Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komentovaný překlad turistického průvodce po Valencii. Napsal Pascual Izquierdo, řadu řídí Javier Muñoz, odpovědná redaktorka Isabel Jiménez Barrera. Grupo Anaya, S.A., Madrid 2018, 3. vydání.
Název práce v češtině: Komentovaný překlad turistického průvodce po Valencii. Napsal Pascual Izquierdo, řadu řídí Javier Muñoz, odpovědná redaktorka Isabel Jiménez Barrera. Grupo Anaya, S.A., Madrid 2018, 3. vydání.
Název v anglickém jazyce: Annotated translation of travel guide about Valencia, Madrid 2018
Klíčová slova: Valencie|průvodce|cestování|Španělsko|komentovaný překlad|překlad turistického průvodce
Klíčová slova anglicky: Valencia|travel guide|travelling|Spain|annotated translation|translation of a travel guide
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Anežka Charvátová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.05.2018
Datum zadání: 31.05.2018
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.06.2018
Datum a čas obhajoby: 18.06.2019 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Vanda Obdržálková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zadaný text přeložte do češtiny a svůj překlad doplňte překladatelským komentářem v rozsahu min. 20 normostran. V komentáři nejprve celkově charakterizujte výchozí text: uveďte, s jakým cílem byl text napsán a jaké stylistické postupy autor volí k dosažení svého záměru. Dále popište, na jaké problémy jste v překladu narazila, a zdůvodněte použité překladatelské postupy a nezbytné posuny, které jste v překladu provedla na úrovni lexika, syntaxe a především v rovině stylistické. Postupujte přitom od celkové koncepce svého překladu k dílčím řešením. Komentář opatřete bibliografickým soupisem použitých primárních i sekundárních zdrojů, včetně internetových.
Kromě dodržení formálních náležitostí stanovených Pravidly pro organizaci studia FF UK (Čl. 19) připojte ke každému vázanému exempláři práce vždy dvě kopie výchozího textu: jednu napevno svázanou s ostatními listy a druhou volně vloženou.
Seznam odborné literatury
BRAVO UTRERA S., GARCÍA LÓPEZ R. (coord.)( 2006) Estudios de traducción: problemas y perspectivas. Las Palmas de Gran Canaria
ČECHOVÁ, M., Krčmová, M., Minářová, E.: Současná stylistika. Praha 2008
DUBSKÝ, J .(1988) Capítulos de estilística funcional comparada. Praha
DUBSKÝ, Josef. (1993) . Medios léxico-gramaticales de la comunicación. Linguistica Pragensia, 1/93, pp.s. 1-7.
HAUSENBLAS Karel: Výstavba jazykových projevů a styl. UK, Praha 1971
Od tvaru k smyslu textu: stylistické reflexe a interpretace (1996)
KALIVODOVÁ, E. et al. Tajemná translatologie? Cesta k souvislostem textu a kultury. Praha, Ústav translatologie, Filozofická fakulta UK, 2008.
KENÍŽ, A. (2011) Sú termíny skutočně najväčsím kameňom úrazu pri prekladu odborného textu? IN: Kusá, M., Gromová, E. (eds.) Preklad a kultúra 3, Bratislava: Ústav svetovej literátúry SAV, 111–116.
KNITTLOVÁ Dagmar: K teorii i praxi překladu. Univ. Palackého, Olomouc 2003
KRÁLOVÁ Jana: Vybrané problémy španělské stylistiky na pozadí češtiny (2012)
KUFNEROVÁ + SKOUMALOVÁ (ed.): Překládání a čeština, H+H, Jinočany 1994
LEVÝ Jiří: Umění překladu
MACUROVÁ, Alena .(1995). Nad jazykem současného překladu. In: Spisovná čeština a jazyková kultura, Praha, FF UK. pp. 246 – 249.
NORD, CH., (2000)What do we know about the target text receiver, A. Beeby et., al. Investigating Translation, Barcelona, 2000:.195–212.
NORD, CH.: Analysis in Translation: Theory, Methodology and Didactic Application of a Model for Translation-Oriented text Analysis
POPOVIČ, Anton. Teória umeleckého prekladu. Bratislava: Tatran. 1975
POPOVIČ Anton et al.: Preklad odborného textu (Sborník z konference, 1977)
LEVÝ Jiří: Umění překladu
RABADÁN, R., FERNÁNDEZ NISTAL, P. (2002) La traducción inglés español: fundamentos, herramientas, apliaciones. León: Universidad de León.
STICH Alexandr: Jazykověda, věc veřejná, NLN 2004
Stylistické studie, Ústav pro jazyk český ČSAV, 1974, 1976

Další literatura bude zadávána v průběhu vypracovávání bakalářské práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK