Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití Loewensteinského ergoterapeutického kognitivního testu v individuální ergoterapii u pacientů s kognitivními problémy
Název práce v češtině: Využití Loewensteinského ergoterapeutického kognitivního testu v individuální ergoterapii u pacientů s kognitivními problémy
Název v anglickém jazyce: The Usage of Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment in Individual Occupational Therapy of the Patients with Cognitive Problems
Klíčová slova: baterie LOTCA, kognitivní funkce, diagnostika kognitivních funkcí, rehabilitace kognitivních funkcí, ergoterapeutické hodnocení
Klíčová slova anglicky: LOTCA battery, cognitive function, cognitive functions diagnostics, cognitive functions rehabilitation, occupational therapy evaluation
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: Bc. Tereza Svobodová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.03.2017
Datum zadání: 10.04.2018
Datum a čas obhajoby: 10.09.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01225)
Oponenti: Bc. et Bc. Zuzana Rodová, M.Sc.
 
 
 
Seznam odborné literatury
AMBLER, Zdeněk. Základy neurologie: [učebnice pro lékařské fakulty]. 7. vyd. Praha: Galén, c2011. ISBN 978-80-7262-707-3.
AVERBUCH, S., & KATZ, N. (2005). Cognitive rehabilitation. Aretraining model for clients with neurological disabilities. In N. Katz (Ed.), Cognition and occupation across the life span: Models for intervention in occupational therapy (pp.113–138). Bethesda, MD: american Occupational Therapy Association.
BARTOŠ, Aleš a Martina HASALÍKOVÁ. Poznejte demenci správně a včas – příručka pro klinickou praxi. Praha: Mladá fronta a.s., 2010. ISBN 978-80-204-2282-8.
BARTOŠ, Aleš, Hana ORLÍKOVÁ, Miloslava RAISOVÁ a Daniela ŘÍPOVÁ. Česká tréninková verze Montrealského kognitivního testu (MoCA-CZ1) k časné detekci Alzheimerovy nemoci. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, 2014; 77/110(5). ISSN 587-594.
BARTOŠ, Aleš, Miloslava RAISOVÁ a Miloslav KOPEČEK. Důvody a průběh novelizace české verze Addenbrookského kognitivního testu (ACE-CZ). Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011; 74/107(6). ISSN 1210-7859.
BERÁNKOVÁ, Dagmar a kol. Addenbrookský kognitivní test – orientační normy pro českou populaci. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, 2015; 78/111(3): 300-305. ISSN 1210-7859.
CREEK, Jennifer. The Core Concepts of Occupational Therapy: A Dynamic Framework for Practice. 1. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2010. ISBN 08-570-0362-3.
Česká asociace ergoterapeutů [online]. © 2008-2018 [cit. 2018-03-29]. Dostupné z:http://www.ergoterapie.cz/Page.aspx?PageID=1
DUŠEK, Karel a Alena VEČEŘOVÁ-PROCHÁZKOVÁ. Diagnostika a terapie duševních poruch. 2., přepracované vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-4826-9.
EDMANS, Judi. Occupational Therapy and Stroke. 2. United Kingdom: John Wiley, 2011. ISBN 14-443-4808-6.
FRIERI, Lisa. Critical Review: Effectiveness of cognitive stimulation therapy groups for individuals with dementia. University of Western Ontario: School of Communication Sciences and Disorders, 2010.
GRIEVE, June I. a Linda GNANASEKARAN. Neuropsychology for occupational therapists: cognition in occupational performance. 3rd ed. Oxford: Blackwell Pub., 2008. ISBN 978-1-4051-3699-0.
HENDL, Jan, 2016. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0982-9.
ITZKOVICH, M.; AVERBUCH, S.; ELAZAR, B. Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment: LOTCA Manual. Second edition. Israel: Occupational Therapy Department, Loewenstein Rehabilitation Hospital, 2000. 52 p.
JELÍNKOVÁ, J., KRIVOŠÍKOVÁ, M., ŠAJTAROVÁ, L. Ergoterapie. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-583-7.
KATZ N., LIVNI, L., BAR-HAIM EREZ, A., & AVERBUCH, S. Dynamic Lowenstein occupational Therapy Cognitive Assessment (DLOTCA). 2011a. Pequannock, NJ: Maddak.
KATZ, Noomi a kol. Dynamic Lowenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment: Evaluation of Potential to Change in Cognitive Performance. American Journal
of Occupational Therapy
[online]. 2012a, 2015-11-15, 66(2): 207-214 [cit. 2018-07-15]. DOI: 10.5014/ajot.2012.002469. ISSN 0272-9490.
KATZ, Noomi a kol. Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment (LOTCA) Battery for Brain-Injured Patients: Reliability and Validity. American Journal of Occupational Therapy [online]. 1989, 43(3): 184-192 [cit. 2018-07-15]. DOI: 10.5014/ajot.43.3.184.
KATZ, Noomi, AVERBUCH, Sarah a BAR-HAIM, Erez. Dynamic Lowenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment–Geriatric Version (DLOTCA–G): Assessing Change in Cognitive Performance. The American Journal of Occupational Therapy, 2012b, roč. 66, s. 311-319. ISSN 0272-9490.
KATZ, Noomi, Liat LIVNI, Asnat BAR-HAIM EREZ a Sarah AVECHBUCH. Dynamic Lowenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment for Adults: Manual. USA: Maddak, 2011b. NJ: 07470-6814.
KLUCKÁ, Jana a Pavla VOLFOVÁ. Kognitivní trénink v praxi. 2. vyd. Praha 7: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5580-9.
KOHOUTEK, Rudolf. Základy užité psychologie. Brno: CERM, 2002. ISBN 80-214-2203-3.
KOPECKÁ, L. Využití baterie LOTCA k návrhu ergoterapeutického plánu a k následné terapii u vybraných neurologických klientů s kognitivní poruchou. Praha, 2005. 94s. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika rehabilitačního lékařství.
KRIVOŠÍKOVÁ, Mária. Úvod do ergoterapie. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-2699-1.
KULIŠŤÁK, Petr. Neuropsychologie. 2. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-891-3.
KUTNOHORSKÁ, Jana. Výzkum v ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 175 s. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-2713-4.
LIPPERT-GRÜNER, Marcela. Trauma mozku a jeho rehabilitace. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-569-7.
LIPPERTOVÁ-GRÜNEROVÁ, Marcela. Neurorehabilitace. Praha 5: Galén, 2005. ISBN 80-7262-317-6.
LUND, Karina, GREGERSEN OESTERGAARD, Lisa, et.al. Danish translation and adaptation of Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment 2nd Edition (LOTCA-II). Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Denmark, 2013, roč. 20,
s. 302-305. ISSN 1103-8128.
LUND, Karina, GREGERSEN OESTERGAARD, Lisa, et.al. Reliability and internal consistency of the Danish version of Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment 2nd Edition (LOTCA-II/D). Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Denmark, 2014, roč. 21, s. 473-478. ISSN 1103-8128.
Maddak [online]. © 1997-2018 [cit. 2018-03-29]. Dostupné z:http://maddak.net/
MALIA, Kit a Anne BRANNAGAN. Jak provádět trénink kognitivních funkcí: praktická příručka pro každého. 1. vyd. Praha: Cerebrum - Sdružení osob po poranění mozku
a jejich rodin, 2010. ISBN 978-80-904357-3-5.
MASKILL, Linda a Stephanie TEMPEST. Neuropsychology for Occupational Therapists: Cognition in Occupational Performance. 4.vyd. Oxford: John Wiley, 2017. ISBN 11-187-1132-7.
PFEIFFER, Jan. Neurologie v rehabilitaci: pro studium a praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1135-5.
PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 2007. ISBN 80-200-1086-6.
PREISS, Marek, Hana KUČEROVÁ a kol. Neuropsychologie v neurologii. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-0843-4.
PUNWAR, Alice J. a Suzanne M. PELOQUIN. Occupational Therapy: Principles and Practice. 3. Berkeley, California: Lippincott Williams & Wilkins, 2000. ISBN 06-833-0453-4.
SHAUGHNESSY, Michael F., VEENMAN, Marcel a KLEYN KENNEDY, Cynthia. Meta-cognition: A Recent Review of Research, Theory, and Perspectives. New York: Nova Publishers, 2008. ISBN 16-045-6011-8.
SCHELL, A. Barbara, Glen GILLEN, Marjorie SCAFFA a Ellen S. COHN. Willard and Spackman's Occupational Therapy. Ilustrované vydání. Lippincott Williams & Wilkins, 2013. ISBN 14-511-1080-4.
SU, C.-Y., CHEN, W.-L., TSAI, P.-C., TSAI, C.-Y., SU. W.-L. Psychometric properties of the Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment–Second Edition
in Taiwanese persons with schizophrenia. American Journal of Occupational Therapy, [online] 2007a., roč. 61, č. 1, s. 108–118 [cit. 28. 5. 2017]. ISSN 0272-9490.
SU, Chwen-Yng, LIN, Yueh-Hsieh, CHEN-SEA, Mei-Jin a YANG, Ming-Jen.
A Confirmatory Factor Analysis of the Chinese Version of the Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment–Second Edition in a Taiwanese Mixed Clinical Sample. OTJR: Occupation, Participation and Health. 2007b., roč. 27, č. 2, s. 71-80, ISSN 1539-4492.
ŠTĚPÁNKOVÁ, Hana a kol. Mini–Mental State Examination – česká normativní studie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2015, 1(6): 57-63. ISSN 1802-4041.
ŠVESTKOVÁ, Olga a kol. Metodiky hodnocení psychosenzomotorického potenciálu člověka. PENTACOM: Iniciativa Společenství EQUAL „Rehabilitace – Aktivace - Práce, 2008. Dostupné z:http://1url.cz/CtMoh
ŠVESTKOVÁ, Olga. Ergoterapie. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2015, s. 38–44.
TARGUM D., Steven, KEEFE S.E., Richard. COGNITION AND SCHIZOPHRENIA: Is There a Role for Cognitive Assessments in Diagnosis and Treatment? Psychitry. 2008, roč. 5, č.12, s. 55-59. ISSN 1550-5952.
TOGLIA, J. P. A dynamic interactional approach to cognitive rehabilitation. Cognition and occupation in rehabilitation: Cognitive models for intervention in occupational therapy. Bethesda, 2005, s. 29–72. Dostupné z: AJOT
VOTAVA, Jiří. Ergoterapie a technické pomůcky v rehabilitaci. Liberec: Technická Univerzita v Liberci, 2009. ISBN 978-80-7372-449-8.
VYSKOTOVÁ, Jana a Kateřina MACHÁČKOVÁ. Jemná motorika: vývoj, motorická kontrola, hodnocení a testování. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4698-2.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce zabývající se využitím testu LOTCA u pacientů s kognitivními problémy. Teoretická část obsahuje základní informace o ergoterapii, kognitivních funkcích, diagnostice a rehabilitaci kognitivních funkcí a testu LOTCA. Popisuje všechny verze testu LOTCA s důrazem na dynamickou formu, která byla použita v praktické části práce. Praktická část obsahuje 2 kazuistiky pacientů s kognitivním deficitem, popis jejich vyšetření a terapíí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Bachelor thesis dealing with the usage of LOTCA test with patients with cognitive problems. The theoretical part includes knowledge of occupational therapy, cognitive functions, diagnostics and rehabilitation of cognitive functions and LOTCA test. It describes all LOTCA test versions, especially its dynamic form used in the practical part of the work. The practical part contains 2 case studies of the patients with cognitive problems, their examinations and therapies.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK