Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Návrh a realizace kompetenčního přístupu při práci s dětmi mladšího školního věku v organizaci Junák – český skaut, z. s.
Název práce v češtině: Návrh a realizace kompetenčního přístupu při práci s dětmi mladšího školního věku v organizaci Junák – český skaut, z. s.
Název v anglickém jazyce: Design and Realisation of the Competency Approach for Children of Younger School Age in the Junák – Czech Scouting Organisation
Klíčová slova: klíčové kompetence, kompetenční model, skauting, Junák, skautská stezka, výchovná metoda, Nový program (výchovný skautský program), výchovné nástroje, osobní rozvoj.
Klíčová slova anglicky: key competencies, competency model, Scouting, Junák, Stezka, educational methods, New program (educational scout program), educational tools, personal development.
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.06.2018
Datum zadání: 11.06.2018
Datum a čas obhajoby: 23.05.2019 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R210, 210, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Klára Vondřičková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Postup řešení diplomové práce:
Zpracování rešerše odb. pramenů
Studium a analýza odb. literatury
Zpracování teoretické části práce
Zpracování praktické části práce
Průzkum v terénu - ověřování navržených materiálů
Zpracování závěrů práce
Seznam odborné literatury
• BALADA, Jan. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání: s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Dotisk 1. vyd. V Praze: Výzkumný ústav pedagogický, 2006. ISBN 80-87000-02-1
• BELZ, Horst a Marco SIEGRIST. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení: východiska, metody, cvičení a hry. Vyd. 3. Přeložil Dana LISÁ. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0846-4.
• BĚLECKÝ, Zdeněk. Klíčové kompetence v základním vzdělávání. V Praze: Výzkumný ústav pedagogický, 2007. ISBN 978-80-87000-07-6.
• CAKL, Ondřej. Průvodce výukou dle RVP na 1. stupni ZŠ II: očekávané výstupy : klíčové kompetence : mezioborové souvislosti : průřezová témata. Olomouc: Prodos, 2008. ISBN 978-80-7230-235-2.
• HANSEN ČECHOVÁ, Barbara. Nápady pro rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí žáků. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-388-8.
• HÁJEK, B., HOFBAUER, B., PÁVKOVÁ, J. Pedagogické ovlivňování volného času. Praha : Portál 2008. 240 s. ISBN 978-80-7367-473-1
• LISÁ, Elena. Hry k rozvoji sociálních kompetencí žáků 1. stupně ZŠ. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010, 124 s. ISBN 978-80-7367-746-6.
• SPILKOVÁ, Vladimíra. Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál, 2005. Pedagogická praxe. ISBN 80-7178-942-9.
• ŠANTORA, Roman. Skautské století: dobrodružný příběh 100 let českého skautingu. Praha: Junák - TDC, 2012. ISBN 978-80-86825-72-4.
• VETEŠKA, Jaroslav a Michaela TURECKIOVÁ. Kompetence ve vzdělávání. Praha: Grada, 2008. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-1770-8.
• VETEŠKA, Jaroslav a Michaela TURECKIOVÁ. Vzdělávání a rozvoj podle kompetencí: kompetence v andragogice, pedagogice a řízení. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2008. ISBN 978-80-86723-54-9.
• ŽÁRSKÁ, M. a kol. Jak pracovat se stezkou. Praha : Junák, 2008. ISSN 1210-9827
• Stezka a symbolický rámec vlčat a světlušek: metodika ke stezce vlčat a světlušek. Praha: Junák - český skaut, Tiskové a distribuční centrum, 2015. ISBN 978-80-7501-075-9.

Předběžná náplň práce
Diplomová práce se věnuje rozvoji klíčových kompetencí prostřednictvím skautské výchovy a vzdělávání. Pozornost je věnována především proměně výchovného programu v dětské organizaci Junák – český skaut, z. s. (dříve Junák – svaz skautů a skautek ČR) na začátku 21. století. Cílem práce je vytvoření a zavedení kompetenčního přístupu pro děti mladšího školního věku v organizaci Junák – český skaut, z. s., se zaměřením na analýzu jeho možností a mezí. Praktická část práce charakterizuje skautský 3. oddíl Holubov, kde zavádění kompetenčního přístupu probíhalo. Následně se věnuje vytváření kompetenčního modelu jako nástroje pro systematický rozvoj dětí mladšího školního věku v organizaci Junák – český skaut, z. s. a jeho zavedení do činnosti oddílu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis deals with the development of key competences through Scout upbringing and education. Attention is paid mainly to the transformation of the educational program in the children's organization Junák - Czech Scouting, (formerly known as Junák - Union of Scouts of the Czech Republic) at the beginning of the 21st century. The aim of the thesis is to create and introduce a competency-approach for children of younger school age in the organization Junák - Czech Scouting, with a focus on the analysis of its possibilities and limits. The practical part of the thesis describes the 3rd Scout Unit of Holubov, where the implementation of the competency-based approach has been taking place. Further, it suggests a competency-based model as a tool for the systematic development of younger school aged children in the organization Junák - Czech Scouting and its implementation into the activities of the Unit.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK