Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Winternitzova vila v kontextu české architektury a díla Adolfa Loose a Karla Lhoty
Název práce v češtině: Winternitzova vila v kontextu české architektury a díla Adolfa Loose a Karla Lhoty
Název v anglickém jazyce: Winternitz Villa in the context of Czech architecture and works by Adolf Loos and Karel Lhota
Klíčová slova: Vila, Adolf Loos, Karel Lhota, česká moderní architektura, funkcionalismus, autorství
Klíčová slova anglicky: Villa, Adolf Loos, Karel Lhota, Czech modern architecture, functionalism, autorship
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.06.2018
Datum zadání: 13.07.2018
Datum a čas obhajoby: 12.09.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.06.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:19.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2019
Oponenti: PhDr. Milan Pech, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Úvod
2. Dosavadní stav poznání, možnosti a limity výzkumu
3. Situace architektury Československé republiky v době příchodu Adolfa Loose do Prahy
4. Česká architektura a Adolf Loos
5. Karel Lhota: život a dílo
6. Adolf Loos a Karel Lhota: seznámení a spolupráce
7. Winternitzova vila
7. 1 Stavební historie a analytický popis
7. 2 Srovnávací analýza
7. 3 Interpretace s využitím textů obou autorů
7. 4 Problém autorského podílu
8. Význam Winternitzovy vily v kontextu české architektury
Seznam odborné literatury
ALTMANN-LOOS 2014 – Elsie ALTMANN-LOOS: Můj život a Adolf Loos. Praha 2014
BECK-LOOS 2013 – Claire BECK-LOOS: Adolf Loos – privátní portrét. Praha 2013
BENEŠOVÁ 1984 – Marie BENEŠOVÁ: Česká architektura v proměnách dvou století: 1780 – 1980. Praha 1984
BLAU/PLATZER 1999 – Eve BLAU / Monika PLATZER: Zrození metropole: Moderní architektura a město ve střední Evropě 1890 – 1937. Praha 1999
CYSAŘ 2002 — Stanislav CYSAŘ: Winternitzova vila (nepublikovaný deník oprav vily). Praha 2002
DOSTÁL/PECHAR/PROCHÁZKA 1970 – Oldřich DOSTÁL / Josef PECHAR / Vítězslav PROCHÁZKA: Moderní architektura v Československu. Praha 1970
FRAMPTON 2004 – Kenneth FRAMPTON: Moderní architektura: Kritické dějiny. Praha 2004
GOSSEL/LEUTHAUSEROVÁ 2006 – Peter GOSSEL / Gabriele LEUTHAUSEROVÁ: Architektura 20. století. Praha 2006
HAAS 1978 – Felix HAAS: Architektura 20. století. Praha 1978
HONZÍK 1963 – Karel HONZÍK: Ze života avantgardy: Zážitky architektovy. Praha 1963
KOHOUT/TEMPL/ŠLAPETA 1998 – Michal KOHOUT / Stephan TEMPL / Vladimír ŠLAPETA. Praha: Architektura XX. století. Praha 1998
KOTULKOVÁ 2006 – Karolína KOTULKOVÁ: Müllerova a Wonternitzova vila. Rekonstrukce-restaurování a současné využití kulturních památek (Bakalářská práce na Katolické teologické fakultě Karlovy Univerzity v Praze). Praha 2006
KOULA 1940 – Jan E. KOULA: Nová česká architektura a její vývoj ve XX. století. Praha 1940
KRATOCHVÍL 2009 – Petr KRATOCHVÍL A KOL.: Velké dějiny zemí Koruny české: Tematická řada: Arhitektura. Praha – Litomyšl: Praha 2009
KSANDR/ULRICH/GIRSA 2000 — Karel KSANDR / Petr URLICH / Václav GIRSA: Müllerova vila. Praha 2000
LE CORBUSIER 1931 – Le Corbusier: Hommage à Adolf Loos. Paris 1931
LHOTA 1931a — Karel Lhota: Dětský pokoj. In: Pestrý týden 4, 1931, 27
LHOTA 1931b — Karel Lhota: Ložnice a jak má být. In: Pestrý týden 16, 1931, 22
LHOTA 1931c — Karel Lhota: Pánský pokoj. In: Pestrý týden 32, 1931, 21
LHOTA 1933a — Karel LHOTA: Architekt Loos zemřel. In: Architekt SIA 8, 1933, 127- 128
LHOTA 1933b — Karel LHOTA: A. Loos. In: Architekt SIA 9, 1933, 137 – 143
LHOTA 1933c — Karel Lhota: Bytová kultura. In: Pestrý týden 20, 1933, 22
LHOTA 1933d — Karel Lhota: Bydlení ve městě. Činžáky a rodinné domky. In: Pestrý týden 22, 1933, 22
LHOTA 1933e — Karel Lhota: Materiál. In: Pestrý týden 30, 1933, 22
LHOTA 1933f — Karel Lhota: Nábytek. In: Pestrý týden 32, 1933, 22
LHOTA 1933g — Karel Lhota: Obytný pokoj. In: Pestrý týden 38, 1933, 22
LHOTA 1933h — Karel Lhota: Terasa – veranda – zahrada – letní obytný prostor. In: Pestrý týden 40, 1933, 16-17, 42, 20
LHOTA 1933ch — Karel Lhota: Jídelna. In: Pestrý týden 45, 1933, 16
LHOTA 1934a — Karel Lhota: Kuchyně – její velikost a umístění v bytě. In: Pestrý týden 4, 1934, 18
LHOTA 1934b — Karel Lhota: Zařízení kuchyně. In: Pestrý týden 6, 1934, 18
LHOTA 1934c — Karel Lhota: Ložnice. In: Pestrý týden 9, 1934, 18
LHOTA 1934d — Karel Lhota: Ložnice a koupelna. In: Pestrý týden 11, 1934, 18
LHOTA 1934e — Karel Lhota: Dětský pokoj. In: Pestrý týden 29, 1934, 18
LHOTA 1934f — Karel Lhota: O Adolfu Loosovi. In: Sborník výtvarného umění SV, 34, 1934, 81
LHOTA 1935 — Karel LHOTA: Rodinný dům W. na Smíchově. In: Eva 13, 1935, 24
LHOTA 1936a — Karel Lhota: Přizpůsobeno okolí (Architekt J. J. Oud). In: Architekt SIA 3, 1936, 41-42
LHOTA 1936b — Karel Lhota: Knihovna – pracovna – pánský pokoj. In: Pestrý týden 26, 1936, 18
LHOTA 2010 — Karel LHOTA: Nejen slova. O divadle, architektuře a bytové kultuře. Praha 2010
LOOS 1931 – Adolf LOOS: Trotzdem. Innsbruck 1931
LOOS 1932 – Adolf LOOS: Ins Leere gesprochen. Innsbruck 1932
LOOS 2014 — Adolf LOOS: Řeči do prázdna. Praha 2014
LOOS 2015 — Adolf LOOS: Navzdory. Hodkovičky 2015
NOVÝ 1995 – Otakar NOVÝ: Ohňostroj pražských barů a lokálů. Praha 1995
NOVÝ 1998 – Otakar NOVÝ: Česká architektonická avantgarda. Praha 1998
PECHAR/URLICH 1981 – Josef PECHAR / Petr URLICH: Programy české architektury. Praha 1981
REABURN 1993 – Michael REABURN a kol.: Dějiny architektury. Praha 1993
RISSELADA 2012 — Max RISSELADA: Raumplan versus Plan libre. Adolf Loos/ Le Corbusier. Zlín 2012
SARNITZ 2004 – August SARNITZ: Adolf Loos 1870-1933: architekt, kritik, dandy. Praha 2004
SVOBODA/NOLL/ HAVLOVÁ 2000 – Jan E. SVOBODA / Jindřich NOLL/ Ester HAVLOVÁ: Praha 1919 – 1940: Kapitoly o meziválečné architektuře. Praha 2000
SZADKOWSKA 2009 — Maria SZADKOWSKA: Adolf Loos – dílo v českých zemích. Praha 2009
ŠLAPETA 2000 – Vladimír ŠLAPETA: Adolf Loos a česká architektura. Praha 2000
ŠLAPETA/JANDÁČEK 2004 — Vladimír Šlapeta / Václav Jandíček: Český funkcionalismus. Brno 2004
ŠVÁCHA 1985 — Rostislav Švácha: Od moderny k funkcionalismu: proměny pražské architektury první poloviny dvacátého století. Praha 1985
TEIGE 1930 – Karel TEIGE: Adolf Loos šedesátníkem. In: rozpravy Aventina VI, 1930, 13-14
Předběžná náplň práce
Autorka zpracuje studii, v níž zasadí pražskou Winternitzovu vilu jednak do kontextu moderní architektury v Československé republice, jednak do kontextu díla jejích autorů, Adolfa Loose a Karla Lhoty. Nejprve stručně nastíní stav, k němuž dospěla moderní architektura v Československu v době, kdy přišel Adolf Loos do Prahy, ukáže klíčové body proměn vztahu české architektury k jeho architektonickému dílu a publicistickým aktivitám, a zpracuje medailon Karla Lhoty. S využitím dosavadní literatury a dostupných pramenů pak analyticky uchopí samotnou vilu, srovná ji s relevantními stavbami a při její interpretaci využije také Loosovy a Lhotovy texty. V samostatné podkapitole se pokusí přesněji odpovědět na otázku autorství, tedy vymezit podíl Karla Lhoty. Závěr práce definuje místo Winternitzovy vily v dějinách české moderní architektury a případně ukáže na potřeby a možnosti dalšího výzkumu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Author will compile a study in which she will contextualize Winternitz Villa with modern architecture in Czechoslovakia and its authors – Adolf Loos and Karel Lhota. Firstly, the the state of Czechoslovakian architecture in the time when Adolf Loos came to Prague will be introduced, then will follow key points of changes in attitudes of Czech architecture towards Loos’s work and his role as a news commentator. Then will follow a medallion of Karel Lhota. Winternitz Villa will be analysed with the use of published literature on the matter and other available resources. The matter will be compared to relevant buildings, through the perspective of Karel Lhota’s and Adolf Loos’s texts. The question of authorship will be dealt with in dedicated subchapter, which will define and conceptualise work of Karel Lhota. The conclusion of the study defines the role of Winternitz Villa in the history of Czech modern architecture and probably will discuss the possibilities of other potential studies.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK