Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj etiky umírání s příklady dobových uměleckých děl a s důrazem na křesťanský pohled.
Název práce v češtině: Vývoj etiky umírání s příklady dobových uměleckých děl
a s důrazem na křesťanský pohled.
Název v anglickém jazyce: History of ethics of dying with artworks examples accented
on Christian perspectives.
Klíčová slova: ars moriendi,Bible,carpe diem,černá smrt,eschatologie,flagelanti,macabrózní umění,memento mori,tance smrti,vanitas
Klíčová slova anglicky: Ars moriendi, Bible, carpe diem,pestilemce,eschatpology,flagellant,macabre art, dying memento mori,death dances, vanitas
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teologické etiky a spirituální teologie (do 2018) (26-KTE)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Libor Ovečka, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.06.2015
Datum zadání: 19.06.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.06.2018
Datum a čas obhajoby: 04.09.2018 14:30
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:15.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2018
Oponenti: doc. PhDr. Dr. Mireia Ryšková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Obsah práce:
Úvod
Základní pojmy
1. Vývoj etiky umírání v době minulé
1.1 Starověk -„Ars Vivendi“
1.1.1 Etika filosofická x hebrejská - SZ
1.2 Středověk - „Ars Moriendi“
1.2.1 Etika křesťanská - NZ
1.3 Novověk - "Memento Mori“
1.3.1 Etika křesťanská x utilitaristická
2. Vývoj etiky umírání v době nedávné
2.1 Moderna - „Tabu Mori“
2.1.1 Etika sekulárně heterogenní
2.2 Moderna - „Carpe Diem“
2.2.1 Etika sekulárně autonomní
2.3 Postmoderna „Exitus acta probat“
2.3.1 Etika ambivalentní
3. Vývoj etiky umírání v době současné
3.1 Postmoderna - "Hora ruit respice finem“
3.1.1 Snaha o rekonstrukci rozvráceného řádu
3.1.2 Dialog s náboženstvím
3.1.3 Etika aplikovaná
4. Možný vývoj etiky lidského umírání v době budoucí
4.1 Reminiscence
4.2 Rekapitulace
4.2.1 Etika křesťanská
Závěr
Použitá literatura a jiné zdroje.
Přílohy.
Seznam odborné literatury
Použitá literatura a prameny:
ABELN, Reinhard- KNER, Anton: Umírání znamená loučení. O křesťanském poselství smrti. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1993.

ALAN, Josef: Etapy života očima sociologa. Praha: Panorama, 1989.

ALBRECHT,J.: Jsme žebráci. Martin Luther. O umírání a smrti. Praha: Lutherova společnost, 2007.

ARIÈS, Philippe: Dějiny smrti. díl 1. Doba ležících. Praha: Argo, 2000.

ARIÈS, Philippe: Dějiny smrti. díl 2. Zdivočelá smrt. Praha: Argo 2000.

AUGUSTYN, Józef: Kdo je můj bližní. Otázky a odpovědi. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1997.

BARTON, John: Etika a Starý zákon. Jihlava: Mlýn, 2001.

BEZDĚK, Ctibor: Záhada života a smrti. Etikoterapie. Léčení mravnosti. Praha: GEMMA 89, 1995.

BISHOP, Jim: Den, kdy zemřel Kristus. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005.

BOCCACCIO, Giovanni: Dekameron. Praha: Omega, 2014.

BRANTCHEN, Johannes: Proč nás dobrý Bůh nechává trpět? Praha: SCRIPTUM, 1994.

BROŽ, J, - BROŽ. V. - MEROZSOVÁ, J. - FRÝVALDSKÝ, P. - GAUCHER, G .-SLÁDEK, K. - KOHUT, V. - SPAEMANN, R. - BODAR, A.: Communio, Mezinárodní katolická revue. Umírání. Svazek 65.4/12, 16.ročník. Kostelní Vydří: Karmelitánské naklad.

CANTALAMESSA, Raniero: Sestra smrt. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství. 1997.

CÍLEK, Václav: Něco se muselo stát. Nová kniha proměn. Praha: Novela bohemica, 2014

CÍLEK, Václav: Tři svíce za budoucnost. Návody a nápady jak přežít konec světa. Praha: Novela bohemica, 2014.

ČAPEK, Karel : Dramata: Loupežník. R.U.R. Věc Makropulos. Bílá nemoc. Matka. Praha: Československý spisovatel, 1994.

ČESKÁ ORIENTALISTICKÁ SPOLEČNOST: Svět živých a svět mrtvých. Soubor studií pracovní skupiny „Náboženské směry v Asii / Religious trends in Asia.“, Praha: Česká společnost – Dar Ibn Rushd, 2001.

ČERVENKOVÁ, Denisa: Jak se křesťanství stalo náboženstvím. Recepce pojmu Religio v Teertuliánově Apologetice. Praha: Karolinum, 2012.

DAVIES, Douglas: Stručné dějiny smrti. Praha: Volvox Globator, 2007.

DE MELLO, Anthony: Cesta k lásce. Brno: Cesta, 2010.

DE BOTTON, Alain: Náboženství pro ateisty. Bezvěrcův průvodce po užitečných stránkách náboženství. Zlín: Kniha, 2011.

DOLEŽALOVÁ, Jana - PUTÍK, Alexandr – ŠEDINOVÁ, Jiřina: Židovské zvyky a tradice. Praha: Státní židovské muzeum, 1992.

DINZELBACHER, Peter: Poslední věci člověka. Nebe peklo, očistec ve středověku. Praha: Vyšehrad., 2004.

DVOŘÁK, Josef: Člověk mezi životem a smrtí. Život a zdraví. Praha: Avicenum, 1986.

ELIAS, Norbert: O osamělosti umírajících. Praha: Nakladatelství Franze Kafky,1998.

FUKUYAMA, Francis: Velký rozvrat, lidská přirozenost a rekonstrukce společenského
řádu. Praha: Academia, 2006.

GILSON, Étienne: Bůh a filosofie. Praha: ISE, edice OIKÚMENÉ, 1994.

GLADWELL,Malcolm: Bod zlomu. O malých příčinách s velkými následky. Praha: Dokořán, 2008.

GRÜN, Anselm: Smrt není konec. Co nastane po smrti? Praha: Paulinky, 2010.

GRULICH, Petr: Tunelovaný Ježí aneb biblický enneagram (o subjektivním porozumění Písma), Sedlčany: tiskárna, 2010.

GRUSS, Peter: Perspektivy stárnutí z pohledu psychologie celoživotního vývoje. Praha: Portál, 2009.

HALÍK, Tomáš: Žít v dialogu. Podněty k promýšlení víry. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014.

HALÍK, Tomáš - DOSTATNI, Tomasz: Smířená různost. Rozhovor. Praha: Portál, 2011.

HALÍK, Tomáš: Chci, abys byl. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012
HAŠKOVCOVÁ, Helena: Fenomén stáří. Praha: Brain Team, 2010.
HAŠKOVCOVÁ, Helena: Thanatologie. Nauka o umírání a smrti. Praha: Galén, 2007.

HOLÝ, Martin - MIKULEC, Jiří: Církev a smrt.Institucionalizace smrti v raném novověku. Praha: Historický ústav AVČR, 2007.

HOŠEK, Pavel: A bohové se vracejí. (Proměny náboženství v postmoderní době). Jihlava: Mlýn, 2000.

KALVACH, Zdeněk, a kolektiv: Gerontologie obecná a aplikovaná, I.díl. Praha: Karolinum,1997.

KELLER, Jan - GÁL, FEDOR - FRIČ, PAVOL: Hodnoty pro budoucnost. Praha: G+G, 1996.

KELLER, Jan: 12 omylů sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995.

KOHÁK, Erazim: Život v pravdě a moderní skepse. Praha: 3.LF UK, 1990.
KOUKOLÍK, František: Metuzalém. O stárnutí a stáří. Praha: Karolinum, 2014.

KOZÁK, Jaromír: Egyptská kniha mrtvých. Praha: Eminent, 2001.

KÜBLER-ROSSOV, Elisabeth: O smrti a umírání. Turnov: Arica, 1993.

KÜBLER - ROSSOVÁ, Elisabeth: Přežít svou smrt. Liberec: Dialog, 2013.

KÜBLER - Rossová, Elisabeth: Otázky a odpovědi o smrti a umírání.Turnov: Arica, 1994.

LANNG, Bernard: Bible, 101 nejdůležitějších otázek. Praha: Vyšehrad, 2014.

LORENZ, Konrád: Osm smrtelných hříchů civilizace. Praha: Leda, 2014.

MARGUERAT, Daniel: Žít se smrtí.(Výzva nového zákona). Jihlava: Mlýn, 2000.

MAETERLINCK, Maurice: Smrt. Olomouc: Votobia, 1995.

NAPOLITANO, Georgio - RAVASI, Giofranco – DE BERTOLI, Ferruccio: Neznámý Bůh. Praha: Karolinum, 2013.

NECHUTOVÁ, Jana: Druhý život antického mýtu. Praha: Zvon, 2004.

NOUWEN , Henry. J. M.: Náš největší dar. Praha: Zvon,1997.

NEŠPOROVÁ, Olga: O smrti a pohřbívání. Brno: CDK, 2013.

NIETZSCHE,Friedrich: Antikrist. Olomouc: Votobia, 2001.

OHLER,Norbert: Umírání a smrt ve středověku, Jinočany: H&H, 2001.

ONDRAČKA, Lubomír - KROPÁČEK, Luboš - HALÍK, Tomáš - LYČKA, Milan - ZEMÁNEK, Marek:
Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti. Praha: Hospicové občanské sdružení
Cesta domů, 2010.

ONDUŠKOVÁ, Jiřina: Stáří a smysl života. Praha: Karolinum, 2011.

PACOVSKÝ, Vladimír: Proti věku není léku. Praha: Karolinum, 1997.

Papežská biblická komise: Bible a morálka. Biblické kořeny křesťanského jednání.
Kostelní vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2010.

PATOČKA, Jan: Evropa a doba proevropská. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1992.

PECK, Scott. M.: Odmítnutí duše. Duchovní a lidské perspektivy eutanaziie a umírání.
Praha: Pragma,2001.

PERA, H.- WEINERT, B.: Nemocným nablízku. Jak pomáhat v těžkých chvílích. Praha:
Vyšehrad,1996.

POKORNÝ, Petr: Den se přiblížil. Jihlava: Mlýn, 2007.

REMARQUE, Erich Maria: Tři kamarádi. Praha: Ikar,1962.

REMEŠ, Prokop - HÁMALOVÁ, Alena: Nahá žena na střeše. Bible v sychoterapii. Praha:
Pompei, 2013.

RIVOIREOVÁ, Bénedicté: Naděje tváří v tvář umírání. Praha: Paulínky, 2007.

ROTTER , Hans. Osoba a etika: K základům morální teologie. Brno: Centrum pro studium
demokracie a kultury, 1997.

SAK, Petr - KOLESÁROVÁ, Karolína: Sociologie stáří a seniorů. Praha: Grada Publishing, 2012.

SCHERER, Georg: Smrt jako filosofický problém. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství,
2005.

SÍGL, Miroslav: Co víme o smrti, nakladatelství. Praha: Epocha, 2006.

ŠIKLOVÁ, Jiřina: Vyhoštěná smrt. Praha: Kalich, 2013.

SOCIÁLNÍ ENCYKLIKY (1891-19910). Praha: Zvon, České katolické nakladatelství, 1996.

SONET, Denis: Pocity viny a jak jim čelit. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2013

SPAEMANN, Robert: Základní mravní postoje. Praha: Svoboda, 1995.

STOFF, Georg: Dobré slovo u lůžka nemocných. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství
1994.

SVATOŠOVÁ, Marie: Hospic slovem i obrazem. Praha: Ecce homo, 1998.

SVATOŠOVÁ, Marie: Hospice a umění doprovázet. 5.doplněné vydání. Praha: Ecce homo,2003.

VÁCHA, Marek. Orko: Neumělcům života. Brno: Cesta, 2014.

VÁCHA, Marek. Orko: Věda, víra, Darwinova teorie a stvoření podle knihy Genesis. Brno: Cesta, 2014.

VAN DÜLMEN, Richard: Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století).
Praha: naklad. Argo, 2006.

WHEELER, Gerard: Naděje na nové setkání.Praha: naklad. Advent Orion, 2012.

ZENTRICH, Josef, A. : Duchovní slovník vodnářského věku aneb Occamova břitva, čili kánon
hledajícího. Díl II. Olomouc: Fontána, 2001.

ŽÁDNÍK, Miloš: Třetí cesta - aby války už nebyly - zamyšlení nad lidským bytím. Hradec
Králové: Svítání, 1999.Elektronické zdroje

http.//www.academia.edu/…/Recentní italská teologie náboženství a religionistika

Jak se křesťanství stalo náboženstvím. Disertační práce.
http://www.academia.edu/4587933/Denisa_Červenková

ttp://www.academia.edu/3707635/Misto_mystiky_v_celku_spiritualni_teologie

http://www.academia.edu/.../Sebastian_Paul_Brock_or_Malphono_of_the_Syri...

BIBLE21 Starý+Nový zákon.pdf http://bible21.cz/wp-content/uploads/2010/12/BIBLE21.pdf

http://brno.biskupstvi.cz/pastorace/studtexty/30.rtf

http://www.cdk.cz/knihy/162/druhy-zivot-antickeho-mytu/

http://www.cdk.cz/ts/c

http:// www. casopis cirkevni dejiny

http://www.cdk.cz/ts/clanky/12/devatenacte-stoleti-jako-stoleti-druhe-konfesionalizace/
http://www.cestadomu.cz
http://www.cesky-jazyk.cz/ctenarsky.denik/vojtech-zamarovsky/gilgames

http:// www.cs.wikipedia.org/wiki/Blaise_Pascal

http://www. cs.wikipedia.org/Epikúros http://www.

http://www.dominikduka.cz/dokumenty/text-knihy-neznamy-buh/

http://en.wikipedia.org/wiki/Pensées

http://Ježíš přinesl na tento svět mnoho nového (4).doc
http://www.Kultura-a-každodenní –život-v-raném-novověku-(16.- 18.stol-)---Richard-
Van- Dülmen.rar
http.// www. Encyklika Evangelium Vitae(Evangelium života),1995

evangelické studijní texty.pdf http://www.etf.cuni.cz/sat/Pdf/SAT%202008-1.pdf

Erazim Kohák - lK UK.pdf http://old.lf3.cuni.cz/vnr/vnr2-00.pdf

http://www.hospicpt.cz/prachatice/literatura

http://www.historie-osetrovatelstvi.pdf 22. http://

www.kebrle.cz/katdocs/SalvificiDoloris.htm
Jan Pavel II. Apoštolský list o křesťanském smyslu lidského utrpení, Salvifici Doloris. 11.únor 1984, bod 27http://www.pecujdoma.cz/http://www.pecujdoma.cz/legislativa/dokumenty/

http://cb.cz/praha2/kazani/velky_patek.pdf

http://www.hospice.sk/dokumenty/seznam.html

http://www.hospice.sk/litomerice/index.htm
manuál pro vlastní umírání a pohřbení http://www.moje smrt.cz
http://www.nezavirejteoci.cz/jak-se-divam-na-konec-zivota.html

http://www.Podklady umírání a smrt (1).docx

http://www.pastorace.cz/Knihovna/1-Slovo-uvodem-Ales-Opatrny.html

http://praha1.kdu.cz/soubory/1.%20Osvicenstvi.doc?fid=1337507831 1.

http://uhv.upce.cz/data/Files/pages/pozadavky-novovek-jiri-kubes136972414043?978.doc

http://www. tanec_smrti_v_ceskem_baroku (2).doc

http://www.trnd.com/cz/blog/2012/11/19/carpe-diem/Horátius

http://www.teologockétexty.cz/casopis/2001-1/krestanstvi-versus-moderna.html

http:// www.TEOLOGIE&SPOLEČNOST 2/2004 / KŘESŤANSKÉ POJETÍ BOŽSTVÍ

http://www.umirani.cz/ informační a diskusní portál

http://www.umirani.cz/myty-o-umirani.html
http://www.umirani.cz/posledni-tydny-a-dny.html
http://www.umirani.cz/charta-prav-umirajicich.html

http://www.umirani.cz/res/data/009/001031.pdf

http://www.vira.cz/otazky/Je-nekde-v-Bibli-zaslibeni-spasy-i-pro- nekrestany.html


Jiné zdroje:

Seminář Hagioterapie „Spiritualita, náboženskost a psychoterapie“, vedený MUDr. Prokopem Remešem, Křesťanská akademie Třebíč 17.10 - 19.10.2014.
Předběžná náplň práce
Cíle práce :
Cíl I - Zaznamenání historického vývoje křesťanské etiky „Ars moriendi „ od starověku k počátkům novověku.
Cíl II.: Zmapování rozvolnění křesťanské etiky „Ars moriendi“ od počátku novověku, přes jeho pozvolnou sekularizaci, až po nekoordinované pojetí dnes.
Cíl III.: Vytvoření náhledu negativních společenských důsledků odklonu od křesťanské etiky „Ars moriendi“ ; poukázání na trendy vedoucí k renesanci tohoto umění a nastínění společenských pozitiv jeho předpokládaného rozvoje.

Teoretická východiska:
K východiskům práce patří různé historické etické koncepty přístupu k umírání, především přístup křesťanský, který porovnáváme se specifickými koncepcemi sekularizované autonomní etiky.

Metody výzkumu:
Studium a analýza dokumentů - dobových uměleckých děl, kterými dokladujeme etické přístupy k umírání v jednotlivých historických epochách a současné etické diskurzy umírání.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
*Objectives:
Objective I - Recording the historical evolution of Christian ethics "Ars moriendi" from antiquity to the beginnings of modern times
Objective II: Mapping the disengagement of Christian ethics "Ars moriendi" from the beginning of modern times, through its gradual secularization to the uncoordinated concept today.
Objective III: Creating an overview of the negative social consequences of the departure from Christian ethics "Ars moriendi"; pointing to the trends leading to the renaissance of this art and outlining the social positives of its anticipated development.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK