Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Žák se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní třídě jako sociální skupině
Název práce v češtině: Žák se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní třídě jako sociální skupině
Název v anglickém jazyce: Student with Special Needs in a Classroom - A Social Relationships View
Klíčová slova: žák se speciálními vzdělávacími potřebami, školní třída, sociální skupina, B-3, sociální vztahy
Klíčová slova anglicky: Student with special needs, Classroom, Social group, B-3, Social relationships
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.06.2018
Datum zadání: 25.06.2018
Datum a čas obhajoby: 11.09.2019 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce bude zaměřena na žáka se SVP ve školní třídě. V teoretické části se budu věnovat klíčovým pojmům mé práce: žák se SVP a školní třída. Pozornost bude věnována vývoji dítěte mladšího školního věku, školní třídě jako sociální skupině, diagnostice školní třídy a žákům se SVP v souvislosti s podpůrnými opatřeními. V empirické části se pokusím zmapovat sociální pozice žáků se SVP v rámci školní třídy a to konkrétně na I. stupni základní školy. K zjištění sociálních pozic využiji Braunův dotazník B – 3, který zadám ve dvou 4. třídách na I. stupni základní školy. Následně provedu polostrukturovaný rozhovor s třídním učitele. Při interpretaci dat se zaměřím se na to, zda se sociální pozice žáků se SVP výrazně liší od sociální pozice ostatních žáků ve třídě. Cílem mé práce bude zjistit, jaké je sociální pozice žáků se SVP v rámci školní třídy. K tomu dojdu prostřednictvím několika otázek: Liší se sociální pozice žáka se SVP od ostatních spolužáků? Jak vnímají takového žáka ostatní spolužáci? Jak vnímá žáka se SVP třídní učitel? Jak svou sociální pozici ve třídě vnímá samotný žák se SVP?
Seznam odborné literatury
Bendl, S. Prevence a řešení šikany ve škole. Praha: ISV, 2003.
Braun, R. Pedagogicko psychologická diagnostika
ČAPEK, Robert. Třídní klima a školní klima. Praha: Grada, 2010. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-2742-4.
Hrabal, V. Sociometrický test SORAD, Psychodiagnostika Bratislava 1979
KENDÍKOVÁ, Jitka. Vzdělávání žáka s SVP. Praha: Raabe, 2016. Dobrá škola. ISBN 978-80-7496-213-4.
Mareš,J. Dotazník sociálního klimatu školní třídy, IPPP Praha 1998
Valentová, Lidmila: Práce se školní třídou jako skupinou. Závěrečná grantová zpráva. 1997. Praha. 5 s. [PedF UK, katedra pedagogické a školní psychologie].
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK