Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zapojení průřezového tématu mediální výchova do výuky českého jazyka na SŠ
Název práce v češtině: Zapojení průřezového tématu mediální výchova do výuky českého jazyka na SŠ
Název v anglickém jazyce: Media education in the teaching of Czech language at secondary schools
Klíčová slova: mediální výchova|didaktika češtiny|střední škola|jazykové vyučování
Klíčová slova anglicky: media education|didactics of Czech|secondary school|language teaching
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.06.2018
Datum zadání: 18.06.2018
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.06.2018
Datum a čas obhajoby: 09.09.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se zabývá zapojením mediální výchovy jako průřezového tématu do výuky českého jazyka na středních školách v návaznosti na státní kurikulární dokumenty. První část práce se soustředí na podobu mediální výchovy v Rámcových vzdělávacích programech a poté se bude věnovat možnostem začlenění mediální výchovy českého jazyka s využitím aktuálních učebnic. Cílem je zjistit stav reálné integrace mediální výchovy do výuky českého jazyka a její realizaci. V druhé části práce budou analyzovány konkrétní výukové situace v oblasti mediální výchovy na střední škole. Východiskem pro analýzu budou data nasbíraná při hospitacích ve výuce českého jazyka na gymnáziích.
Postup práce:
1. Studium dostupné odborné literatury a státních kurikulárních dokumentů.
2. Analýza aktuálních učebnic mediální výchovy.
3. Sběr dat během hospitací na gymnáziích.
4. Zpracování výsledných dat.
5. Vyvození závěrů a popis stavu reálné integrace mediální výchovy do výuky českého jazyka
na úrovni tematické a na úrovni realizace konkrétních využívaných metod.
Seznam odborné literatury
BĚLOHRADSKÁ, Jitka. Mediální výchova v praxi škol z pohledu žáků i učitelů. In MAŠEK, Jan a SLOBODA, Zdeněk, ed. Mediální pedagogika v teorii a praxi. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství ZČU, 2010, s. 11–17. ISBN 978-80-7043-851-0.
DUFEK, Ondřej. Možnosti mediální výchovy v učebnicích českého jazyka. Český jazyk a literatura. 2012. č. 5, s. 209-217. ISSN 0009-0786.
FRANK, Tomáš – JIRÁSKOVÁ, Věra. K mediální výchově: mediální výchova a komunikační strategie v praxi. 1. vyd. Praha: Občanské sdruţení SPHV, 2008. 120 s. ISBN 978-80-904187-4-5.
NIKLESOVÁ, Eva. Teorie a východiska současné mediální výchovy. 1. vyd. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2007. 140 s. ISBN 978-80-7040-995-4.
PASTOROVÁ, Markéta a JIRÁK, Jan. K integraci mediální výchovy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4624-0.
SOCHOROVÁ, Dagmar. Mediální výchova: reflexe učitelů českého jazyka a literatury. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8523-7.
STREJČKOVÁ, Dagmar. Pojetí mediální výchovy ve výuce českého jazyka a literatury. Usta ad Albim BOHEMICA. Ústí nad Labem: PedF UJEP, 2012. č. 1, s. 138-149. ISSN 1802‒825X.
ŠEBESTA, K. Od jazyka ke komunikaci: didaktika českého jazyka a komunikační výchova. Vyd. 2. Praha: Karolinum, 2005. Acta Universitatis Carolinae. ISBN 80-246-0948-7.
ŠEBESTA, Karel. Výchova komunikační a výchova mediální. Český jazyk a literatura. 1996, roč. 46, č. 7/8, s. 158–162. ISSN 0009-0786.
ŠOLTYS, Otakar. Média a český jazyk. In JIRÁK, Jan a WOLÁK, Radim, ed. Mediální gramotnost: nový rozměr vzdělávání. Praha: Radioservis, 2007, s. 47‒52. ISBN 978-80-86212-58-6.
WOLÁK, Radim. 2011. Učebnice a portály mediální výchovy v ČR. In Komunikace, média, společnost/Studia Nuntios Communicandi, č. 1, ISSN 1804–4190.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK