Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Právna (ne)regulácia spoločnosti Airbnb
Název práce v jazyce práce (slovenština): Právna (ne)regulácia spoločnosti Airbnb
Název práce v češtině: Právní (ne)regulace společnosti Airbnb
Název v anglickém jazyce: Legal (non)regulation of the company Airbnb
Klíčová slova: Airbnb, zdieľaná ekonomika, občianske právo, právna regulácia
Klíčová slova anglicky: Airbnb, sharing economy, civil law, regulation
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.07.2018
Datum zadání: 18.07.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.07.2018
Datum a čas obhajoby: 24.01.2019 16:45
Místo konání obhajoby: PF UK m. 406
Datum odevzdání elektronické podoby:25.07.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:25.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 24.01.2019
Oponenti: doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Rigorózna práca sa zaoberá právnou (ne)reguláciou služieb spoločnosti Airbnb s
prizmou občianskeho práva. Avšak nevenovala som sa teda výhradne inštitútom občianskeho
práva, ale aj finančného, európskeho, správneho, medzinárodného práva verejného a
súkromného, či teórie práva.
Túto prácu je možné rozdeliť do troch hlavných častí:
V prvej kapitole tejto práce som sa venovala pojmu zdieľaná ekonomika
(charakteristika, definícia, súvisiace pojmy, história).
V druhej kapitole som vymedzila subjektov zdieľanej ekonomiky, a to:
sprostredkovateľa, poskytovateľa a užívateľa služieb.
V tretej kapitole s názvom “Právna regulácia” som sa zaoberala dopadmi skutočnosti,
že inovácie a moderné technológie sú rýchlejšie a predbiehajú právnu reguláciu. Najprv bolo
stručne pojednané o právnej regulácii obecne a teoreticky a následne som sa venovala
jednotlivým regulačným prístupom vo vzťahu k Airbnb v celosvetovom merítku a v ďalšej
časti výhradne v európskom.
V záverečnej časti boli predstavené vybrané návrhy de lege ferenda k regulácii Airbnb
v ČR a (zámerne a predovšetkým) v EÚ, ktoré odkazovali na poznatky získané v
predchádzajúcich kapitolách a na ktoré kladiem v tejto práci veľký dôraz.
Predstavená rigorózna práca má tieto tri hlavné ciele:
1. Rozobrať základné súvislosti nasledujúcich vybraných tém:
identifikácia jednotlivých základných subjektov zdieľanej ekonomiky, ich právne postavenie
(práva, povinnosti) a právna kvalifikácia služieb Airbnb (jeho fungovanie a činnosť)
predovšetkým z právneho kontextu v zdieľanej ekonomike.
2. Upozorniť na málo rozvinutú (a teda fakticky nijak nevykonávanú)
reguláciu v oblasti zdieľanej ekonomiky (a teda aj Airbnb) a identifikovať základné
problémové oblasti.
3. Ponúknuť vlastné odôvodnené úvahy nad možnosťou podľa mňa
najvhodnejších zmien právnej úpravy do budúcna.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This rigorosum thesis concentrates on the legal (non)regulation of the company
Airbnb in the prism of the civil law.
The thesis can be divided into four main parts: The first part is an analysis of
the essential elements of a sharing economy (characteristics, definition, key concepts and
history). The specification of the subjects of the sharing economy is presented in the second
part of the thesis as: Airbnb as an intermediary, host as a service provider and guest as a
service user. The conclusion indicates that the current legislation regulating Airbnb is not
suitably applicable in practice and contains much ambiguity. The third chapter titled « Legal
regulation » describes the fact that technical innovations entirely overtake and reshape the
legal regulation today. The first part briefly mentions the legal regulation in theory and than
recapitulates different approaches to the regulation in the world demonstrated, with the
approach of the EU institutions to the sharing economy. In the last and very important part for
me, de lege ferenda for Czech Republic and for EU considerations are presented.
The main aims of this rigorous thesis are three:
1. To find a comprehensive analysis of principles of the sharing economy
and understand its context. Especially: identification of the subjects of
the sharing economy, their legal status (their rights and obligations) and
legal qualification of the services provided by Airbnb (functioning and
activities of Airbnb) in the legal context of the sharing economy.
2. To point out a barely developed legal regulation of the sharing economy
and problems associates with it.
3. To offer my own reflections de lege ferenda of the most appropriate
legal regulation in the future.
This thesis deals with the institutions of the civil law, financial law, European law,
administration law, international public and private law and with the theory of law too.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK