Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Lékařský étos a asistované suicidium: etická reflexe se zřetelem na roli lékaře
Název práce v češtině: Lékařský étos a asistované suicidium: etická reflexe se zřetelem na roli lékaře
Název v anglickém jazyce: Medical ethos and assisted suicide: ethical reflection regarding the role of a doctor
Klíčová slova: Asistované suicidium, lékař, etika, smrt, Hippokratova přísaha, svědomí, autonomie
Klíčová slova anglicky: Assisted suicide, doctor, ethics, death, The Hippocratic Oath, conscience, autonomy
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra systematické teologie a filosofie (do 2023) (26-KST)
Vedoucí / školitel: ThLic. Petr Štica, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.08.2018
Datum zadání: 30.08.2018
Datum a čas obhajoby: 01.09.2020 09:45
Datum odevzdání elektronické podoby:14.07.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:15.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 01.09.2020
Oponenti: MUDr. Jan Fošum, Dr. theol.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Samostatná práce s odbornou literaturou. Pravidelné konzultace s vedoucím práce.
Seznam odborné literatury
ANZEBACHER, A. Úvod do etiky. Praha: Zvon, 1994.
BEAUCHAMP, T. L. & CHILDRESS, J. F. Principles of Biomedical Ethics. 7th edition. New York: Oxford University Press, 2013.
BUCHS, S.: Ärzteethos und Suizidbeihilfe. Theologisch-ethische Untersuchung zur Praxis ärztlicher Suizidbeihilfe in der Schweiz. Würzburg: Echter, 2018.
HAŠKOVCOVÁ, H. Lékařská etika. Praha: Galén, 2002.
HAŠKOVCOVÁ, H. Thanatologie. Praha: Galén, 2007.
Helsinská deklarace světové lékařské asociace. Dostupné na: https://www.quinta.cz/administrace/ckfinder/userfiles/files/helsinska_deklarace.html
KOŘENEK, J. Lékařská etika. Praha: Triton, 2002.
MATĚJEK, J. Svědomí v lékařské etice. Brno: Masarykova univerzita, 2006.
MATĚJEK, J. „The Philosophers‘ Brief“. Asistovaná sebevražda jako varianta v rozhodování o životě pacienta a vliv této varianty na pacientovu svobodu. In: NOVITZKY, Peter (ed.). Spravedlnost a etika: Eseje a teologická reflexe myšlení Johna Rawlse. Košice: Equilibria, 2010.
MUNZAROVA, M. Vybrané kapitoly z lékařské etiky I: smrt a umírání. Brno: Masarykova univerzita, 1997.
MUNZAROVA, M. Vybrané kapitoly z lékařské etiky II: Aktuální etická problematika některých lékařských oborů. Brno: Masarykova univerzita, 2000.
MUNZAROVA, M. Vybrané kapitoly z lékařské etiky III. Kodexy lékařské etiky a jiná etická doporučení. Brno: Masarykova univerzita, 2000.
ROTTER, H. Důstojnost lidského života. Praha: Vyšehrad, 1999.
SKŘIVANOVÁ-BOŠKOVÁ, V. Eutanázie nebo „komfort“ pro pacienty?: zkušenosti Nizozemí, Oregonu, Švýcarska a dalších. Praha: Veronika Bošková, 2012.
The Hippocratic Oath [online]. October 2011. Dostupné na: <https://h2g2.com/edited_entry/A1103798>
VÁCHA, M. O. a kol. Základy moderní lékařské etiky. Praha: Portál, 2012.
VIRT, G. Žít až do konce. Praha: Vyšehrad, 2000.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá bioetickou a lékařskou problematikou asistovaného suicidia. Slučitelnost asistovaného suicidia a lékařského étosu představuje jednu z nejnaléhavějších etických otázek moderní medicíny. Těžiště diplomové práce bude spočívat v etické reflexi napětí mezi dopomáháním k asistované sebevraždě ze strany lékaře na jedné straně a lékařským étosem, jak je obsažen např. v Hippokratové přísaze, kodexech Světové lékařské asociace a dalších důležitých lékařských dokumentech, na straně druhé.
Práce v úvodu formuluje odlišení asistovaného suicidia od jiných forem aktivní eutanazie, základní informace o právní úpravě a podstatné náležitosti asistovaného suicidia v jednotlivých zemích, kde je asistované suicidium legalizováno. Následně bude téma systematicky reflektováno na základě kritické analýzy lékařských kodexů a právní úpravy zemí. V rámci etické reflexe bude však vycházet také ze zkušeností a reflexí lékařů samotných, jak jsou zachyceny v odborných etických publikacích ze zemí, kde je asistované suicidium praktikováno. Cílem práce je z etického pohledu popsat a reflektovat napětí, které se v lékařském dopomáhání k asistovanému suicidiu objevuje, a systematizovat eticky relevantní otázky, které jsou s touto problematikou spjaty.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This diploma thesis deals with bioethical and medical issues of assisted suicide. Compatibility of assisted suicide and medical ethos is one of the most urgent ethical questions of modern medicine. The centre of the diploma thesis will consist of an ethical reflection of tension between assisted suicide by a doctor on one side and medical ethos, as contained, for example in the Hippocratic Oath, the code of the World Medical Association and other important medical documents, on the other side.
In the introduction the diploma thesis describes the distinction between assisted suicide and other forms of active euthanasia, basic information about the legal regulations and essential elements of assisted suicide in individual countries where assisted suicide is legalized. Then, the subject will be systematically reflected based on critical analysis of the medical codes and legal regulations of the countries. Ethical reflection will also be based on the experience and reflection of doctors themselves, as recorded in professional ethical publications from countries where assisted suicide is practiced. The aim of this diploma thesis is to describe and reflect on the ethical perspective the tension that occurs in the medical assistance to assisted suicide and systematize ethically relevant issues that are related to this problematic.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK