Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proměna tradiční dokumentární fotografie v současné digitální éře
Název práce v češtině: Proměna tradiční dokumentární fotografie v současné digitální éře
Název v anglickém jazyce: The transformation of traditional documentary photography in contemporary digital era
Klíčová slova: Drag Queens, cross-dressing, dokumentární fotografie, digitální éra, digitální technologie, proměna fotografie, vývoj fotografie, fotožurnalistika, novinářská fotografie, sociální sítě
Klíčová slova anglicky: Drag Queens, cross-dressing, documentary photography, digital era, digital technology, transformation of photography, photography development, photojournalism, journalistic photography, social networks
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. MgA. Filip Láb, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.08.2018
Datum zadání: 07.08.2018
Datum a čas obhajoby: 18.06.2019 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H108, Hollar - místn. č. 108
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2019
Oponenti: Mgr. Pavel Turek, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
BAŇKA, Pavel. 2005. Editorial. Fotograf. 4(5), 1. ISSN 1213-9602.
BARTHES, Roland. Světlá komora: poznámka k fotografii. Praha: Fra, 2005. Filosofie do kapsy. ISBN 80-866-0328-8.
BERGER, John, DYER, Geoff, ed. Understanding a Photograph. Great Britain: ClaysLtd, Elcograf S.p.A., 2013. ISBN 978-0-141-39202-8.
BIRGUS, Vladimír, Jan MLČOCH a Olga MALÁ. Česká fotografie 20. století: průvodce. Praha: Uměleckoprůmyslové muzeum, 2005. ISBN 80-710-1041-3.
CÍSAŘ, Karel, ed. Co je to fotografie? Praha: Herrmann, 2004. ISBN 80-239-5169-6.
FÁROVÁ, Anna, STEHLI, Iren a Robert V. NOVÁK. Anna Fárová a fotografie. ed. Praha: Langhans Galerie - PRO Langhans, 2006. ISBN 80-902-8160-5.
HEIFERMAN, Marvin. Photography changes everything. Washington, D.C.: Smithsonian Institution, 2012. ISBN 978-1-59711-199-7.
LÁB, Filip a Pavel TUREK. Fotografie po fotografii. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1617-9.
LÁBOVÁ, Alena a Filip LÁB. Soumrak fotožurnalismu?: manipulace fotografií v digitální éře. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1647-6.
MOORE, F. Michael. Drag!: Male and Female Impersonators on Stage, Screen, and Television: An Illustrated World History. Jefferson, N.C: McFarland & Company, 1994.
POPIELUCH, Michal. 2012. Subjektivní dokumentární fotografie v Česku. Opava. Diplomová práce. Slezská univerzita v Opavě. Vedoucí práce Prof. PhDr. Vladimír BIRGUS - ITF.
POSPĚCH, Tomáš, ed. Česká fotografie 1938-2000 v recenzích, textech, dokumentech. Hranice: Dost, 2010. ISBN 978-80-87407-01-1.
SILVERIO, Robert. Postmoderní fotografie: fotografie jako umění na konci dvacátého století. V Praze: Akademie múzických umění, Filmová a televizní fakulta, katedra fotografie, 2007. ISBN 978-80-7331-083-7.
SONTAG, Susan a Pavel VANČÁT. O fotografii. Praha: Paseka, 2002. ISBN 80-718-5471-9.
TAUŠ, Karel. Slovník cizích slov, zkratek, novinářských šifer, pseudonymů a časopisů pro čtenáře novin. 2., oprav. a dopln. vyd. Blansko: Karel Jelínek, 1947.
Předběžná náplň práce
Předmětem této bakalářské práce je dokumentární fotografie. Z praktického hlediska ji představuje dokumentární soubor fotografií, který má ukázat nově vznikající komunitu Drag Queens v Praze. Jedná se o označení uměleckých performerů, zejména mužů, kteří se prostřednictvím oblečení a make-upu stylizují do vzhledu ženy, v němž se následně prezentují pro zábavní účely. Pojem je často spojován s mužskou homosexuální kulturou, mezi členy této komunity patří ale i ženy, které se připodobňují mužskému vzezření nebo výrazným make-upem podtrhují svou ženskou stránku (tzv. bio queens), transsexuálové anebo tzv. non-binary lidé, tedy ti, kteří se nijak blíže genderově neidentifikují. Teoretická část se věnuje proměně tradiční dokumentární fotografie v současné digitální éře v rámci českého prostředí, která je úzce propojena s nástupem nových digitálních technologií a nových médií. Nejprve se zaobírá otázkou autenticity fotografie, která je pro novinářskou sféru stěžejní. Srze rozhovory s odborníky z fotografické profese dále popisuje změny funkce fotografie jako média a jejího společenského vnímání. V závěru nastiňuje novodobé koncepce a tendence, jimiž se česká dokumentární scéna ubírá.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The subject of this thesis is documentary photography. The practical part is based on a documentary set of photographs designed to showcase the emerging Drag Queens community in Prague. It is a designation of artistic performers, especially men, who, through clothing and make-up, stylize themselves into the appearance of a woman in which they then present themselves for entertainment purposes. The term is often associated with the homosexual culture of men, but among the members of this community are also women who resemble masculine appearance or through expressive makeup underline their feminine side (so-called bio queens); transsexuals, or non-binary people, thus those who do not identify their gender in any way. The theoretical part deals with the transformation of traditional documentary photography in the current digital era within the Czech environment, which is closely connected with the advent of new digital technologies and new media. First, it deals with the authenticity of photography, which is crucial for the journalism sphere. Through interviews with professionals from the photographic area, it further describes changes in the function of photography as a medium and its social perception. In the end, it outlines the modern concepts and tendencies that the Czech documentary scene is taking.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK