Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zelené řasy čeledi Halimedaceae a jejich globální ekologický význam
Název práce v češtině: Zelené řasy čeledi Halimedaceae a jejich globální ekologický význam
Název v anglickém jazyce: Green algae of the family Halimedaceae and their role in the global ecosystem
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.10.2019
Datum zadání: 30.10.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:12.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2020
Oponenti: doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování

MB120T119 - Marine phycology course
Předběžná náplň práce
Halimedová vegetace je významnou součástí subtropické a tropické mořské vegetace a hraje klíčovou roli v biomineralizaci uhlíku v geologicky moderních mořských bentických ekosystémech.
Vedle toho se jedná o fascinující modelový systém pro studium evoluce a fyziologie makroskopického nebuněčného rostlinného těla. Práce se zaměří na rešerši významných studií zabývajících se biologií a ekologií přírodních populací rodu Halimeda. Bude tedy třeba vysvětlit strukturu stélek těchto řas, povahu jejich kalcifikace a souvislost kalcifikace s morfologií stélek. Stručně bude zmíněno rozmnožování i další biologické charakteristiky. Další kapitola popíše evoluční historii, taxonomickou a fylogenetickou strukturu této linie, její známou diverzitu a rozšíření ve světových oceánech. Druhá část práce se zaměří na studie zabývající se ekologií halimedové vegetace. Tedy například na jejich význam v tropických korálových ekosystémech, a dále také na reakce na stresové vlivy, zejména globální změny (růst teploty, acidifikace). V závěru práce stručně shrne globální význam halimedových porostů a hlavní ekologické faktory, které ovlivňují jejich biologickou zdatnost v rychle se měnícím planetárním ekosystému.
Paralelně bude moci v rámci probíhajícího výzkumu algologického oddělení (volitelně) zahrnovat také terénní dokumentaci a morfometrickou analýzu modelových populací mediteránního druhu H. tuna.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Halimeda vegetation is an important part of subtropical and tropical marine vegetation. It has a key role in carbon biomineralization in marine benthic ecosystems. Besides that it is a fascinating model system for the study of evolution and physiology of macroscopic plant body lacking any cellular differentiation. The thesis will be focused on an analysis of important studies dealing with ecology and biology of Halimeda natural populations. In parallel, the optional part, focused on field documentation and morphometric analysis of Mediterranean populations of H. tuna, may also be included. This research would be conducted as part of recent reseach program of the phycological department.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK