Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv kutnohorské městské rady na církevní poměry ve městě na přelomu 15. a 16. století
Název práce v češtině: Vliv kutnohorské městské rady na církevní poměry ve městě na přelomu 15. a 16. století
Název v anglickém jazyce: The influence of Kutná Hora town council on the church conditions in town at the turn of the 15th and 16th century
Klíčová slova: církevní dějiny|Kutná Hora|přelom 15. a 16. stol.|městská rada
Klíčová slova anglicky: church history|Kutna Hora|the turn of the 15th and 16th centuries|the city council
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.05.2018
Datum zadání: 31.05.2018
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.06.2018
Datum a čas obhajoby: 01.02.2023 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.01.2023
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2023
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Vojtěch Vaněk, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je stanovit míru vlivu kutnohorské městské rady na utváření církevních poměrů ve městě a poukázat na některé specifické vztahy městské rady a církevních institucí. Sledovány budou jak personální vazby členů rady a jejich rodinných příslušníků na tyto instituce, tak zásahy městské rady jako vrcholné městské samosprávné instituce do chodu církevních institucí. Práce by si měla všimnout těchto tematických okruhů:
dohled na kostelní záduší – volby či dosazování kostelníků; městský špitál – jeho správa a míra závislosti na městské radě, součinnost a spory utrakvistických biskupů a města, počátky kutnohorské konsistoře a zapojení městských radních v tomto orgánu, vztahy města Kutné Hory a cisterciáckého kláštera v Sedlci – majetkové soudní spory a vzájemná korespondence.
Vedle stávající odborné literatury budou využity prameny městského archivu, především knihy městské rady, vybrané účetní knihy kutnohorských kostelů, účty městského špitálu, akta kutnohorské konsistoře, písemnosti pořádku havířů a aktová sbírka (korespondence a výnosy městské rady).
Seznam odborné literatury
BISINGEROVÁ Marie – VANĚK Vojtěch, Pozdně středověké testamenty z Kutné Hory, Kaňku a Čáslavi a jejich dochování v kutnohorském archivu, in: Kateřina Jíšová – Eva Doležalová (edd.), Pozdně středověké testamenty v českých městech: prameny, metodologie a formy využití, Praha 2006, s. 211–219
KEJŘ Jiří, Právní život v husitské Kutné Hoře, Praha 1958
KůRKA Pavel B., Kostelníci, úředníci, měšťané. Samospráva farnosti v utrakvismu, Praha 2010
MACEK Josef, Víra a zbožnost jagellonského věku, Praha 2001
MUDRA Aleš, Ecce panis angelorum. Výtvarné umění pozdního středověku v kontextu eucharistické devoce v Kutné Hoře (kolem 1300–1620), České Budějovice 2012
OTTOVÁ Michaela, Pod ochranou Krista spasitele a svaté Barbory. Sochařská výzdoba kostela svaté Barbory v Kutné Hoře (1483–1499), České Budějovice 2010
ŘEHÁK Jan J. (ed.), Filip Villanova, český biskup pod obojí 1504–1507, Kutná Hora 1878
ŘEHÁK Jan J., Z protokolů konsistoře kutnohorské, Sborník historický, vydaný na oslavu desetiletého trvání klubu historického v Praze, Praha 1883
TRNKA František, Náboženské poměry při konsistoři kutnohorské 1464–1547, I-IV, Věstník Královské české společnosti nauk, třída I, roč. 1931,1932,1933,1934, Praha 1932–1934
VANĚK Lubomír – KAPAVÍKOVÁ Marie, Církevní správa, in: Průvodce po archivních fondech a sbírkách OA v Kutné Hoře, Kutná Hora 1970, s. 247–249
ZILYNSKÁ Blanka, Utrakvistická církevní správa a možnosti jejího studia, in: Církevní správa a její písemnosti na přelomu středověku a novověku, Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et historica 2, 1999, Z pomocných věd historických XV, Praha 2003, s. 39-53
ZILYNSKÁ Blanka, Kutnohorská záduší konce středověku (nahlédnutí do jejich účtů), in: Jan Hrdina – Kateřina Jíšová (edd.), Městský farní kostel v českých zemích ve středověku, Praha – Dolní Břežany 2017, s. 99–122 + 341–342 (Documenta Pragensia Supplementum 6, 2015)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK