Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza populárně-naučného pořadu alternativní televize Stream: Gebrian Vs a jeho porovnání s podobnými pořady na stejnou tématiku na jiných televizních platformách
Název práce v češtině: Analýza populárně-naučného pořadu alternativní televize Stream: Gebrian Vs a jeho porovnání s podobnými pořady na stejnou tématiku na jiných televizních platformách
Název v anglickém jazyce: Analysis of the popularly educational broadcast by internet television Stream: Gebrian Vs and its comparison with similar tv shows on the same topic on other tv platforms
Klíčová slova: žánr, internetová televize, Stream.cz, MALL.TV, internetová publicistika, konvergence, populárně-naučné, vizuální komunikace
Klíčová slova anglicky: genre, internet television, Stream.cz, MALL.TV, opinion journalism, convergence, popularly-educational, visual communication
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Martin Lokšík
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.08.2018
Datum zadání: 08.08.2018
Datum a čas obhajoby: 24.09.2019 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H110, Hollar - místn. č. 110
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2019
Oponenti: doc. PhDr. Michal Šobr, CSc.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Bednařík, P., Jirák, J. & Köpplová, B. (2011). Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3028-8.
Bednář, V. (2011). Internetová publicistika. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3452-1.
Burton, G. & Jirák. J. (2001). Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal. ISBN 978-80-85947-67-0.
Butler, J. G. (2001). Television: Critical methods and applications. 4. vydání. London: Routledge. ISBN: 978-0415883283.
Corner, J. (1996). The art of Record. Manchester: Manchester University Press. ISBN 978-0719046872.
Creeber, G. (2015). The television genre book. 3. vydání. London: British film institute. ISBN 978-184457-526-8.
Curthoys, A. & Lake, M. (2005). Connected Worlds: History in Transnational Perspective. Canberra: ANU E Press. ISBN 978-1920942441.
Druick, Z. & Williams, D. (2014). The Grierson Effect: Tracing Documentary's International Movement. British Film Institute. ISBN 978-18-4457-845-0.
Doubravová, J. (2008). Sémiotika v teorii a praxi. 2.vydání. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-493-9.
Halada, J. & Osvaldová, B. (2007) Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. 3. vydání. Praha: Libri. ISBN 978-80-7277-266-7.
Koščo, J. (1984). Žurnalistické žánry v televizi. Praha: Novinář.
Kučera, J. (2010). Střihová skladba ve filmu a v televizi. 2. vydání. Praha: AMU. ISBN 80-7331-896-2
Lacey, N. (2015). INTRODUCTION: What is genre. In: G. Creeber, ed., The television genre book. 3. vydání. London: British film institute. ISBN 978-184457-526-8.
Mittell, J. (2004). Genre and television: from cop shows to cartoons in American culture. New York: Routledge. ISBN 0-415-96903-4.
Moravec, V. (2016) Média v tekutých časech: konvergence audiovizuálních médií v ČR. Praha: Academia. ISBN 978-80-200-2572-2.
Motal, J. (2012). Nové trendy v médiích. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-5826-2.
Neale, S. (2015). INTRODUCTION: What is genre. In: G. Creeber, ed., The television genre book. 3. vydání. London: British film institute. ISBN 978-184457-526-8.
O'Guinn, T. et Allen, C. et Semenik, R. et Scheinbaum, A. (2019). Advertising and Integrated Brand Promotion. 8. vydání. Stamford: Cengage learning. ISBN 978-1285187815.
Orlebar, J. (2012). Kniha o televizi. Praha: AMU. ISBN 978-80-7331-246-6.
Osvaldová, B. (2016) Co je bulvar, co je bulvarizace. Kopáč,R. (ed.). Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-3229-2.
Štorkán, K. (1980). Publicistické žánry. Praha: Novinář.
Trampota, T. & Vojtěchovská, M. (2010). Metody výzkumu médií. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-683-4.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se věnuje čerstvě vznikajícím pořadům o architektuře a veřejném prostoru na platformách dvou největších internetových televizí na českém mediálním trhu Stream.cz a MALL.TV. Práce konkrétně rozebírá pořady Gebrian VS, Gebrian: Překvapivé stavby, Gebrian: PLUS/MINUS, a to z hlediska jejich svébytných formátů. Hlavním smyslem práce je poukázat na existenci těchto pořadů a identifikovat formální a žánrové aspekty, které utváří jejich unikátní podobu. Klíčovou roli hraje jejich srovnání na základě platforem, na kterých vznikají, a které poskytují odlišné podmínky pro jejich tvorbu. I vzhledem k analýze formátů pořadů byly využity následující teoretická východiska: teorie žánru, prezentace konkrétních žánrů souvisejících se zkoumanými pořady, mediální konvergence a tvorba internetových televizí. Kvalitativní prvky, jako jsou výrazové prostředky videa vedoucí k rozpoznání žánrové výstavby pořadu, jsou zkoumány kombinovanou obrazovou a sémiotickou analýzou. Kvantitativní prvky jako jsou tón a stopáž potom kvantitativně-kvalitativní obsahovou analýzou. Výzkum odhaluje některé významné rozdíly v tvorbě pořadů na obou zkoumaných platformách – odlišné postupy v produkci a vývoji pořadů, různé finanční zájmy a komerční modely pořadů, ale i některé shodné rysy týkající se samotného konceptu a žánru pořadů definující jejich konkrétní podobu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis is devoted to freshly emerging TV shows about architecture and public space on the platforms of the two biggest internet TVs in the Czech Republic: Stream.cz and MALL.TV. The work specifically analyzes the following broadcasts: Gebrian VS, Gebrian: Surprising Buildings, Gebrian: PLUS/MINUS, in terms of their distinctive formats. The main purpose of the thesis is to point out the existence of these programs and to identify the formal and genre aspects that shape their unique form. The important part of the research is carried out by comparing the shows based on the platforms on which they are created and which provide different conditions for production. The following theoretical foundations were used: genre theory, presentation of specific genres related to the examined programs, media convergence and internet TVs and their recent production. The qualitative elements, including the
visual communication means, which lead to the recognition of the genre construction of a specific TV show, are examined by combined visual and semiotic analysis. Quantitative elements such as tone and footage are analyzed by content analysis. The research reveals some significant differences in the examined TV shows based on a platform they are made on. These are identified as different approaches to production and show development, different financial interests and commercial models, but also some common features regarding the concept and the genre of the show defining their final form.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK