Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mediální obraz vytvářený tradičními a novými médii: Komparativní analýza mediální reprezentace na příkladu prezidentských voleb 2018
Název práce v češtině: Mediální obraz vytvářený tradičními a novými médii: Komparativní analýza mediální reprezentace na příkladu prezidentských voleb 2018
Název v anglickém jazyce: Media image constucted by traditional and new media: Comparative analysis of the media representation on the example of the 2018 presidential elections
Klíčová slova: Nová média, sociální sítě, konvergence, sociální konstrukce reality, agenda-setting, prezidentské volby
Klíčová slova anglicky: New Media, Social Network, Convergence, Social Construction of Reality, Agenda-setting, Presidential Elections
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Bc. Jan Jirků, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.08.2018
Datum zadání: 08.08.2018
Datum a čas obhajoby: 24.09.2019 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H110, Hollar - místn. č. 110
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2019
Oponenti: doc. PhDr. Barbora Osvaldová
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
BERGER, Peter L. a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. ISBN 80-85959-46-1.
CHADWICK, Andrew. The hybrid media system: politics and power. New York: Oxford University Press, 2013. ISBN 978-0199759484.
JOHNSON, Thomas J., Mahmoud A. M. BRAIMA a Sothirajah JAYANTHI. Full Access Doing the Traditional Media Sidestep: Comparing the Effects of the Internet and Other Nontraditional Media with Traditional Media in the 1996 Presidential Campaign. Journalism & Mass Communication Quarterly [online]. 1999, vol. 76(1), s. 99-123.
KALSNES, B., LARSSON, A. O. (2014): Of course we are on Facebook: Use and Non-Use of social Media among Swedish and Norwegian Politicians. European Journal of Communication. Vol. 29(6), s. 1-16.
TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-683-4.
Předběžná náplň práce
S příchodem internetu došlo ke změně mediálního prostředí a také mnoha teorií, které byly do té doby vztahovány pouze k tradičním médiím. Základy předkládané práce jsou postaveny na otázce, zda tradiční média a média nová vytváří odlišné mediální obrazy. Tato otázka je dále rozvíjena kapitolami na téma konstrukce reality, mediální konvergence, teorie agenda-setting nebo sociálních sítí a dále zkoumána na příkladu voleb prezidenta České republiky. O post hlavy státu se v roce 2018 ucházelo dohromady devět kandidátů a takový počet s sebou přinesl mnoho výzev pro média tradičního typu. Právě televize, tisku a rozhlasu se totiž týká omezení v podobě maximálního počtu znaků či stopáže, a proto musí docházet k vynechávání a zjednodušování některých informací. Sociální sítě podobnými problémy netrpí, naopak se s jejich příchodem uživatelé setkávají s novými charakteristikami. Na základě dat sebraných ze vstupů veřejnoprávní České televize a příspěvků uveřejněných na facebookových stránkách konkrétních kandidátů došlo ke komparaci a stanovení, jak se liší mediální obraz podávaný odlišnými typy médií.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
With the beginning of the Internet era a lot of the traditional media characteristics along with the classic media theories changed. The foundations of this diploma thesis are built on the question whether the traditional media and the new media are constructing different media images. The topic is further analyzed in the chapters about the construction of reality, media convergence, agenda-setting theory or social network. The analytical parts studied the main sources – television and social network – on the example of the Czech presidential election in 2018. After the data were gathered there were stated thirteen topic clusters and each unit of the collected data was categorized into those. There was also categorization on sources and the amount of representation of every candidate. After analyzing these data a comparison was made and after that a conclusion whether there are any differences between traditional and new media.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK