Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Žánr politického Talk Show jako forma konstrukce "režimu pravdy" v autoritářské společnosti
Název práce v češtině: Žánr politického Talk Show jako forma konstrukce "režimu pravdy" v autoritářské společnosti
Název v anglickém jazyce: Political Talk Show as a construction of "regime of truth" in authoritative society
Klíčová slova: Mediální konstrukce reality, diskurzivní analyza, veřejná sféra, postmoderní doba, populární kultura, talk show, kulturní občnství
Klíčová slova anglicky: Media construction of reality, discourse analysis, public sphere, postmodernity, popular culture, talk show, cultural citizenship
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Irena Reifová, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Maiia Semenova - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.06.2018
Datum zadání: 15.06.2018
Datum a čas obhajoby: 27.01.2020 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H013, Hollar - místn. č. 013
Datum odevzdání elektronické podoby:06.01.2020
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2020
Oponenti: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Baudrillard, J., c1981. For a critique of the political economy of the sign, St. Louis: Telos Press.

Baudrillard, J., c1983. Simulations, New York City: Semiotext(e).

Baudrillard, J., 1994. Simulacra and simulation, Michigan: University of Michigan Press.

Bennett, A., 2005. Culture and everyday life, London: SAGE Publications.

Bignell, J., 2000. Postmodern media culture, Edinburgh: Edinburgh University Press.

Bourdieu, P., 2002. O televizi, V nakladatelství Doplněk 1. vydání., Brno: Doplněk.

Calhoun, C. J., 1992. Habermas and the public sphere. Cambridge, Mass, MIT Press.

Charvát J. a Charvátová D. 2016. Od polemické diskuze k tematicky vyprázdněné konfrontaci pro pobavení aneb fenomén televizních politických debat v České republice, v Škodová, M. & Škrábová, M., 2016. Mediální smrt konsenzu, Praha: Togga.

Charvát M., 2016. O politice, diskuzi a racionalitě, v Škodová, M. & Škrábová, M., 2016. Mediální smrt konsenzu, Praha: Togga.

Coleman, S. (2013) ‘Debate on Television: The Spectacle of Deliberation’, Television & New Media, 14(1), pp. 20–30.

Corner, J. (2009) ‘Public knowledge and popular culture: spaces and tensions’, Media, Culture & Society, 31(1), pp. 141–149.

Crossley, N. & Roberts, J.M., 2004. After Habermas: new perspectives on the public sphere, Oxford, UK: Blackwell Publishing.

Dahlgren, P., 2009. Media and political engagement: citizens, communication, and democracy, Cambridge: Cambridge University Press.

Dahlgren, P., c2000. Television and the public sphere: citizenship, democracy and the media, London: Sage Publications

Debord, G., 1977. Society of the spectacle, Trans F, Perlman and J. Supak. Detroit, MI: Black and Red

Dorogavtseta, I.S. 2010. The crisis of social consciousness in a post totalitarian culture, Chita: Gumanitarnyj Vektor

Dovey, J., 2000. Freakshow: first person media and factual television, London: Pluto Press.

Eagleton, T., 2001. Idea kultury, Brno: Host.

Ekström, M, & Patrona, M (eds) 2011, Talking Politics in Broadcast Media : Cross-cultural
perspectives on political interviewing, journalism and accountability, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam.
Fairclough, N., 1995. Media discourse, London: Arnold.

Ferree, Myra Marx, et al. “Four Models of the Public Sphere in Modern Democracies.” Theory and Society, vol. 31, no. 3, 2002, pp. 289–324.

Fišerová M., 2016. Neomediální smrt postmoderny: rozepře naruby, v Škodová, M. & Škrábová, M., 2016. Mediální smrt konsenzu, Praha: Togga.

Foucault M., 1981. Method, v Storey, J., 2009. Cultural theory and popular culture: a reader 4th ed., Harlow, England: Pearson Longman.
Fraser N., 1990. Rethinking the public sphere: a contribution to the critique of actually existing democracy, v CALHOUN, C. J. (1992). Habermas and the public sphere. Cambridge, Mass, MIT Press.
Gamson, J 1998, Freaks Talk Back: Tabloid Talk Shows and Sexual Nonconformity, University of Chicago Press, Chicago. Available from: ProQuest Ebook Central

Gomel, Elana. (2013). Viktor Pelevin and Literary Postmodernism in Post-Soviet Russia. Narrative, vol. 21. 309-321.

Grossberg, L., 1992. We gotta get out of this place: popular conservatism and postmodern culture, New York: Routledge.

Harmaan L., 2001. Performing Talk in Tolson, Andrew. (ed). 2001. Television Talk Shows. Discourse, Performance, Spectacle. London/ Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum

Ingrid Oswald & Viktor Voronkov (2004) The ‘public–private’ sphere in Soviet and post-Soviet society. Perception and dynamics of ‘public’ and ‘private’ in contemporary Russia, European Societies, 6:1, 97-117.

Jameson, F., 2016. Postmodernismus, neboli, Kulturní logika pozdního kapitalismu, Praha: Rybka Publishers ve spolupráci se sdružením SOK - sdružení pro levicovou teorii.

Jason Mittell (2003) Audiences Talking Genre: Television Talk Shows and Cultural Hierarchies, Journal of Popular Film and Television, 31:1, 36-46.

Iljin I., 2001. Slovar těrminov, Moskva

Kellner, D., 1995. Media culture: cultural studies, identity and politics between the modern and the postmodern, London: Routledge.

Křeček, J., 2013. Politická komunikace: od res publica po public relations, Praha: Grada.
Lee B., 1992. Textuality, Mediation, and Public Discourse, in CALHOUN, C. J. (1992). Habermas and the public sphere. Cambridge, Mass, MIT Press.
Lerner, YU. (2011). Tele-terapiya bez psihologii, ili kak adaptiruyut Self na postsovetskom teleekrane. Laboratorium: Zhurnal social'nyh issledovanij, (1), 116-137.

Lipovetsky, G., 2001. Éra prázdnoty: úvahy o současném individualismu. V čes. jazyce vyd. 2., Praha: Prostor.

Litvintseva G.Y. 2014. Svoeobrazie rossijskogo postmodernisma / Pecularity of russian postmodernism, pp. 163-165.

Livingstone, S.M. & Lunt, P., 2001. Talk on television: audience participation and public debate, London: Routledge.

Llie, 2010. Talk Shows. Örebro University

Luhmann, N., 2014. Realita masmédií, Praha: Academia.

Lunt, P. and Stenner, P. (2005) ‘The Jerry Springer Show as an emotional public sphere’, Media, Culture & Society, 27(1), pp. 59–81.

Lyotard, J.-F., 1993. O postmodernismu: Postmoderno vysvětlované dětem: Postmoderní situace, Praha: Filosofický ústav AV ČR.

Machin, D. & Mayr, A., c2012. How to do critical discourse analysis: a multimodal introduction, London: Sage.

Malinova O.Y., 2010. Ideological Pluralism and the Transformation of the Public Sphere in Post-Soviet Russia

Marianna A. Fadeicheva (2009) The Ideology and Discourse Practices of "Us-ism" in Contemporary Russia, Russian Social Science Review, 50:5, 4-15.

McLaughlin, L. (1993) ‘Chastity Criminals in the Age of Electronic Reproduction: Re-viewing Talk Television and the Public Sphere’, Journal of Communication Inquiry, 17(1), pp. 41–55.

McRobbie, A., c2003. Postmodernism and popular culture, London: Routledge.

Niklesová E., 2016. Od debaty k talk show, v Škodová, M. & Škrábová, M., 2016. Mediální smrt konsenzu, Praha: Togga.

Örnebring, H. (2003) ‘Televising the Public Sphere: Forty Years of Current Affairs Debate Programmes on Swedish Television’, European Journal of Communication, 18(4), pp. 501–527.

Petrusek, M., 2006. Společnosti pozdní doby, Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

Postman, N., 2010. Ubavit se k smrti: veřejná komunikace ve věku zábavy. Druhé, opravené vydání., Praha: Mladá fronta.

Prochorova T.G. 2005. Postmodernism v russkoj proze: Uchebnoe posobie. Kazan. gos. un-t, 96 s.

Reifová I., 2010. Konec televizní obludy? V předmluvě k Postman, N., 2010. Ubavit se k smrti: veřejná komunikace ve věku zábavy. Druhé, opravené vydání., Praha: Mladá fronta.

Reifová I., 2010. Pojem popkulturního občanství jako teoretický rámec studia populární kultury v socialistické a post-socialistické společnosti. Naše společnost, č. 8, s. 28–35

Storey, J., 2009. Cultural theory and popular culture: a reader 5th ed., Harlow, England: Pearson Longman.

Šubrt, J., 2008. Soudobá sociologie, Praha: Karolinum.

Thornborrow J., 2002. Power Talk: Language and Interaction in Institutional Discourse, Logman, 147p.

Timberg, BM 2002, Television Talk : A History of the TV Talk Show, University of Texas Press, Austin. Available from: ProQuest Ebook Central.

Tolson, A., (ed). 2001. Television Talk Shows. Discourse, Performance, Spectacle. London/ Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum.

Tolson, A, 2006. Media talk : spoken discourse on TV and radio. Edinburgh: Edinburgh University

Vartanova, E., 2012. The Russian media model in the context of post-soviet dynamics In: Hallin, D. and Mancini, P. eds. Comparing Media Systems Beyond the Western World. Cambridge: Cambridge University Press

van Dijk, T. A. (1993) Principles of Critical Discourse Analysis, Discourse & Society, 4(2), pp. 249–283.

Zoonen, L. van, c2005. Entertaining the citizen: when politics and popular culture converge, Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

Předběžná náplň práce
V této diplomové práce se věnuji studiu významotvorných diskurzních praktik médií v postmoderní době. Součásné společenské proměny ovlivněné znejištěním kategoriální jistoty moderního způsobu uchopování světa vyvolávají nevyhnutelně otázky ohledně vlivu nově vznikajících forem reprezentace reality na utváření zprostředkovaného veřejného prostoru. Zatímco vyvijená v rámci veděckého bádání kritická perspektiva nahlíží na zvýšení zábavní složky v komunikačním prostoru jako na selhání mediálních institucí naplnit ideál veřejné sféry, druhý proud myšlení hodnotí aktuální transformace docela optimisticky, jelikož považuje televizní formáty přesycené emocionálními projevy za emancipační prostor otevřený pro marginální hlasy ve společnosti. Právě mediální žánr talk show jako velice kontroverzní formát nezbytně přitahuje velkou pozornost v rámci nastíněné debaty. Je však vyvijená především liberálně demokratickými společnostmi, zatímco v centru výzkumného zájmu této práce stojí analýza talk show pocházejícího z ruské společnosti založené na autoritářské tradici. Postsovětská transformace v 90. letech způsobila v této zemí ztrátu předchozích základů pro sebe-pojetí individua, vzhledem k čemuž se v této diplomové práce snažím pochopit, jak může interaktivní podstata talk show přispívat k formování nové opory v hodnotách.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In this diploma thesis I study the meaning-making discourse practices of the media in the post-modern time. Current social transformations, influenced by the questioning of the categorical certainty of the modern way capturing the world, inevitably raise questions about the effect of emerging forms of reality’s representation on the formation of mediated public space. Whereas, the critical perspective, developed in the context of scientific research, considers the enhancement of the entertainment component in communication space as a failure of media institutions to fulfill the ideal of the public sphere, the second stream of thinking evaluates current transformations quite optimistically, because it regards television formats overflowing with emotional expressions as an emancipatory space that is open to marginal voices in society. Exactly the media genre of talk shows, as a very controversial format, necessarily attracts much attention in the outlined debate. However, it is developed primarily by liberal democratic societies, while the focus of the research is the analysis of the talk show from a Russian society based on authoritarian tradition. The post-Soviet transformation in the 1990s caused a loss of the previous foundations for the self-concept of the individual, which is why I am trying to understand in this thesis how the interactive nature of talk shows can contribute to shaping a new support in values.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK