Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Motivace činovníků k práci ve skautské organizaci
Název práce v češtině: Motivace činovníků k práci ve skautské organizaci
Název v anglickém jazyce: The motivation of volunteers to work in the scout organization
Klíčová slova: motivace, dobrovolník, dobrovolná činnost, skauting, Junák
Klíčová slova anglicky: motivation, volunteer, voluntary work, scouting, Junák
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: doc. Pavlína Janošová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.07.2018
Datum zadání: 24.07.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.07.2018
Datum a čas obhajoby: 24.09.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2019
Oponenti: prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc.
 
 
 
Seznam odborné literatury
BLATNÝ, Marek.Psychologie osobnosti: hlavní témata, současné přístupy. Praha: Grada, 2010. Psyché (Grada). ISBN 9788024734347.

BŘICHÁČEK, Václav.Skautský oddíl. Liberec: Skauting, 1996. Skautské prameny. ISBN 8085421046.

BŘICHÁČEK, Václav: Poselství skautské výchovy; Skauting, Liberec 1991. ISBN 80-85421-02-X

CAKIRPALOGLU, Panajotis.Úvod do psychologie osobnosti. Praha: Grada, 2012. Psyché (Grada). ISBN 9788024740331.

Historie skautingu: cestou k pramenům. 2. upr. vyd. Praha: Junák - svaz skautů a skautek ČR, 1999. Vůdcovská zkouška. ISBN 8086109275.

HELUS, Zdeněk.Úvod do psychologie. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2018. Psyché (Grada). ISBN 9788024746753.

JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, z. s.,Výroční zpráva Junáka 2018, Praha: Tiskové a distribuční centrum.

JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, z. s.,stanovy spolku. Praha, 2014.

MCDONALD, Roderick P.Faktorová analýza a příbuzné metody v psychologii. Praha: Academia, 1991. ISBN 802000081x.

NAKONEČNÝ, Milan.Motivace chování. 3., přeprac. vyd. V Praze: Triton, 2014. ISBN 9788073878306.

NOLEN-HOEKSEMA, Susan.Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Vyd. 3., přeprac. Přeložil Hana ANTONÍNOVÁ. Praha: Portál, 2012. ISBN 9788026200833.

PLAJNER, Rudolf: Úsvit českého junáctví; Junácká edice, Praha 1992. ISBN 80-85209-25-X

PLAMÍNEK, Jiří.Průvodce lidským myšlením a chováním. Praha: Argo, 2016. ISBN 9788025719954.

ŠANTORA, Roman.Skautské století: dobrodružný příběh 100 let českého skautingu. Praha: Junák - TDC, 2012. ISBN 9788020426222.

ŠIMKOVÁ, Svatava, ed.Dobrovolníci mění svět: sborník příkladů dobré praxe : Evropský rok dobrovolnictví. Praha: Národní institut dětí a mládeže MŠMT, 2011. ISBN 9788087449158.

ŠORMOVÁ, Lucie a Alžběta KLÉGROVÁ.Dobrovolnictví. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2006. ISBN 8086991687.

TOŠNER, Jiří a Olga SOZANSKÁ.Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. Vyd. 2. Praha: Portál, 2006. ISBN 8073671786.

VÁGNEROVÁ, Marie.Obecná psychologie: dílčí aspekty lidské psychiky a jejich orgánový základ. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 9788024632681.

VYCHODIL, Daniel.Metodika. Praha: Junák, 2000. Vůdcovská zkouška. ISBN 8086109372.

ZAJÍC, Jiří. Myšlenkové základy skautingu. Praha: Junák, 2000. Vůdcovská zkouška. ISBN 8086109402.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK