Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Práce učitele primární škole ve vyloučené lokalitě
Název práce v češtině: Práce učitele primární škole ve vyloučené lokalitě
Název v anglickém jazyce: Primary school teacher in an excluded location
Klíčová slova: Sociálně vyloučená lokalita, Romové, romský žák, rodič, učitel, vzdělávání
Klíčová slova anglicky: Socially excluded locality, Romany, Romany pupil, parent, teacher, education
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.06.2018
Datum zadání: 29.06.2018
Datum a čas obhajoby: 22.05.2019 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R210, 210, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:16.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Petra Horská, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
KALEJA, Martin. Romové a škola versus rodiče a žáci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2011. ISBN 978-80-7368-943-8.
BALABÁNOVÁ, Helena. Praktické zkušenosti se vzděláváním romských dětí. Praha: MENT, 1995.
ŘÍČAN, Pavel. S Romy žít budeme - jde o to jak: dějiny, současná situace, kořeny problémů, naděje společné budoucnosti. Vyd. 2., upr. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-410-9.
ŠOTOLOVÁ, Eva. Vzdělávání Romů. Vyd. 4., V nakl. Karolinum 2., rozš. a upr. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1909-5.
BALVÍN, Jaroslav. Filozofie výchovy a metody výuky romského žáka. Praha: Radix, 2008. ISBN 978-80-86031-83-5.
NAVRÁTIL, Stanislav a Jan MATTIOLI. Jak pomoci romským dětem stát se úspěšnými žáky: praktická rukověť pro učitele. Brno: Paido, 2001. ISBN 80-7315-009-3.
PETERKOVÁ, Veronika. Školní zralost romských dětí: Vliv přípravných tříd. Brno: [s.n.], 2000.
IVATTS, A., Karel ČADA, Lenka FELCMANOVÁ, David GREGER a Jana STRAKOVÁ. Začleňování romských dětí předškolního věku: zvláštní zpráva o začleňování romských dětí do předškolního vzdělávání a péče : Česká republika. Přeložil Patricie VLACHOVÁ. Praha: [Nadace Open Society Fund], 2015. ISBN 978-80-87725-28-3.
OTEVŘELOVÁ, Hana. Školní zralost a připravenost. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1092-4.
Předběžná náplň práce
Cílem mé práce je zjistit specifika práce učitele ve vyloučené lokalitě, Kvalitativně orientované výzkumné šetření je cíleno na problémy, se kterými se učitelé z vyloučených lokalit při edukci romských žáků potýkají, dále na jejich názory na vzdělávání romských žáků a na zjištění jejich motivace ke vzdělávání těchto žáků ve vyloučené lokalitě. Data jsou získávána s využitím polostrukturovaných rozhovorů s pedagogy z vyloučených lokalit. Závěrem práce je diskuze výsledků výzkumu, kde jsou porovnávány informace z odborné literatury, mými osobními zkušenostmi a výpovědí respondentů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of my work is to find out the specifics of the teacher's work in the excluded locality. The qualitatively oriented research is focused on the problems, that teachers face from Roman pupils in their education in excluded localities, their opinions on the education of Romany pupils and on their motivation to educate these pupils in an excluded location. Data are obtained using semi-structured interviews with teachers from excluded localities. The conclusion of my work is a discussion of the research results, where the information from the professional literature is compared with my personal experience and the respondents' testimonies.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK