámci gastronomických zařízení
Název práce v češtině: Vliv hudby na spotřební chování v rámci gastronomických zařízení
Název v anglickém jazyce: Influence of music on consumer behavioral in gastronomic facilities
Klíčová slova: Spotřební chování, hudba, vliv hudby na člověka, vliv hudby na spotřební chování, hudba v obchodním prostředí, hudba v gastronomii, terénní výzkum
Klíčová slova anglicky: Consumer behaviour, music, influence of music on human beings, influence of music on consumer behaviour, music in business environment, music in gastronomy, field research
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ing. Marek Vranka
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.08.2018
Datum zadání: 10.08.2018
Datum a čas obhajoby: 19.09.2019 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H107, Hollar - místn. č. 107
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2019
Oponenti: Ing. Ladislav Báča
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
FRANĚK, Marek. Hudební psychologie. Praha : Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0965- 7.
KOTLER, P., ARMSTRONG, G. Marketing. Praha: Grada, 2003. ISBN 978-80-247-0513-2
HAYES, N. (2009). Základy sociální psychologie. Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-639-1
SCHIFFMAN, G. L., KANUK, L. L., Nákupní chování. Bizbooks, 2004. ISBN 978-80-2510-094-3
BYRNE, David. How music works. Revised and updated. San Francisco, CA: McSweeneys, 2013. ISBN 9781938073533.
KAISER, Daniela, Sina SILBERBERGER, Carolin HILZENDEGEN a Nanett S. BENSCHOP. The influence of music type and transmission mode on food intake and meal duration: An experimental study [online]. 9 March 2016. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0305735616636207
Předběžná náplň práce
Hudba, jakožto pojem, který je v současnosti spojen mnoha různými odvětvími. V práci jde především o její napojení na možné využití v rámci ovlivňování spotřebního chování zákazníků. Z teoretických poznatků vychází najevo, že hudba je již po dlouhou dobu v tomto směru zkoumána a její vlivy na obecné chování či psychiku lidí jsou již dokázány. Ovšem co se týče vlastních studií na téma vlivu hudby na spotřební chování, je zde stále značný prostor pro další a podrobnější výzkumy a experimenty. Z práce vychází najevo, že některé starší studie ještě stále nebyly překonány, a i v současnosti jsou využívány jako zdroj pro novější výzkumy.
Práce jako celek je zpracována z hlediska teoretického i praktického, z pohledu člověka, který na jejím začátku o vlivech hudby na psychiku člověka věděl pouze z vlastního pozorování, a tak její teoretická část sloužila primárně k vlastnímu poučení a pochopení koncepcí. Díky tomu mohl následně v praktické části proběhnout plánovaný výzkum. Výzkum byl sestaven dle ne zcela klasické metody terénního pozorování. Z toho vyplývá jeho experimentální podstata. Na jeho počátku však stála hypotéza, že specifikované hudební žánry mohou ovlivnit typologii konzumovaných alkoholických nápojů v konkrétní vybrané kavárně. Na základě výzkumu se však nepotvrdila, což se promítlo v diskuzi práce a autor zde uvádí několik limitací jeho výzkumu. K samotným výsledkům se však přes jejich neprůkaznost staví optimisticky a říká, že do budoucna by tento výzkum mohl být dále rozvinut a je možné, že některé pozdější analýzy autorovu hypotézu potvrdí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Music, as a term that is currently linked to many different sectors. The work is mainly about its connection to possible use in the context of influencing consumer behaviour of customers. Theoretical knowledge shows that music has been researched in this direction for a long time and its influences on the general behaviour or psyche of people are already proven. However, with regard to its own studies on the impact of music on consumer behaviour, there is still considerable scope for further and more detailed research and experiments. The work reveals that some older studies have still not been overcome and are currently being used as sources for newer research.
The work as a whole is processed from a theoretical and practical point of view, from the perspective of a person, who knew about influence of music on humans psyché just from his own observation, so the theoretical part was used primarily for his own edification and understanding of theoretical concepts. This allows the planned research to be carried out in a practical part. The research was assembled according to the not quite classical method of field observation. It follows its experimental essence. At its beginning, however, it stood the hypothesis that the specified musical genres could influence the typology of consumed alcoholic beverages in a particular selected café. On the basis of the research, however, it was not confirmed, which was reflected in the discussion of work, and the author introduces several limitations of his research. But, despite their inconclusive results, he stays optimistic and says that, in the future, this research could be further developed and some subsequent analyses of the author's hypothesis may be confirmed.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK