Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Biblický pohled na člověka a jeho přínos pro sociální a pastorační práci.
Název práce v češtině: Biblický pohled na člověka a jeho přínos pro sociální a pastorační práci.
Název v anglickém jazyce: The biblical view of man and its contribution to the social and pastoral work.
Klíčová slova: Člověk, stvoření, biblická antropologie, sociální práce, pastorační práce, celostní pojetí člověka, Boží obraz, lidská důstojnost, denní stacionář, sociální služba, kombinované postižení, tělo, duše, duch, srdce.
Klíčová slova anglicky: Human being, creation, biblical anthropology, social work, pastoral work, holistic concept of man, God´s Image, human dignity, day centre, social service, multiple disability, body, spirit, soul, heart.
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.06.2018
Datum zadání: 12.06.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.06.2018
Datum a čas obhajoby: 23.06.2020 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2020
Oponenti: Mgr. Ing. Ondřej Fischer, M.A., Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se věnuje biblické antropologii podle Starého a Nového zákona. Zaměřuje se na stvoření světa, stvoření člověka, vztah mezi člověkem a Bohem i na důsledky prvotního hříchu. Zabývá se biblickým celostním pojetím člověka a vybranými termíny z biblické antropologie (tělo, duše, duch a srdce), jak je vysvětluje Starý i Nový zákon. Biblický pohled na člověka se soustředí na čtyři principy: lidská důstojnost, ucelený pohled na člověka, vzájemný vztah mezi lidmi a vztah člověka k pracovní činnosti. Tyto principy se následně aplikují na koncepty sociální a pastorační práce, které jsou krátce představeny. Možný vliv biblického pohledu na člověka je sledován jak z teoretické, tak praktické stránky. Využití tohoto biblického pohledu v každodenní praxi nastíní příklad konkrétní sociální služby (denního stacionáře pro osoby s kombinovaným postižením).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor’s thesis deals with biblical anthropology according to the Old and New Testaments. It focuses on the creation of the world, the creation of man, the relationship between man and God and the consequences of original sin. It concerns the biblical holistic concept of man and selected terms of biblical anthropology (body, soul, spirit and heart), as are explained in the Old and New Testaments. The biblical view of man focuses on four principles: human dignity, a holistic view of man, the relationship between people, and human-to-work relationship. Then, these principles are applied to the concepts of social and pastoral work, which are briefly introduced. There is the potential influence of the biblical view of man on the concepts. It is observed from both a theoretical and practical point of view. There is the care service provider (a day centre for people with multiple disabilities) as an example of the practical use of the biblical view of man in the daily work.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK