Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mediální obraz Mexika ve zpravodajství České televize v roce 2017
Název práce v češtině: Mediální obraz Mexika ve zpravodajství České televize v roce 2017
Název v anglickém jazyce: The Media Image of Mexico in Broadcasting of Česká televize in 2017
Klíčová slova: Mexiko, mediální obraz, Česká televize, obsahová analýza, zpravodajství, audiovizuální vysílání, stereotyp
Klíčová slova anglicky: Mexico, media image, Czech television, content analysis, news, audiovisual broadcasting, stereotype
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Michal Šobr, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.08.2018
Datum zadání: 08.08.2018
Datum a čas obhajoby: 24.09.2019 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H110, Hollar - místn. č. 110
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2019
Oponenti: PhDr. Mgr. Martin Lokšík
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
BERGER, Peter L. a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologii vědění. 1. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. ISBN 80-8595946-1.

CURRAN, James. Media and Power. 1. Londýn: Routledge, 2002. ISBN 0-415-07739-7.

DEUZE, Mark. Media life: Život v médiích. 1. Praha: Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-2815-8.

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: Základní teorie, metody a aplikace. 4. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9.

HENDL, Jan a Jiří REMR. Metody výzkumu a evaluace. 1. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1192-1.

Historia general de México. 3. México, D.F.: Colegio de México, 1981. ISBN 968-12-0080-2.

FAIRCLOUGH, Norman. Media Discourse. 1. Londýn: Edward Arnold, 1995. ISBN 0-340-58889-6.

JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. 2. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0743-6.

JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. 1. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-697-7.

KIRCHHOF, Paul. Mesoamérica: sus límites geográficos, composición, étnica y caracteres culturales. Acta Americana, México. 1, núm. 1, 1943, 92-107.

KLÍMA, Jan. Dějiny Latinské Ameriky. Praha: Lidové noviny, 2015. ISBN 978-80-7422-368-6.

LIPPMANN, Walter. Veřejné mínění. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0939-3.

LUHMANN, Niklas. The Reality of the Mass Media. 1. Cambridge: Polity Press, 2000. ISBN 0-7456-2132-5.

MCCOMBS, Maxwell. Agenda Setting. 1. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-591-2.

MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-574-5.

MCQUAIL, Denis. Žurnalistika a společnost. 1. Praha: Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3093-9.

OPATRNÝ, Josef. Mexiko: Stručná historie států. 2. Praha: Libri, 2016. ISBN 978-80-7277-548-4.

OSVALDOVÁ, Barbora, Alena LÁBOVÁ, Martin LOKŠÍK, Ludmila TRUNEČKOVÁ, Karel ŠEBESTA a Jan URBAN. Zpravodajství v médiích. 1. Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0248-2.

PICKERING, Michael. Stereotyping: The Politics of Representation. 1. Londýn: Palgrave Macmillan, 2001. ISBN 978-0-333-77210-2.

PUNCH, Keith F. Základy kvantitativního šetřetní. 1. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-381-9.

SCHNEIDEROVÁ, Soňa. Analýza diskurzu a mediální text. 1. Praha: Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-2884-4.

SHOEMAKER, Pamela J. a Tim P. VOS. Gatekeeping theory. London: Routledge, 2009. ISBN 978-0-415-98139-2.
TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. 1. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-683-4.
TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. 1. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8.
Předběžná náplň práce
Žijeme v době, kterou zásadně ovlivňují média. Konzumujeme informace každý den, v podstatě každou hodinu i minutu našeho života. To, jakým způsobem jsou v médiích vyobrazeny určité sociální skupiny, národy, identity, zásadně ovlivňuje naše vnímání. Je prokázáno, že čím déle a častěji na nás zkreslené obrazy působí, tím více jim budeme věřit. Diplomová práce se zaměřila na mediální obraz Mexika ve vysílání České televize. V kvalitativní, kvantitativní obsahové analýze můžeme pozorovat, že většina odvysílaných zpráv je negativního zabarvení a často se týká migrace, politiky Donalda Trumpa nebo přírodních katastrof. I proto, že je Mexiko geograficky a kulturně českému prostředí vzdálené, se do zpravodajství dostávají zpravidla takové zprávy, které nesou velkou negativitu nebo závisí na jiné elitě – Spojených státech. Pokud je český divák takovému vysílání vystaven pravidelně, může získat dojem, že Mexiko je nebezpečná, zaostalá země. Je třeba si ale povšimnout i pozitivních informací, které jsou často vyloučeny, což má za následek vznik výše uvedených zkreslených názorů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
We live in a time that is fundamentally affected by the media. We consume media content every day, essentially every hour and every minute of our lives. The way in which media depicts certain social groups, nations and identities significantly affects our perception of them. It has been proven that the longer we are exposed to these distorted images, the more likely we are to trust them. This thesis thus focuses on the media image of Mexico in Czech Television broadcasting. In a qualitative and quantitative content analysis, we can see that most of the broadcasted messages are negative and often refer to migration, Donald Trump's policy or natural disasters. Furthermore, given that Mexico is geographically and culturally distant from the Czech environment, the only news that makes its way into broadcasting is usually highly negative or is dependent on another elite, such as the United States. When Czech viewers are exposed to said broadcasts on a regular basis, they may get the biased impression that Mexico is a dangerous, underdeveloped country. However, it is worth noting the extent of positive information which is oftentimes being excluded, resulting in the aforementioned distorted views and opinions being formed.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK