Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rebranding značky Tonak a.s. se zaměřením na období mezi lety 2015 a 2017
Název práce v češtině: Rebranding značky Tonak a.s. se zaměřením na období mezi lety 2015 a 2017
Název v anglickém jazyce: Rebranding of brand Tonak a.s. (2015-2017)
Klíčová slova: Tonak, klobouky, branding, rebranding, značka, móda, luxusní zboží
Klíčová slova anglicky: Tonak, hats, branding, rebranding, brand, fashion, luxury products
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.08.2018
Datum zadání: 10.08.2018
Datum a čas obhajoby: 14.06.2019 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H107, Hollar - místn. č. 107
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2019
Oponenti: doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
AAKER, D. A.: Brand building, Brno: Computer Press, 2003. Business books (Computer Press). ISBN 80-7226-885-6.
BAČUVČÍK, Radim. Tradiční a nové v marketingové komunikaci. Zlín: VeRBuM, 2011. Protipóly marketingové komunikace. ISBN 978-80-87500-04-0.
HALADA, Jan. Marketingová komunikace a public relations: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-3075-5.
JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: [strategie a trendy]. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008, 269 s. ISBN 978-80-247-2690-8.
KOTLER, Philip. Marketing Management. Vyd. 14. Praha: Grada, 2013. ISBN: 978-80-247-4150-5
Předběžná náplň práce
Abstrakt
Cílem této práce je popsat proces rebrandingu a zhodnotit komunikační aktivity společnosti Tonak a.s. mezi lety 2015 a 2017. V první kapitole je vysvětlena teorie brandingu a rebrandingu, a následně je na základě těchto dvou teorií popsáno, jak Tonak při tomto procesu postupoval a které prvky brandingu se rozhodl obměnit. Jako hlavní jsou zde zmíněny změny hodnoty značky, cen a designu. V další části je představen nový komunikační plán navazující na rebranding. Jsou zde definovány jednotlivé nástroje marketingové komunikace a na konkrétních příkladech je popsáno, jakým způsobem společnost každý z nástrojů využila. Práce se zaměřuje na relevanci rebrandingu a konkrétních vybraných komunikačních nástrojů a hodnotí, zda společnost Tonak postupovala správně.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Abstract
The aim of this thesis is to describe the rebranding process and evaluate the communication activities of Tonak a.s. company between years 2015 and 2017. First part explains the theory of branding and rebranding, how these two theories are used by Tonak in this process, and which tools of branding were altered. Main changes explained in this thesis are in value of the brand, price, and its design. Further, this thesis introduces the new communication plan connected to the rebranding of the Tonak company. Tools of marketing communication were identified, and specific examples characterize in which way the company applied these tools. The thesis focuses on the relevance of rebranding and specifically chosen communication tools that evaluate the propriety of Tonak company proceeding.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK