Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Faktory ovlivňující motivaci a přístup státních úředníků k řešení úkolů ve veřejné správě (stav, perspektivy a náměty na změny)
Název práce v češtině: Faktory ovlivňující motivaci a přístup státních úředníků k řešení úkolů ve veřejné správě (stav, perspektivy a náměty na změny)
Název v anglickém jazyce: Factors affecting the motivation and attitudes of public sector employees with regards to solving problems in public administration (current status, perspectives, and suggestions for change)
Klíčová slova: Lidské zdroje, Veřejná správa, Přístup a motivace státních zaměstnanců, Ministerští pracovníci, Ministerstva, Státní úředníci, Home office
Klíčová slova anglicky: Human resources, Public administration, Motivation, Attitude, Public sector employees, Ministerial staff, Ministries, Civil servants, Home office
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.06.2018
Datum zadání: 04.06.2018
Datum a čas obhajoby: 23.06.2020 09:00
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J3018, Jinonice - místn. č. 3018
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2020
Oponenti: Mgr. Veronika Zápotocká
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá vnitřními a vnějšími faktory (jak ekonomickými, tak i sociálními), které ovlivňují motivaci ministerských úředníků k výkonu jejich pracovních činností ve státní správě na ministerstvech v České republice. Tento výzkum primárně navazuje na kvantitativní výzkum pana prof. PhDr. Arnošta Veselého, Ph.D.
Diplomová práce je zaměřena multidisciplinárně a věnuje se nejen řízení lidských zdrojů z hlediska funkčnosti, efektivnosti, účinnosti, ale dotýká se i oborů jako je veřejná politika, sociologie, psychologie či veřejná ekonomie a další. Cílem diplomové práce bylo zjistit hlavní faktory ovlivňující motivaci a přístup státních ministerských zaměstnanců ve veřejné správě.
Její teoretická část vychází z teorie motivace (Madsen), McGregorovy teorie X a Y, Maslowovy hierarchie potřeb a teorie byrokracie (Weber). Teoreticko-metodologické ukotvení práce se opírá o poznatky alternativní teorie jednání (Weinberger, 1997), ontologii etického fenoménu (Hartmann, 2002) a koncept accountability úředníka (Veselý). Empirická část obsahuje vlastní empirický kvalitativní výzkum provedený se 17 ministerskými úředníky na 8 ministerstvech v České republice. V rámci polostrukturovaných rozhovorů byla představena výzkumná témata ve formě otázek a z nich provedena tematická analýza. Práce obsahuje syntézu provedených zjištění a prezentaci poznatků v kapitole závěrů a doporučení.
Empirický výzkum ukázal, že faktory ovlivňující přístup a motivaci ministerských úředníků mají svá specifika. Nejstěžejnějšími faktory, které vyplývají z výzkumu a které ovlivňují přístup a motivaci, jsou větší flexibilita a svoboda v rámci uspořádání pracovní doby - možnost práce z domova (home office), důležitost dobrých pracovních vztahů, klouzavá (flexibilní) pracovní doba, ohodnocení práce (finanční a slovní), další možnosti vzdělávání (workshopy, konference), důležitost zpětné vazby, ochota pomoci (nápomocnost) od kolegů a nadřízených, pocit důvěry, respektu, uznání a rovného přístupu, pěkné pracovní prostředí, vyvažování pracovního a osobního života (work-life balance), vliv politizace, vliv zákona o státní službě a míra byrokracie a nadměrné administrativy. Zjištěné faktory naznačují, kam se lze v praxi dále ubírat při utváření pozitivní motivace zaměstnanců státní správy. Ukazují také možnosti, jak zvyšovat motivaci úředníků a výkon jejich činnosti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This diploma thesis focuses on determining the internal and external factors (both economic and social) that affect the motivation of civil servants to conduct and perform their work activities in ministries of the Czech Republic.The research that forms the basis for it is primarily a follow-up to the quantitative research of prof.PhDr.Arnošt Veselý, Ph.D.
The diploma thesis is multidisciplinary and not only deals with human resource management in terms of its functionality, efficiency, and effectiveness, but also in terms of its influence on, among other things, public policy, sociology, psychology and public economics.
The theoretical part is based on the theory of motivation (Madsen), McGregor's theory of X and Y, Maslow's hierarchy of needs and the theory of bureaucracy (Weber). The work is theoretically and methodologically anchored in the findings of alternative action theory (Weinberger, 1997), the ontology of ethical phenomenon (Hartmann, 2002) and the concept of public accountability (Veselý). The empirical part includes the results of qualitative research conducted in the form of semi-structured interviews with 17 ministerial officials across 8 ministries of the Czech Republic. During the interviews, research topics were presented in the form of questions, the answers to which were subsequently subjected to a thematic analysis. The thesis presents a synthesis of the findings, as well as draws conclusions and puts forward recommendations in the relevant chapters.
The empirical research revealed that the factors influencing the attitude and motivation of civil servants in ministeries are very specific. The key factors that were identified were greater flexibility and freedom in the organization of working time - the possibility to work from home (home office), the importance of good working relationships, flexible working hours, job evaluation (both verbally and financially), educational opportunities (workshops, conferences), the importance of feedback, willingness to help (to receive help from) colleagues and superiors, a sense of trust, respect, recognition and equality, a good working environment, work-life balance, the influence of politicization, the influence of civil service law and the level of bureaucracy and excessive administration. These factors indicate where further action can be taken in practice to shape the positive motivation of civil servants and therefore the performance of their duties.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK