Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mediální výchova na církevní škole.
Název práce v češtině: Mediální výchova na církevní škole.
Název v anglickém jazyce: Media education at church school.
Klíčová slova: církevní školství, český vzdělávací systém, média, mediální výchova, katolická církev, výchova
Klíčová slova anglicky: Catholic Church, Czech educational system, Church school, education, media, media education
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: Ing. Alois Křišťan, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.07.2018
Datum zadání: 02.07.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.09.2018
Datum a čas obhajoby: 11.09.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2018
Oponenti: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce Mediální výchova na církevní škole si klade za cíl srovnat požadavky na mediální výchovu formulované ve vzdělávacích dokumentech České republiky a dokumentech katolické církve. Podobu mediální výchovy na českých školách popisují rámcové vzdělávací programy, které vznikly po školské reformě na začátku tohoto století. Církev věnuje mediální tématice také poměrně dost prostoru, zejména v dokumentech Inter mirifica, Communio et progressio a Aetatis novae. Práce se věnuje jak důvodům, proč je mediální výchova součástí českého vzdělávacího systému, tak i tomu, proč se jí věnují církevní dokumenty. Shrnuje základní požadavky na mediální výchovu obou těchto subjektů. A nakonec srovnává, v čem jsou tyto požadavky podobné a v čem se liší.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the Bachelor Thesis Media Education at Church School is to compare the Media Education requirements formulated in educational documents of the Czech Republic and the documents of the Catholic Church. The form of the Media Education at Czech schools is described in the Framing Educational Programme that was established after the school reform at the beginning of this century. Quite a lot of attention to the media is being given also by the church, especially in the documents Inter mirifica, Communio et progressio and Aetatis novae. The thesis focuses on the reasons why the Media Education is a component of the Czech educational system and the church documents too. It summarizes the basic Media Education requirements for both of these subjects. Finally, it compares similarities and differences between these requirements.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK