Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hans-Georg Gadamer a metoda interpretace
Název práce v češtině: Hans-Georg Gadamer a metoda interpretace
Název v anglickém jazyce: Hans-Georg Gadamer and the Method of Interpretation
Klíčová slova: interpretace|hermeneutika|Hans-Georg Gadamer|hermeneutický kruh|rozumění
Klíčová slova anglicky: interpretation|hermeneutics|Hans-Georg Gadamer|hermeneutic circle|understanding
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.06.2018
Datum zadání: 11.06.2018
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.06.2018
Datum a čas obhajoby: 04.02.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.12.2019
Datum proběhlé obhajoby: 04.02.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V roce 1981 přednesl Gadamer na konferenci v Paříži svůj příspěvek Text und Interpretation. Vyzdvihl v něm roli interpretace jako zcela zásadního fenoménu, který utváří náš celkový vztah ke světu. Veškeré poznání se zdá být závislé na interpretaci, což Gadamer tvrdí již v roce 1960 ve svém ústředním díle Wahrheit und Methode. Pro svoji práci jsem si vybral jako klíčový pojem interpretace z Gadamerovy pozdější přednášky, protože umožňuje hermeneutický výklad zúžit a zaměřit na jeden konkrétní problém. Přistupuji ke Gadamerově hermeneutice jako k jisté metodologii správného interpretování, což je pozice, vůči které se Gadamer sám vždy vymezoval. Tento krok je záměrný a pokusím se ho v textu vysvětlit a obhájit. Chci tím Gadamerova obecná zkoumání otestovat v praktické, konkrétní situaci.
Seznam odborné literatury
DERRIDA, Jaques. Texty k dekonstrukci: Práce z let 1967-72. Bratislava: Archa, 1993.
DERRIDA, Jacques. Der ununterbrochene Dialog. In Jaques Derrida, Hans-Georg Gadamer, Martin Gessman. Der ununterbrochene Dialog. 4. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2014. Str. 7-51.
DERRIDA, Jaques. Of Grammatology.Corr. ed. Baltimore (MD): Johns Hopkins University Press, 1998.
GADAMER, Hans-Georg. Pravda a metoda. I., Nárys filosofické hermeneutiky. Praha: Triáda, 2010. Paprsek.
GADAMER, Hans-Georg. Text a interpretace.In Reflexe: Filosofický časopis, 21. Praha : OIKOYMENH, 2000. Str. 3-35.

MICHELFELDER, Diane P. and Richard E. Palmer (ed.): Dialogue and Deconstruction: the Gadamer-Derrida encounter.New York: State University of New York Press, 1989.
SEDLÁČKOVÁ, Marcela (ed.): Vliv díla Jacquesa Derridy na současné myšlení. Praha: Filosofia, 2017.
BERTRAM, Georg W. Hermeneutik und Dekonstruktion: Konturen einer Auseinandersetzung der Gegenwartsphilosophie. München:Wilhelm Fink Verlag, 2002.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK