Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jan a Zikmund z Vartemberka ve službách českého krále v Horní Lužici
Název práce v češtině: Jan a Zikmund z Vartemberka ve službách českého krále v Horní Lužici
Název v anglickém jazyce: Jan and Zikmund of Vartemberg in the service of the King of Bohemia in Upper Lusatia
Klíčová slova: páni z Vartemberka|Česká koruna|Horní Lužice|úřad fojta|Jan z Vartemberka|Zikmund z Vartemberka|2. polovina 15. století
Klíčová slova anglicky: Lords of Vartemberg|Crown of Bohemia|Upper Lusatia|sheriff´s office|Jan of Vartemberg|Zikmund of Vartemberg|2nd half of the 15th century
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.06.2018
Datum zadání: 26.06.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.07.2018
Datum a čas obhajoby: 07.09.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:13.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Mlada Holá, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Anotace
Vartemberkové patřili k nejpřednějším českým panským rodům, jejichž původ se odvozuje od starobylého rodu Markvarticů. Páni z Vartemberka vlastnili řadu rozsáhlých panství, zejména na severu Čech, a vytvořili několik rodových větví. Vzhledem k politické angažovanosti jejich příslušníků se s nimi setkáme ve všech publikacích pojednávajících o vládě českých králů od posledních Přemyslovců přes Lucemburky až k Jagelloncům, ale speciálních studií věnovaných Vartemberkům je jen poskrovnu. Mezi úřady, které členové rodu zastávali, patřily i hejtmanské úřady ve vedlejších zemích České koruny, a to zejména v Horní Lužici. Práce je zaměřena především na dva pány z Vartemberka, kteří postupně zastávali úřad zemského od 2. poloviny 15. století do prvních desetiletí století následujícího, tj. v době obnovy celistvosti České koruny po skončení husitských válek. Hlavními protagonisty výzkumu budou Jan z Vartemberka, zemský fojt v Horní Lužici v letech 1459-1464 a Zikmund z Vartemberka, ve stejném úřadu v letech 1490-1504 a podruhé 1507-1511.
Rozvržení práce
Úvod (obecné vymezení a zdůvodnění tématu)
1. Stav bádání a metodologie
2. Horní Lužice, součást České koruny
2.1. Horní Lužice do poloviny 15. století – stručný přehled vývoje
2.2. Změny po skončení husitských válek – obnova České koruny, základní principy
2.3. Úřad zemského fojta v Horní Lužici – význam, kompetence
3. Vartemberkové
3.1. Charakteristika rodu od počátků do konce 14. století
3.2. Vartemberkové v 15. století se zřetelem na jejich vztahy a Horní Lužicí
4. Jan a Zikmund z Vartemberka v roli hornolužických fojtů
4.1. Jan z Vartemberka, fojt Jiřího z Poděbrad – rodová příslušnost, majetek, politická angažovanost, vztah k Horní Lužici – reprezentace
4.2. Zikmund z Vartemberka – stabilizace úřadu, zásah Vladislava II., Zikmundova činnost
Závěr
Seznam použitých zkratek
Seznam použitých pramenů a literatury
Přílohy
Seznam odborné literatury
Prameny:
Arras, Paul (Hrsg.), Regestenbeiträge zur Geschichte der Ober-lausitz unter der Regierung des Kurfürsten Johann Georg I. (Zusammengestellt auf Grund der Urkunden im Bautzener Stadtarchiv). In: Neues schächsisches Archiv 50, 1929, s. 132-174
Arras, Paul (Hrsg.), Regestenbeiträge zur Geschichte des Bundes der Sechsstädte der Ober-Lausitz von 1356-1547, Teil 1 (1356-1515), in: Neues Lausitzisches Magazin 72, 1896, s. 130-211
Codex diplomaticus Lusatiae superioris VI/1.Oberlausitzer Urkunden unter König Georg Podjebrad, 1458-1463,ed. Richard Jecht,Goerlitz 1911-1927
Carpzovius Benedictus Johannes, Neueröffneter Eheren Tempel Merckwürdiger Antiquitaeten des Marggrafthums Ober-Lausitz, Bde. 1-2, Leipzig-Budißin, gedrucktbei Andreas Zeidlern, 1719 https://books.google.cz/books?id=fVVcAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
Grosser Samuel, Lausitzische Merckwürdigkeiten I-III, Leipzig und Budissin 171, books.google.cz/books?id=ykdPAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false(náhled 8. 5. 2018)
Hoffmann Godefried Christian, Scriptores Rerum Lusaticarum antiqui et recentiores, Lipsiae et Budissae, 1719
Scriptores rerum Lusaticarum NF, II, III (Ratsanallen), Goerlitz 1839-1852

Literatura:
ANDĚL, Rudolf. Husitství v severních Čechách. Liberec, 1961.
ANDĚL, Rudolf: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Severní Čechy. Praha, 1984.
BAHLCKE, Joachim. Geschichte der Oberlausitz: Herrschaft, Gesellschaft und Kultur vom Mittelalter bis zum Ende des 20. Jahrhunderts. Leipzig, 2001.
BOBKOVÁ, Lenka. Vedlejší země české Koruny v politice Lucemburků a jejich následovníků (1310-1526, in: Integrační a partikulární rysy českého státu v pozdním středověku,. Korunní země v dějinách českého státu I, ed. Bobková, Lenka, Jana Fantysová-Matějková a Jan Zdichynec, Ústí nad Labem – Praha 2003, s. 9-31.
BOBKOVÁ, Lenka. Kariéra ve službách krále. Zemští fojtové v Horní Lužici za vlády Lucemburků, in: Hejtmanská správa ve vedlejších zemích Koruny české, ed. . Opava, 2009. s. 151–165.
BOBKOVÁ, Lenka – BŘEZINA, Luděk – Jan ZDICHYNEC: Horní a Dolní Lužice. Praha, 2008.
BOBKOVÁ, Lenka. Česká koruna na rozcestí: k dějinám Horní a Dolní Lužice a Dolního Slezska na přelomu středověku a raného novověku (1437-1526), in: Česká koruna na rozcestí, Praha, 2010, s. 7–86.
ČORNEJ, Petr - BARTLOVÁ, Milena. Velké dějiny zemí Koruny české VI. Praha, 2007.
ČORNEJOVÁ, Ivana. Z minulosti Děčínska a Českolipska I. Ústí nad Labem, 1985, s. 77-99.
ČORNEJOVÁ, Ivana. Z minulosti Děčínska a Českolipska IV. Ústí nad Labem, 1985, s. 333-356.
DOBEŠ, Jan – HLEDÍKOVÁ, Zdeňka – JANÁK, Jan: Dějiny správy v českých zemích. Od počátků státu po současnost. Praha, 2005.
KAPRAS, Jan. Právní dějiny zemí koruny České. Praha, 1913.
KNOTHE, Hermann, Urkundliche Grundlagen zu einer Rechtsgeschichte der Oberlausitz von älterer Zeit bis Mitte des 16. Jahrhunderts, in: NLM 53, Görlitz 1877, s. 166–411.
MACEK, Josef. Jagellonský věk v českých zemích: (1471-1526). 2, Šlechta. Praha, 1994.
WALDSTEIN-WARTENBERG, Berthold. Markvartici: z historie nejstarší české šlechty z ranné doby vlády Přemyslovců. Praha, 2000.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK