Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití taneční a pohybové výchovy v základním vzdělávání
Název práce v češtině: Využití taneční a pohybové výchovy v základním vzdělávání
Název v anglickém jazyce: The Use of the Dance and Movement Education in the Primary Education
Klíčová slova: taneční a pohybová výchova|tanec|pohyb|rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání|základní vzdělávání|taneční pedagog|školní vzdělávací program
Klíčová slova anglicky: dance and movement education|dance|movement|framework education programme|primary education|dance educator|school educational programme
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.06.2018
Datum zadání: 12.06.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.08.2019
Datum a čas obhajoby: 05.09.2019 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Daniela Sedláčková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Touto prací bych chtěla ukázat momentální stav, ve kterém se nachází doplňující vzdělávací obor Taneční a pohybová výchova na základních školách, který byl po velkém úsilí, díky erudovaným odborníkům, zahrnut v roce 2010 do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ve vzdělávací oblasti Umění a kultura. Nejprve seznámím s pojmy, které jsou s taneční výchovou provázány. Dále poukážu na profesi tanečního pedagoga, bez kterého by se tento předmět nemohl vyučovat a úskalí, která jsou s kvalifikací spojena. Uvedu, jaká byla cesta, než se prosadila Taneční a pohybová výchova do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a po ukázce se vzděláváním v zahraničí tohoto oboru provedu analýzu Školních vzdělávacích programů vybraných škol, které si Taneční a pohybovou výchovu zvolili do svého kurikula.
Seznam odborné literatury
I would like this work to show the current state of additional educational field of Dance and Movement Education in primary schools, after a great deal of effort, thanks to astute professionals who managed to include it in the Education Arts and Culture Framework Education Programme in 2010. Firstly I introduce the concepts that are linked to dance and movement education. Secondly I will point out the profession of a dance educator, without whom this subject could not be taught and the pitfalls associated with the qualification. I will state what the journey was before Dance and Movement Education was introduced into the Framework Education Programme and, after a demonstration of education abroad in this field, I will analyze the school educational programmes of the selected schools which have added Dance and Movement Education to their curriculums.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK