Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vytváření zákona o občanství v Lotyšsku v kontextu evropské integrace
Název práce v češtině: Vytváření zákona o občanství v Lotyšsku v kontextu evropské integrace
Název v anglickém jazyce: Creation of the citizenship law in Latvia in the context of European integration
Klíčová slova: Lotyšsko, zákon o občanství, Ruská federace, OBSE, EU, Rada Evropy, neobčané, evropeizace
Klíčová slova anglicky: Latvia, Citizenship Law, Russian Federation, OSCE, EU, Council of Europe, non-citizens, Europeanisation
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.06.2018
Datum zadání: 25.06.2018
Datum a čas obhajoby: 18.06.2020 08:45
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J2066, Jinonice - místn. č. 2066
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2020
Oponenti: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Beissinger, Mark R. „Objasnenije baltijskoj isključitelnosti: Ideologija restavracionizma i granicy političeskovo voobraženija“. V Strany Baltiji i Rossija: Obščestva i gosudarstva, ed. D. E. Furman, E. G. Zadorožnok, 294-313. Moskva: Vydavatelství „Referendum“, 2002).
Dorodnova, Jekaterina. Challenging Ethnic Democracy: Implementation of the Recommendations of the OSCE High Commissioner on National Minorities to Latvia, 1993-2001. Hamburg: Centre for OSCE Research, 2003. https://www.files.ethz.ch/isn/20119/WP10.pdf (staženo 11. 1. 2020).
Galbreath, David J. Nation-building and Minority Politics in Post-socialist states. Interests, Influence and Identities in Estonia and Latvia. Stuttgart: ibidem-Verlag, 2005.
Jubulis, Mark A. Nationalism and Democratic Transition. The Politics of Citizenship and Language in Post-Soviet Latvia. Boston: University Press of America, 2001.
Lieven, Anatol. The Baltic Revolution. Estonia, Latvia, Lithuania and the Path to Independence. New Haven: Yale University Press, 1997.
Muižnieks, Nils. Latvian-Russian Relations: Domestic and International Dimensions. Riga: Latvijas Universitāte, 2006.
Ozoliņa, Žaneta. Latvia in International Organisations. Riga: Zinātne, 2005.
Ozoliņa, Žaneta. Latvia-Russia-X. Riga: Zinātne, 2008.
Pabriks, Artis. Ethnic Structure, Inequality and Governance of the Public Sector in Latvia. United Nations Research Institute for Social Development, 2003. http://www.unrisd.org/unrisd/website/projects.nsf/(httpProjects)/913C94EA1C6A110BC1256C1D00383EEF?OpenDocument (staženo 17. 5. 2018).
Pabriks, Artis a Aldis Purs. Latvia. The Challenges of Change. Londýn: Routledge, 2001.
Stukuls Eglitis, Daina. Imagining the Nation. History, Modernity and Revolution in Latvia. University Park: The Pennsylvania State University Press, 2002.
Předběžná náplň práce
Práce pojednává o vytváření lotyšského zákona o občanství po obnovení nezávislosti Lotyšska. Lotyšsko vzniklo jako obnovený stát, navázalo právní kontinuitu s meziválečnou Lotyšskou republikou. Během sovětského období na území Lotyšska emigrovalo mnoho rusky mluvících, tento proces proměnil demografickou situaci, kdy etničtí Lotyši již neměli velkou převahu nad rusky mluvícími. Navázání právní kontinuity a přítomnost početné rusky mluvící „menšiny“ měly vliv na formování zákona o občanství, kdy bylo automatické občanství po roce 1991 uděleno jen těm, kteří ho měli již roku 1940, mnoho příchozích tak zůstalo bez občanství. Lotyšsko si jako svůj cíl zahraniční politiky zvolilo zapojit se do západních evropských organizací. Proto ovšem muselo změnit svůj velmi restriktivní zákon o občanství. Také představitelé Ruské federace se svým vlivem zapojili do procesu liberalizace zákona o občanství. Cílem této práce je analyzovat evropský a ruský vliv na změny tohoto zákona.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This diploma thesis deals with the process of the formation of the Latvian Citizenship Law after the restoration of Latvian independence. Latvia was not a new state, but a restored state, which based its independence on the principle of legal continuity between interwar Latvia and Latvia after 1991. During the Soviet period, many Russian speaking people came to the territory of Latvia, this process had changed the demographic structure, in 1989 ethnic Latvians were not a majority in their republic. The principle of legal continuity and the presence of numerous Russian speaking "minority" affected the formation of the Citizenship Law, only citizens of the former interwar republic were granted automatic citizenship after 1991. As a consequence, many Russian speaking people remained without citizenship. Latvia's foreign policy aim was to integrate into Western European organizations. Therefore, Latvia had to change its very restrictive Citizenship Law. Representatives of Russia also influenced the process of the formation of the Citizenship Law. The aim of this work is to analyze European and Russia influence on the changes of the Latvian Citizenship Law.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK