Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mediální obraz tzv. katalánské krize v ČR
Název práce v češtině: Mediální obraz tzv. katalánské krize v ČR
Název v anglickém jazyce: Media image of Catalan crisis in Czech Republic
Klíčová slova: Katalánsko, Španělsko, katalánská krize, referendum, nezávislost, mediální obraz, obsahová analýza
Klíčová slova anglicky: Catalonia, Spain, catalan crisis, referendum, independence, media image, content analysis
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Zbyněk Vlasák
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.06.2018
Datum zadání: 11.06.2018
Datum a čas obhajoby: 18.06.2019 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H012, 12, Hollar - místn. č. 012
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2019
Oponenti: Mgr. Jan Miessler
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-8.

BERGER, Peter L a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. ISBN 80-85959-46-1.

BURTON, Graeme a Jan JIRÁK. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001. Studium. ISBN 80-85947-67-6.

CASTRO, Liz et al. What's up with Catalonia?: The causes which impel them to the separation. Catalonia Press, 2013. ISBN 978-1611500325.

ČERMÁK, Miloš, OSVALDOVÁ, Barbora a Alice NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, ed. Žurnalistika v informační společnosti - digitalizace a internetizace žurnalistiky: proměny a perspektivy žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb nová média teoreticky i prakticky. V Praze: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1684-1.

HARRIS, Simon. Catalonia Is Not Spain: A Historical Perspective. 4Cats Books, 2014. ISBN 978-1502512307.

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9.

JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0743-6.

JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-697-7.

KUNCZIK, Michael. Základy masové komunikace. Přeložil Štěpánka KUDRNÁČOVÁ, přeložil Milan ŠMÍD. Praha: Karolinum, 1995. ISBN 80-7184-134-X.

MACEK, Jakub. Poznámky ke studiím nových médií. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6476-8.

MACEK, Jakub. Úvod do nových médií. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. ISBN 978-80-7464-025-4.

MCLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím: extenze člověka. Praha: Odeon, 1991. Eseje (Odeon). ISBN 80-207-0296-2.

MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 2. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-714-0.

REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-926-7.

SCHULZ, Winfried a Irena REIFOVÁ. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0827-8.

SOBREQUÉS I CALLICÓ, Jaume. History of Catalonia. 4. Barcelona: Editorial Base, 2007. ISBN 978-84-171-8370-7.

TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8.

TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-683-4.

UBIETO ARTETA, Antonio. Dějiny Španělska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999. ISBN 80-7106-117-4.
Předběžná náplň práce
Tato práce se bude zabývat mediálním pokrytím událostí spojených s katalánskou krizí v roce 2017. Sledovaným obdobím bude druhá polovina roku a výzkumným vzorkem budou články zveřejněné zpravodajskými portály iDNES.cz, iROZHLAS.cz a Parlamentní listy. Analýza obsahu se zaměří na četnost výskytu sledovaného tématu, tematický kontext i jednotlivé aktéry, kteří byli ve spojitosti s katalánskou krizí vybranými médii zmiňováni nebo citováni.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This work will focuse on the media coverage of events related to the Catalan crisis in 2017. The second half of the year will be the reference period and articles published by iDNES.cz, iROZHLAS.cz and Parlamentní listy will be a research sample. The analysis of the content will focus on the frequency of the topic, the thematic context and the individual actors mentioned or quoted in connection with the Catalan crisis selected by the media.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK