Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Mediální reprezentace české národní identity v historickém pořadu DějePIC!
Název práce v češtině: Mediální reprezentace české národní identity v historickém pořadu DějePIC!
Název v anglickém jazyce: Media representation of the Czech national identity in the historical TV show DějePIC!
Klíčová slova: národní identita, mediální reprezentace, média, národ, dějiny
Klíčová slova anglicky: national identity, media representation, media, nation, history
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.06.2018
Datum zadání: 03.06.2018
Datum a čas obhajoby: 11.09.2019 09:00
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J3018, Jinonice - místn. č. 3018
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:31.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2019
Oponenti: Mgr. Markéta Klásková
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
Tato bakalářská práce se bude zabývat reprezentací české národní identity v rodinném historickém cyklu DějePIC!. Práce bude založena na předpokladu, že média se podílejí na definici a redefinici národní identity. Cílem práce bude analýza interpretací národní identity vybraného pořadu, který se zabývá českou historií. Analýza se konkrétně zaměří na to, jak jsou v pořadu DějePIC! (2017) reprezentovány symboly, osobnosti, události, vlastnosti a charakteristiky české národní identity.

Cílem práce bude zodpovězení následujících otázek:

1. Jakým způsobem a v jakých souvislostech je prezentován obraz české národní identity v pořadu DějePIC!?
2. Jaká jsou konkrétní témata přispívající k utváření národní identity ve vybraném pořadu?
3. Jaké jsou symboly, vlastnosti a rysy prezentovaných osob a událostí zobrazovaných v pořadu DějePIC!?

Analýza bude vycházet z tradice kvalitativní metodologie. Ke stanovení základních kategorií pro analýzu bude v první fázi výzkumu využito otevřené kódování, které poslouží k identifikaci základních témat, jež budou v souladu s vymezeným teoretickým rámcem a jež budou spjata s vytvářením obrazu české národní identity. V další fázi budou jednotlivá témata seskupena do kategorií, popř. do podkategorií.

Výzkumný vzorek bude tvořit všech 32 dílů pořadu DějePIC!. Tyto epizody mapují českou historii od příchodu Praotce Čecha po začátek 20. století. Zkoumání vybraného vzorku bych práce přispěje k porozumění problematiky mediálního utváření národní identity. Bakalářská práce bude rozdělena na část teoretickou a empirickou. V teoretické části budou představeny klíčové pojmy a koncepty, jakými je národní identita a s ní související kolektivní paměť, mediální konstrukce reality či formování národní identity v médiích.
Seznam odborné literatury
ANDERSON, B.: Představy společenství: Úvahy o původu a šíření nacionalismu. Praha, Karolinum, 2008.

ASSMANN, J.: Kultura a paměť: písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. Praha: Prostor, 2001.

BELL, D. S.: Mythscapes: memory, mythology, and national identity. The British journal of sociology, 54(1): 63-81, 2003.

BERGER, A. A.: Media research techniques. Thousand Oaks : SAGE Publications, 1998.

BERGER, P. L. a LUCKMANN, T.: Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999.

DE CILLIA, R., REISIGL, M., a WODAK, R.: The discursive construction of national identities. Discourse & society, 10(2), 1999.

DĚKANOVSKÝ, J. Sport, média a mýty. Praha: Dokořán, 2008.

HALBWACHS, M.: Kolektivní paměť. Praha: Slon, 2010.

HOLÝ, L.: Malý český člověk a skvělý český národ. Praha: Sociologické nakladatelství, 2010.

HROCH, M.: Pohledy na národ a nacionalismus: čítanka textů (Vol. 29). Praha: Sociologické nakladatelství, 2003.

MORLEY, D., a ROBINS, K.: Spaces of identity: Global media, electronic landscapes and cultural boundaries. London: Routledge, 2002.

SCHULZ, W. et al.: Analýza obsahu mediálních sdělení, 2. vyd. Praha: Karolinum, 2004.

ŠUBRT, J. a PFEIFEROVÁ, Š. Kolektivní paměť jako předmět historicko-sociologického bádání. Historická sociologie, 1(2010), 2010.

ŠUBRT, J.: Historické vědomí: jako předmět badatelského zájmu: teorie a výzkum. Kolín: Nezávislé centrum pro studium politiky: ARC - Vysoká škola politických a společenských věd, 2010.

THOMPSON, J. B.: Média a modernita: sociální teorie médií. 1. čes. vyd. Praha: Karolinum, 2004.

Diplomové práce k tématu:

JAKUBCOVÁ, Kristina: Státní svátky v mediální komunikaci. Praha: FSV UK, Katedra mediálních studií, 2008.

VACKOVÁ, Kateřina. Mediální (re)konstrukce kolektivní paměti: Říjen a Listopad – opora současné české národní identity. Praha: Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd. Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Katedra mediálních studií, 2012. 53 s. Vedoucí diplomové práce PhDr. Jan Křeček, PhD

Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se bude zabývat reprezentací české národní identity v rodinném historickém cyklu DějePIC!. Práce bude založena na předpokladu, že média se podílejí na definici a redefinici národní identity. Cílem práce bude analýza interpretací národní identity vybraného pořadu, který se zabývá českou historií. Analýza se konkrétně zaměří na to, jak jsou v pořadu DějePIC! (2017) reprezentovány symboly, osobnosti, události, vlastnosti a charakteristiky české národní identity. Po vymezení pojmu národní identity se zaměřením především na dosavadní zkoumání české národní identity.

Analýza bude vycházet z tradice kvalitativní metodologie. Výzkumný vzorek bude tvořit všech 32 dílů pořadu DějePIC!. Tyto epizody mapují českou historii od příchodu Praotce Čecha po začátek 20. století. Zkoumáním vybraného vzorku bych chtěla přispět k porozumění problematiky mediálního utváření národní identity. Bakalářská práce bude rozdělena na část teoretickou a empirickou. V teoretické části představím klíčové pojmy a koncepty, jakými je národní identita a s ní související kolektivní paměť, mediální konstrukce reality či formování národní identity v médiích. Stěžejní literaturou pro mne budou díla Maurice Halbwachse (2009) či Benedicta Andersona (2008). Co se týče konkrétně české národní identity, využiji pro svou práci v první řadě studii antropologa Ladislava Holého (2001).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK