Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Havlův odkaz v Ostrovní 13 (literární reportáž)
Název práce v češtině: Havlův odkaz v Ostrovní 13 (literární reportáž)
Název v anglickém jazyce: Havel´s legacy at Ostrovní 13 (literary reportage)
Klíčová slova: Knihovna Václava Havla, Václav Havel, reportáž, literární reportáž, odkaz, Jáchym Topol, Mariusz Szczygiel
Klíčová slova anglicky: Václav Havel Library, Václav Havel, literary reportage, literary journalism, legacy, Jáchym Topol, Mariusz Szczygiel
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Čeňková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.08.2018
Datum zadání: 07.08.2018
Datum a čas obhajoby: 17.06.2019 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H110, Hollar - místn. č. 110
Datum odevzdání elektronické podoby:08.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2019
Oponenti: PhDr. Vratislav Maňák
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
BENEŠOVÁ, Michala, Renata Dybalska a Lucie Zakopalová. Fenomén: Polská literární reportáž. Praha: Karolinum, 2016.
Kolektivní monografie představuje fenomén polské reportáže, zejména tzv. literární reportáže. Publikace se žánru věnuje jak z pohledu teoretického, tak historického (reportáž v dějinách polské literatury, historické proměny žánru). Současně nabízí i pohled na aktuální polskou reportážní tvorbu.

HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ, ed. Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: Karolinum, 2017.
Slovník žurnalistiky obsahuje pojmy z oblasti tisku, rozhlasu a televize, obohacené o příklady z praxe, citáty a obrazový doprovod. Rovněž v něm najdeme podrobnější hesla z oblasti kulturní žurnalistiky a publicistiky.

OSTALOWSKA, Lidia. Akvarely pro Mengeleho. Praha: P3K, 2014.
Publikace se věnuje osudu Židů a Romů za války. Ústředním motivem je osud brněnské studentky výtvarné akademie Diny Gottliebové-Babbitt, která byla deportována z terezínského ghetta do Auchwitz-Birkenau. Válku přežila díky tomu, že pořizovala přímo pro Mengeleho portréty vězněných Romů, které chtěl použít pro svou pseudovědeckou práci.

Literární časopis HOST. Spolek přátel vydávání časopisu Host & Host – vydavatelství, s. r. o., Brno.
Revue Host publikuje literárněvědné články, komentáře, recenze a informace o světové literatuře, ale i původní českou poezii a prózu. Vychází s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury ČR a statutárního města Brna.

SMOLENSKI, Pawel. Izrael už se nevznáší. Praha: Dokořán, 2013.
Autor nás ve více než dvaceti reportážích provádí po uličkách izraelských měst, plážích, hospodách či svatyních. Hovoří s lidmi a poslouchá jejich příběhy. Svým vyprávěním proniká pod povrch dnešní židovské „země zaslíbené“.

SZCZYGIEL, Mariusz. 20 let nového Polska. Praha: Premedia, 2014.
Výběr nejzajímavějších, nejkontroverznějších a nejznámějších polských reportáží po pádu komunismu. Obsahuje reportáže Anny Fostakowské, Wojciecha Bojanovského, Wojciecha Tochmana a dalších.

SZCZYGIEL, Mariusz. Gottland. Praha: Dokořán, 2007.
Polský reportér vytěžil ze svých pobytů v Čechách „výbušnou“ knihu o naší zemi. Přináší pohled (nebo spíš nadhled) člověka odjinud, pohled neotřelý, nezatížený, který by mohl vést i u nás k reflexi opomíjených kapitol naší národní povahy.

TOCHMAN, Wojciech. Pánbůh zaplať. Praha: Dokořán, 2013.
Výběr reportáží Wojciecha Tochmana, v nichž se věnuje mediálně známým kauzám i zapomenutým osudům polských lidí. Reportáže jsou obrazem polské víry, ale i sondou do hlubin lidské mentality.

TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010.
Kniha čtenáře seznamuje s metodami užívanými při výzkumu médií. Obsahuje jak zásady komerčního výzkumu médií, tak i akademického. Jednotlivé metodické postupy jsou rozebrány na praktických příkladech z českých médií.
Předběžná náplň práce
Literární reportáž představuje unikátní žánr na pomezí publicistiky a literatury. Autor se v ní snaží téma uchopit rozličnými způsoby, dívá se na něj z různých úhlů a snaží se jej dát do souvislostí. Pracuje navíc s literárním jazykem, jenž umí lépe přenést emoce s tématem spojené. Umožňuje tak novinářům přiblížit události či osudy lidí s využitím složitějších literárních prostředků a postupů.
Ve své praktické práci nejprve provedu teoretické vymezení literární reportáže a představím způsoby vyprávění, které se v tomto žánru užívají. Následovat bude autorská literární reportáž zabývající se posláním, činností a celkovým fungováním Knihovny Václava Havla, v českém prostředí ojedinělé instituce, pokračující v odkazu tohoto dramatika, spisovatele, disidenta, bojovníka za lidská práva a československého a českého prezidenta.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Literary reportage represents a unique genre on the border between journalism and literature. The reporter tries to grasp the theme in various ways, looks at it from different angles and tries to put it into context. In addition, they work with literary language that can better convey the emotions associated with the subject. This allows journalists to portray events or stories in a more authentic way with the use of the more complex literary instruments and approaches.
In my thesis I will first define the literary reportage and present the ways of narration that are used in this genre. This will be followed by an original literary reportage dealing with the activities and overall functioning of the Václav Havel library, a unique institution in the Czech environment, that is taking care of the legacy of this playwright, writer, dissident, human rights fighter and Czechoslovak and Czech president.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK