Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Babiš vs. Bakala. Komparace mediálního obrazu Zdeňka Bakaly v denících MF Dnes, Hospodářské noviny a Právo
Název práce v češtině: Babiš vs. Bakala. Komparace mediálního obrazu Zdeňka Bakaly v denících MF Dnes, Hospodářské noviny a Právo
Název v anglickém jazyce: Babiš vs. Bakala. Comparison of the Media Image of Zdeněk Bakala in the MF Dnes, Hospodářské noviny and Právo Dailies
Klíčová slova: Zdeněk Bakala, Andrej Babiš, Hospodářské noviny, MF Dnes, vlastnictví médií, budování mediálního obrazu, kvantitativní obsahová analýza
Klíčová slova anglicky: Zdenek Bakala, Andrej Babis, Hospodarske noviny, MF Dnes, media ownership, media image building, quantitative content analysis
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Miessler
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.07.2018
Datum zadání: 11.07.2018
Datum a čas obhajoby: 30.06.2020 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H012, 12, Hollar - místn. č. 012
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 30.06.2020
Oponenti: Ulrike Lütke Notarp, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Jirák, Jan a Barbara Köpplová. Média a společnost. Portál: Praha, 2003. 206 s.

Jirák, Jan a Graeme Burton. Úvod do studia médií. Praha: Barrister & Principal 2001. 392 s.

Neumann. Ondřej et. al. Šok! Hrůza! Média!. Brno: CPress, 2019. 272 s.

Trampota Tomáš a Martina Vojtěchovská. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. 296 s.
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem této práce je analýza mediálního obrazu vlivného českého podnikatele Zdeňka Bakaly, který je zároveň majitelem společnosti Economia vydávající Hospodářské noviny. Bakala je jedním z úzké skupiny tuzemských miliardářů, kteří za poslední dekádu zcela převzali kontrolu nad nejvýznamnějšími mediálními domy a tím i všemi celostátními deníky. Zařadit mezi ně lze i politika Andreje Babiše, jehož příchod na mediální trh po akvizici skupiny Mafra byl nevýznamnějším momentem pro vzestup tzv. oligarchizace tuzemských médií.
Změny ve vlastnictví českých médií vyvolaly podezření, že si tito novodobí mediální magnáti pořídili média s cílem hájit své ekonomické a politické zájmy. Obavy panují hlavně z důvodu, že by mohli ovlivňovat obsah médií a tím narušit redakční svobodu a ohrozit tak i fungování celého mediálního systému. Svou mocí nad médii mohou působit na veřejné mínění, které média z velké části formují.
Tato práce proto ověřuje, zda vlastníci svého vlivu v médiích využívají. Důkazem pro to bude analýza mediálního obrazu Zdeňka Bakaly. Předmětem zkoumání bude nejprve způsob, jakým o něm informovaly jeho vlastní Hospodářské noviny a určit, jak se jeho mediální obraz liší ve srovnání s jinými deníky. Dále výzkum zjišťuje, jestli o Bakalovi referoval deník MF Dnes pod více či méně přímou kontrolou Andreje Babiše významně kritičtěji v porovnání s předchozím obdobím a jinými médii.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main goal of this thesis is to analyze the media image of the influential Czech businessman Zdenek Bakala who is also the owner of the company Economia, publisher of Hospodarske noviny. Bakala is a member of a small group of Czech billionaires who have completely taken control over the most important media groups and thus all national dailies over the last decade. Politician Andrej Babis is also concidered as one of them. His entry into the media market after the acquisition of the Mafra was the most significant moment for the rise of the so-called oligarchization of domestic media.
Czech media ownership changes have raised suspicions that these modern media magnates have acquired the media in order to defend their economic and political interests. There are concerns mainly because they could influence the content of the media and thus disrupt editorial freedom and jeopardize the functioning of the entire media system. They can also use their media power to influence public opinion, which is largely shaped by the media.
This thesis will therefore want to verify whether the owners use their influence in their media. This assumption will be demonstrated on the analysis of Zdenek Bakala´s media image. Firstly, the research examines the way his own Hospodarske noviny informed about him and finds out how his media image differs in comparison with other dailies. Furthermore, the research determines whether Bakala´s media image in MF Dnes daily changed significantly under more or less direct control of Andrej Babis in comparison with the previous period and other media.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK