Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Na hraně – fenomén tetování v sociálním prostředí s možnými edukačními implikacemi
Název práce v češtině: Na hraně – fenomén tetování v sociálním prostředí s možnými edukačními implikacemi
Název v anglickém jazyce: On the Edge - Phenomenon of Tattoo as a Social Issue and Its Possible Educational Implications
Klíčová slova: tetování, společnost, motivace, postoje, hodnoty, trendy, edukační možnosti
Klíčová slova anglicky: Tattoo, Society, Motivation, Attitude, Values, Trends, Educational possibilities
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.06.2018
Datum zadání: 25.06.2018
Datum a čas obhajoby: 14.01.2021 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R325A, 325A, posluchárna VV, 3. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:07.12.2020
Datum proběhlé obhajoby: 14.01.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: MgA. Jan Pfeiffer, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce „Na hraně“ se zabývá problematikou tetování, jakožto fenoménu dnešní doby a možností přesahů jeho reflexe a inspirace do oblasti vzdělávání. V teoretické části prozkoumejte historii a funkci tetování v různých částech světa. Dále se zabývejte tetováním v moderní společnosti, současnými trendy a riziky spojenými s tvorbou tetování. Analyzujte příčiny, vlivy a motivace jeho vzniku, zabývejte se postoji jednotlivců i společnosti k této tělesné modifikaci.
K získání základních informací použijte formu dotazníků, určených vybraným skupinám respondentů, který bude směřovat k zájmu, osobní motivaci, názorům, vlivu tetování na soukromý a pracovní život, atd. Z jiné pozice pak může být zjišťován názor na tetovanou část populace, na tetování obecně a důvody odmítání. Dotazníky vyselektují zajímavé respondenty, s nimž pak budou vedeby strukturované rozhovory, určené k hlubší kvalitativní analýze. Cílem je zjistit názory a postoje u vybrané malé sociální skupiny, resp. u skupiny, zpracované do několika kazuistik, abychom mohli uvažovat o možnostech uplatnění tohoto rozšířeného jevu ve výuce výtvarné výchovy.
Seznam odborné literatury
FIKSA, Radek Tetování 2. vydání (Bodyart Press s.r.o., 2011)
BROŽ, Vladimír Kmeny (BiggBoss, Yinachi, 2011)
WATKINS, Jack Tetování (Brána, 2011)
RYCHLÍK, Martin Dějiny tetování (Mladá fronta, 2014)
HEMINGSON, Vince Tetování (Slovart, 210)
Hendl, Jan: Základy kvalitativního výzkumu. Praha: Portál, 2005
Švaříček, Šeďová: Základy pedagogického výzkumu.
Předběžná náplň práce
Vyhledání a kontaktování vhodných účastníků výzkumu
Navázání vztahů a vazeb mezi danou subkulturou
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Selecting and contacting participants of research
Familiarizing with a given sub-culture
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK