Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití moderních technologii v diabetologii
Název práce v češtině: Využití moderních technologii v diabetologii
Název v anglickém jazyce: Utilization of modern technologies in diabetology
Klíčová slova: Diabetes mellitus, diabetes mellitus 1. typu, kontinuální monitoring glykémie, kompenzace, zápis jídelníčku
Klíčová slova anglicky: Diabetes mellitus, diabetes mellitus type 1, continuous glucose monitoring, compensation, dietary records
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN (11-00530)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.07.2018
Datum zadání: 29.04.2019
Datum a čas obhajoby: 25.06.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B02793)
Oponenti: MUDr. Tomáš Vařeka
 
 
 
Předběžná náplň práce
Úvod: Cílem léčby diabetu mellitu 1. typu (DM 1. typu) je dosažení co nejlepší kompenzace tohoto onemocnění. Jedním z nástrojů, jak jí dosáhnout, je správně prováděný selfmonitoring, od kterého se poté odvíjí množství aplikovaného inzulinu. K odhadu množství inzulinu je nezbytná i znalost složení potravy, především množství sacharidů. Důkladný záznam jídelníčku je tedy dalším z nástrojů, které mohou kompenzaci DM 1. typu výrazně zlepšit.
Cíl: Cílem této práce bylo popsat vliv správného zápisu jídelníčku na kompenzaci DM 1. typu. Jako hodnotící parametry byly stanoveny hodnoty HbA1c před a po sledování a variabilita glykémie v průběhu sledování. Sledování probíhalo po dobu jednoho měsíce, přičemž na počátku se všichni pacienti zúčastnili edukačního pobytu.
Metody: Zkoumaný soubor původně zahrnoval 34 osob, přičemž 2 osoby byly ze zdravotních důvodů ze studie vyřazeny. Finální soubor tedy tvořilo 32 osob, z toho 18 žen a 14 mužů, pacientů s DM 1. typu. Průměrný věk pacientů činil 36,6 let ± 12,6, průměrná délka trvání DM 1. typu byla 14,9 let ± 9,9. Pacienti byli při zahájení edukačního pobytu poučení, jak správně v následujícím měsíci zaznamenávat jídelníček. Po stejnou domu měli pacienti k dispozici kontinuální monitoring glykémie (CGM). Následně byli rozděleni do dvou skupin dle správnosti zápisu jídelníčku (13 správně, 19 nesprávně). Tyto dvě skupiny byly následně porovnány na základě změny HbA1c před a po sledování a pomocí variability glykémie (procento času v cílovém rozmezí 3,9-10,0 mmol/l). Ke statistickému zpracování byl zvolen nepárový t-Test na střední hodnotu. Součástí práce je také kazuistika jedné vybrané pacientky.
Výsledky: U pacientů, kteří správně zaznamenávali jídelníček, došlo k signifikantnímu poklesu HbA1c (absolutní pokles o 8,62 mmol/mol ± 6,48 vs. 2,68 mmol/mol ± 7,57; p=0,033). Variabilita glykémie v cílovém pásu dosahovala u těchto pacientů také lepších hodnot, avšak signifikantnost zde nebyla prokázána (74,91 % ± 9,74 vs. 69,64 % ± 15,44; p=0,299).
Závěr: Provedené šetření prokázalo pozitivní vliv správně zapisovaného jídelníčku u pacientů s DM 1. typu na kompenzaci onemocnění, přičemž zlepšení je patrné především na hodnotách HbA1c.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Introduction: The main goal of the diabetes mellitus type 1 (DM type 1) therapy is the achievement of the best compensation of this disease. One of the tools to attain this compensation is the correctly carried out self-monitoring, from which can be the right dose of the Insulin derived. To estimate the correct dose of the Insulin is the essential knowledge of the actual dietary records, especially the amount of the carbohydrates. The thorough dietary record is in this case another tool how to significantly improve the compensation of DM type 1.
Objective: The main objective of this thesis was the description of the influence of the dietary record for the compensation of DM type 1. As the evaluating parameters were set the value of HbA1c before-and-after the observation and the glycemia variability during the observation. The observation had been provided during one month where in the beginning of the observation all patients took part in the educative stay.
Methods: The examined sample included in total 34 persons, but 2 of them were excluded for health reasons. The final examined sample was consist of 32 persons, out of them 18 females and 14 males, which suffer from DM type 1. The average age of these patients was 36,6 years ± 12,6, where the average lasting of DM type 1 was 14,9 years ± 9,9. In the beginning of the educative stay, the patients were instructed how to correctly record the dietary during the following month. For the same time got the patients available the continuous glucose monitoring (CGM). Mentioned patients were subsequently divided into two groups according to the correctness of their dietary records (13 correctly, 19 incorrectly). These two groups were then compared based on the change of HbA1c before-and-after the observation and based on the glycemia variability (the percentage of the time spent at the target range 3,9-10,0 mmol/l). For the statistic elaboration, the unpaired t-Test on the middle value was chosen. The thesis includes a case study of the one chosen patient.
Results: For the patients who had correctly recorded the dietary, the values of HbA1c significantly decreased (the absolute fall about 8,62 mmol/mol ± 6,48 vs. 2,68 mmol/mol ± 7,57; p=0,033). The variability of glycemia in the target range also reached for these patients better values, but the significance was not proved. (74,91 % ± 9,74 vs. 69,64 % ± 15,44; p=0,299).
Conclusion: The study has proved that a correctly recorded dietary has a beneficial effect on the compensation of DM type 1. The improvement is noticeable primarily in the HbA1c values.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK