Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza rytmů a proměna místa: Náplavka Rašínovo nábřeží
Název práce v češtině: Analýza rytmů a proměna místa: Náplavka Rašínovo nábřeží
Název v anglickém jazyce: Rhythmanalysis and the changes of the place: Rašín riverside embankment
Klíčová slova: náplavka, Rašínovo nábřeží, analýza rytmu, časoprostor, každodennost, život v městském prostředí, chronotop, chronopolis
Klíčová slova anglicky: embankment, Rašínovo nábřeží, rhythmanalysis, spatio-temporality, everydayness, city life, chronotope, chronopolis
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Antropologická studia (24-KOA)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.06.2018
Datum zadání: 04.02.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1004)
Oponenti: Mgr. Michal Lehečka, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce se bude zabývat analýzou rytmů (Lefebvre, 2004) náplavky na Rašínově nábřeží. Na základě analýzy pozorovaných rytmů bude interpretováno, co tyto rytmy vypovídají o každodenní sociální realitě jak zkoumaného místa, tak šířeji i městské společnosti v Praze, tedy, jak je prostor skrze rytmy produkován. Důraz bude kladen také na pozorování proměny tohoto místa v delším časovém horizontu. Tato náplavka aktuálně procház í rekonstrukcí, výsledná podoba předurčí, jak bude toto místo fungovat, jak bude socio-prostorově produkováno v budoucnosti. Dlouhodobé soustavné pozorování doplním analýzou archivních materiálů pro rekonstrukci minulého obrazu tohoto místa. S aktéry, kteří se podílejí na utváření rytmu tohoto místa, provedu kvalitativní rozhovory. Konkrétně se bude jednat o provozovatele a návštěvníky tohoto místa. Celou práci budu nahlížet přístupy analýzy rytmů a chronotopu (Crang 2001; Osman, Mulíček, Seidenglanz, 2010). Užiji také souvisejících konceptů chronopolis (Laguerre, 2003; Osman, Mulíček, Seidenglanz, 2011, 2017) a heterochronotopie (Foucault, 1967; Osman, Mulíček, Seidenglanz, 2016).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK