Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Módní multioborový inkubátor fungující na principu módní značky
Název práce v češtině: Módní multioborový inkubátor fungující na principu módní značky
Název v anglickém jazyce: A multi-department fashion incubator working on the principles of a fashion brand
Klíčová slova: Móda, módní průmysl, inkubace podniků, propagace, módní návrhářství, vzdělání
Klíčová slova anglicky: Fashion, Fashion industry, business incubation, promotion, fashion design, education
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: Ing. Bc. Petra Koudelková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.08.2018
Datum zadání: 10.08.2018
Datum a čas obhajoby: 24.06.2020 00:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H011, Hollar - místn. č. 011
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2020
Oponenti: Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Knižní zdroje

BREWARD, Christopher. Fashion. New York: Oxford University Press, 2003. ISBN 978-0-19-284030-1.

EDELKOORT, Lidewij. Anti-Fashion: A manifesto for the next decade by Lidewij Edelkoort. Paříž, 2015.

GRUMBACH, Didier. Histoires de la mode. Paris: Editions du Seuil, c1993. ISBN 2020207982.

HINES, Tony a Margaret BRUCE. Fashion Marketing. 2. dopl. vyd. Elsevier, 2007. ISBN 9780750668972.

JAROŠOVÁ, Helena a Ludmila KYBALOVÁ. Současná česká móda. Praha: Allcore, c2002. ISBN 80-903151-0-0.

KARLÍČEK, Miroslav. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5769-8.

KAWAMURA, Yuniya. Fashion-ology: an introduction to fashion studies. New York: Berg, 2005. ISBN 9781859738146.

LIGHT, Larry a Joan KIDDON. The Paradox Planet: Creating Brand Experiences for the Age of I. Bloomington: Archway Publishing, 2017. ISBN 978-1480846852.

MASON, Henry, David MATTIN, Maxwell LUTHY a Delia DUMITRESCU. Trend-Driven Innovation. John Wiley, 2015. ISBN 978-1-119-07631-5.

MITTERFELLNER, Olga. Fashion Marketing and Communication: Theory and Practice Across the Fashion Industry. Routladge, 2020. ISBN 9781138323087.

MOHN, Elizabeth. Fast Fashion. Salem Press Encyclopedia [online]. 2020 [cit. 2020-04-13].

Nový občanský zákoník: zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012. Praha: Ústav práva a právní vědy, 2014. Právo a management. ISBN 978-80-87974-01-8.

PINCHERA, Valeria a Diego RINALLO. Marketplace icon: the fashion show. Consumption Markets & Culture. ConsumptionMarkets&Culture

POSNER, Harriet. Marketing fashion: strategy, branding and promotion / Harriet Posner. 2015. ISBN 9781780675664.

Elektronické zdroje

Bilyeu, Tom. (2017) Simon Sinek on the Millennial Question. Success.com. Dostupné [on-line] na: https://www.success.com/videos/youtube/simon-sinek-on-the-millennial-question

BRUN, Alessandro, Cecilia CASTELLI a Hakan KARAOSMAN. See Now Buy Now: A Revolution for Luxury Supply Chain Management. RINALDI, Rinaldo a Romeo BANDINELLI, ed. Business Models and ICT Technologies for the Fashion Supply
Chain [online]. Cham: Springer International Publishing, 2017, 2017-02-11, s. 33-46 [cit. 2020-05-13]. Lecture Notes in Electrical Engineering. DOI: 10.1007/978-3-319-48511-9_4. ISBN 978-3-319-48510-2. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-48511-9_4

Centre for Fashion Enterprise [online]. [cit. 2020-04-19]. Dostupné z: https://fashion-enterprise.com/

Corporate Finance Institute [online]. [cit. 2020-05-21]. Dostupné z: https://corporatefinanceinstitute.com/

ELIASSEN, Meredith. Fashion Industry. Salem Press Encyclopedia [online]. 2017 [cit. 2019-03-19].

FETISOVA, Viola, Zuzana MANDIC a Nora JELINEK. Potenciál módního sektoru ČR: Módní design - stav a potřeby [online]. Praha: Institut umění – Divadelní ústav v Praze, 2018 [cit. 2019-03-19]. ISBN 978-80-7008-404-5. Dostupné z: https://www.idu.cz/dokumenty/potencial_modniho_sektoru_web.pdf

Federation de la haute couture et de la mode: Members [online]. [cit. 2020-04-13]. Dostupné z: https://fhcm.paris/en/members/

Fédération de la Haute Couture et de la Mode. Fédération de la Haute Couture et de la Mode [online]. [cit. 2019-04-07]. Dostupné z: https://fhcm.paris/en/

FRIEDMAN, Vanessa. The Biggest Fake News in Fashion. The New York Times [online]. 2018 [cit. 2020-05-15]. Dostupné z: https://www.nytimes.com/2018/12/18/fashion/fashion-second-biggest-polluter-fake-news.html

GALIYEVA, Nadezhda a David Luigi FUSCHI. Business Incubator, an ever changing process, and its definitions. Journal of Organisational Studies [online]. 2019, 6(3), 25-36 [cit. 2020-05-19]. ISSN 20569122.

Chicago Fashion Incubator [online]. Chicago, Spojené státy americké [cit. 2019-04-06]. Dostupné z: https://www.chicagofashionincubator.org/

International Business Innovation Association [online]. [cit. 2020-04-19]. Dostupné z: https://inbia.org/

Inditex: Who we are. Inditex.com [online]. [cit. 2020-04-13]. Dostupné z: https://www.inditex.com/en/about-us/who-we-are

LVMH launches accelerator program for 50 international startups annually at Station F to contribute to innovation in luxury. LVMH [online]. 10. 4. 2019 [cit. 2019-04-17]. Dostupné z: https://www.lvmh.com/news-documents/news/lvmh-launches-accelerator-program-for-50-international-startups-annually-at-station-f-to-contribute-to-innovation-in-luxury/

MELLERY-PRATT, ROBIN. Do Diffusion Lines Still Make Sense? [online]. 2014 [cit. 2020-04-13]. Dostupné z: https://www.businessoffashion.com/articles/intelligence/diffusion-lines-still-make-sense

MÁCHALOVÁ, Jana. Dnešní návrháři jen recyklují staré myšlenky. Česká pozice: Informace pro svobodné lidi [online]. 2017, 24. 9. 2017 [cit. 2018-06-10]. ISSN 1213-1385. Dostupné z: http://ceskapozice.lidovky.cz/dnesni-navrhari-jen-recykluji-stare-myslenky-foc-/tema.aspx?c=A170921_132301_pozice-tema_lube

Mercedes-Benz Lifestyle: Fashion. Mercedes-Benz [online]. [cit. 2019-04-07]. Dostupné z: https://www.mercedes-benz.com/en/mercedes-benz/lifestyle/fashion/

NOSKOVÁ, Anna. MBPFW: Zuzana Kubíčková si splnila sen o večerních šatech. Proč ne?! [online]. 2017 [cit. 2020-05-21]. Dostupné z: https://procne.ihned.cz/c1-65868800-mbpfw-zuzana-kubickova-si-splnila-sen-o-vecernich-satech
San Francisco Fashion Incubator [online]. [cit. 2020-04-19]. Dostupné z: https://fashionincubatorsf.org/

SINGH, Kirti, Jatinder BALI, Arshi SINGH a Nandini SHARMA. COVID 19: Understanding the Disease to Implement Containment Strategies. MAMC Journal of Medical Sciences [online]. 2020, 6(1), 7-16 [cit. 2020-05-20]. DOI: 10.4103/mamcjms.mamcjms_27_20. ISSN 23947438.

UPPER [online]. [cit. 2020-04-14]. Dostupné z: https://upper.utb.cz

Vývoj událostí v čase. Ministerstvo zdravotnictví České republiky [online]. [cit. 2020-05-21]. Dostupné z: https://koronavirus.mzcr.cz/vyvoj-udalosti-v-case/

WALSH, John. PEST Analysis. Salem Press Encyclopedia [online]. 2019 [cit. 2020-05-19].

ZIMMER, Scott. Startup Incubation. Salem Press Encyclopedia [online]. 2019 [cit. 2020-04-19].

ŽÁKOVÁ, Eva a kol. Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR, II. svazek [online]. Institut umění - Divadelní ústav, 2015 [cit. 2020-05-21]. ISBN 978-80-7008-354-3. Dostupné z: https://www.idu.cz/cs/publikace/739-mapovani-kulturnich-a-kreativnich-prumyslu-v-cr-ii-svazek
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce vychází z publikace Potenciál módního sektoru ČR – modní design – stav a potřeby, která v roce 2018 mapovala český módní sektor a určila několik typových projektů, které jsou na trhu potřeba uskutečnit. Mezi nimi je módní inkubátor. Práce se tak zabývá inkubací začínajících podniků (značek) působících na módním trhu. Cílem práce je tvorba business modelu módního inkubátoru na českém módním trhu. Práce se v teoretické části zabývá módním průmyslem, kde popisuje jeho základní principy fungování a propagace. Věnuje se také specifikům českého módního průmyslu se zaměřením na spotřebitele a vzdělání. Dále popisuje inkubaci podniků jako takovou, kde následně popisuje i inkubaci na módním trhu, která v České republice v přímém slova smyslu v tuto chvíli neprobíhá. V této části jsou popsány vybrané módní inkubátory ve světě a některé inkubátory v České republice, které však nejsou zaměřeny na módní tvorbu. V praktické části se práce věnuje tvorbě business modelu vyhodnoceného na základě průzkumu módního sektoru v České republice v roce 2018. Práce si bere za cíl v business modelu inkubátoru přispět k řešení vybraných negativ českého módního sektoru, která vyplynula ze zmíněného průzkumu. V business modelu jsou mimo jiné popsány především vize, mise a cíle inkubátoru, jeho základní činnosti a potřeby. Na konci práce navrhuje možný přístup k marketingové strategii inkubátoru, kterým jsou kampaně propagující značky v rámci inkubátoru za využití pro módu tradičních forem propagace.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor's thesis is based on the publication The Potential of the Fashion Sector of the Czech Republic - Fashion Design - State and Needs, which mapped the czech Fashion market in 2018 and identified several types of projects that need to be implemented on the market. Among them is a fashion incubator. The thesis thus deals with the incubation of start-ups (brands) operating in the fashion market. The aim of the thesis is to create a business model of a fashion incubator on the Czech market. The theoretical part of the thesis deals with the fashion industry, where its basic principles of operation and promotion lie. It deals with the specifics of the Czech fashion industry with a focus on the consumers and education. It further details the principles of incubation of start-ups as such and continues with fashion start-ups incubation, which is not taking place in the Czech Republic at the moment. In this part, selected fashion incubators are described, as well as czech incubators that are not fashion focused. In the practical part, the work deals with the creation of a business model evaluated on the basis of a survey of the fashion sector in the Czech Republic in 2018. The thesis aims to contribute to solving selected negatives of the Czech fashion sector with said business model. The business model describes, among other things, the vision, mission and goals of the incubator, its basic activities and needs. At the end of the work, a possible approach to the marketing strategy of the incubator is suggested, where traditional forms of Fashion promotion are used to campaign the brands within the incubator.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK