Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Sportovní slang a jeho variabilita – nohejbalové prostředí
Název práce v češtině: Sportovní slang a jeho variabilita – nohejbalové prostředí
Název v anglickém jazyce: Sports slang and variability – the environment of Football tennis
Klíčová slova: Nespisovné poloútvary národního jazyka, Slang, Sportovní slang, Slang nohejbalu, Nohejbal
Klíčová slova anglicky: Non-standard department of national language, Slang, Sports slang, Slang of foot tennis, Foot tennis
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.06.2018
Datum zadání: 29.06.2018
Datum a čas obhajoby: 06.09.2018 09:45
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Pavel Sojka, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Autorka přepracuje práci podle pokynů nového vedoucího:
Stanoví zřetelně cíle a metodologii.
Provede nový popis výsledků svého dotazníkového průzkumu. Zaměří se na interpretaci získaných odpovědí, z nich vyvodí závěry o svém materiálu.
Vzhledem ke značné různosti odpovědí nebude zpracovávat původní slovník.
Seznam odborné literatury
Hubáček, J.: O českých slanzích. Praha, 1981.
sborníky z plzeňských konferencí o slangu a argotu
sborníky Varia z konferencí mladých jazykovedcov.
Grepl, M. a kol.: Příruční mluvnice češtiny.Praha 1996.
Červená, V. a kol.: Slovník české frazeologie a idiomatiky. Praha 1988.
Kol. autorů: Mluvnice češtiny I. Praha: Academia 1986.
Kol. autorů: Mluvnice češtiny II. Praha: Academia 1986.
Kol. autorů: Nový akademický slovník cizích slov. Praha 2005.
Martincová, O.: Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1., 2. Praha 1998, 2004.
Další literatura - na základě průběhu výzkumu a zpracování lingvistického materiálu.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá sportovním slangem, konkrétněji slangem nohejbalu. Cílem práce je nastínit hlavní problematiku nohejbalového slangu. V první části je načrtnuta problematika slangu obecně a slang z pohledu různých autorů, v druhé části se práce zabývá již nohejbalovým slangem, jeho hlavními specifiky a dále nohejbalem. Ve třetí části jsou zpracovány jednotlivé otázky v dotazníku. Příloha zahrnuje dotazník nohejbalového slangu. V práci bylo užito metody pozorování, rozhovoru a dotazníku.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis focuses on sports slang, specifically foot tennis slang. The aim of this thesis is to outline the main issues concerning foot tennis slang. In the first part, slang is discussed in general and then from the viewpoint of various authors, the second part deals with sports slang, its main specifics and foot tennis is mentioned as well. The third part contains individual questions created for the. The appendix includes the questionnaire concerning foot tennis slang. For the purpose of this thesis, methods of observation, interview and questionnaire were employed.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK