Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza diskurzu vybraných českých food blogů
Název práce v češtině: Analýza diskurzu vybraných českých food blogů
Název v anglickém jazyce: Discourse Analysis of Selected Czech Food Blogs
Klíčová slova: Food blog, Analýza diskurzu, lingvistická analýza, kulinářský diskurz, prostředky multimodální komunikace
Klíčová slova anglicky: Food blog, discourse analysis, linguistic analysis, culinary discourse, means of multimodal communication
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.06.2018
Datum zadání: 11.06.2018
Datum a čas obhajoby: 22.09.2020 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H012, 12, Hollar - místn. č. 012
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2020
Oponenti: PhDr. Mgr. Kristina Zábrodská, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
CESIRIOVÁ, Daniela (2020): The Discourse of Food Blogs: Multidisciplinary Perspectives. New York: Routledge. ISBN 978-0-429-45586-5.

DIEMER, Stefan; FROBENIUS Maximiliane (2013): When making pie, all ingredients must be chilled. Including you: Lexical, syntactic and interactive features in online discourse – a synchronic study of food blogs. In: C. Gerhardtová; M. Frobenius; S. Ley (eds.): Culinary Linguistics. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, s. 53–81. ISBN 978-90-272-7171-6.

GERHARDTOVÁ, Cornelia (2013): Food and language – language and food. In: C. Gerhardtová; M. Frobenius; S. Ley (eds.): Culinary Linguistics. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, s. 3–49. ISBN 978-90-272-7171-6.

HALADA, Jan; OSVALDOVÁ, Barbara (eds.) (2017): Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: Karolinum. ISBN 9788024637525.

HENDL, Jan (2005): Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Praha: Portál. ISBN 80-7367-040-2.

KASÍK, Pavel (2009): Blogy, Web 2.0 a žurnalisté. In: Osvaldová, B.; Tejkalová, A. (eds.): Žurnalistika v informační společnosti: digitalizace a internetizace žurnalistiky: proměny a perspektivy žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb nová média teoreticky i prakticky. Praha: Karolinum, s. 145–162. ISBN 978-80-246-1684-1.

KRAUS, Jiří (2003): Typologie diskurzu. Úvod do terminologie oboru. In: S. Čmejrková; J. Hoffmannová (eds.): Jazyk, média politika. Praha: Academia, s. 17–25. ISBN 80-200-1034-3.

LOFGRENOVÁ, Jennifer (2013): Food Blogging and Food-related Media Convergence [online]. In M/C Journal 16, č. 3 [cit. 29. 3. 2020]. Dostupné z: http://journal.media-culture.org.au/index.php/mcjournal/article/view/638.

NEKVAPIL, Jiří (2017): Analýza diskurzu. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.): CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny [online]. Dostupné z: www.czechency.org/slovnik/ANALÝZA DISKURZU.

RETTBERG, Jill Walker (2008): Blogging [online]. Cambridge: Polity. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/cuni/Doc?id=10738063.

SCHNEIDEROVÁ, Soňa (2015): Analýza diskurzu a mediální text. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-2884-4.

TRAMPOTA, Tomáš, VOJTĚCHOVSKÁ, Martina (2010): Metody výzkumu médií. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-683-4.


Předběžná náplň práce
Cílem této práce je zachytit specifické jazykové rysy vybraných food blogů, které se vyskytují na české internetové scéně. Dosažení tohoto cíle vyžaduje hloubkovou analýzu textových i formálních aspektů jednotlivých food blogů a zachycení jejich společných rysů.Vzhledem ke zvolenému materiálu nebude na téma nahlíženo z diachronního pohledu, nebude tedy charakterizován vývoj diskurzu v čase. Výzkum však může kromě společných rysů diskurzu food blogů odhalit také specifické jazykové zvláštnosti jednotlivých autorů. V takovém případě budou v práci tyto zvláštnosti zmíněny.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this work is to capture the specific language features of selected food blogs that occur on the Czech Internet scene. Achieving this goal requires an in-depth analysis of the textual and formal aspects of individual food blogs and the capture of their common features. Due to the chosen material, the topic will not be viewed from a diachronic point of view, so the development of discourse over time will not be characterized. However, in addition to the common features of the discourse of food blogs, research can also reveal specific linguistic peculiarities of individual authors. In this case, these peculiarities will be mentioned in the work.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK