Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Environmentální politika v České republice a v Polsku pohledem nevládní organizace Greenpeace
Název práce v češtině: Environmentální politika v České republice a v Polsku pohledem nevládní organizace Greenpeace
Název v anglickém jazyce: Environmental policy in the Czech Republic and Poland from the perspective of non-governmental organization Greenpeace
Klíčová slova: Environmentální politika, environmentální hnutí, nevládní organizace, Greenpeace, reflexe.
Klíčová slova anglicky: Environmental policy, environmental movement, non-governmental organization, reflection.
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.05.2018
Datum zadání: 29.05.2018
Datum a čas obhajoby: 03.02.2022 10:00
Místo konání obhajoby: Pekařská 16, JPEK106, 106, Malá učebna, 1.patro
Datum odevzdání elektronické podoby:04.01.2022
Datum proběhlé obhajoby: 03.02.2022
Oponenti: prof. Roman Kochnowski
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0139-7.
GEISSLER, Hana, MOURALOVÁ, Magdalena, NEKOLA, Martin. Komparativní přístupy při zkoumání veřejných politik. Současné metodologické otázky veřejné politiky. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 9788024618654.
MEZŘICKÝ, Václav, ed. Environmentální politika a udržitelný rozvoj. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-003-8.
MOLDAN, Bedřich. Životní prostředí v globální perspektivě. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020. ISBN 978-80-246-4677-0.
NOVÁK, Arnošt. Tmavozelený svět: radikálně ekologické aktivity v České republice po roce 1989. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2017. Knižnice sociologické literatury. ISBN 978-80-7419-254-8.
SZYMALSKI, Wojciech. 100 lat ochrony środowiska w Polsce. Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom 2020. ISBN 978-83-66550-19-3
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá českou a polskou environmentální politikou. Cílem práce je reflexe domácích environmentálních politik ze strany nevládní environmentální organizace Greenpeace. Práce zanalyzuje, jak česká i polská pobočka organizace reflektují environmentální témata obou národních politik, zda považují tematizaci environmentálních problémů v současné politice za dostatečnou a jakou vyvíjejí činnost, aby upozornily na případné nedostatky v environmentální politice. V úvodních kapitolách práce zkoumá, do jaké míry se témata environmentální politiky v České republice a Polsku liší a shodují, zda řeší záležitosti globálního nebo lokálního charakteru, zda reflektují současná celosvětová environmentální témata. Okrajovým tématem práce je pak české a polské environmentální hnutí, jeho vznik a vývoj na přelomu 80. a 90. let 20. století. Ohledně reflexe environmentální politiky ze strany Greenpeace se práce zabývá zejména současným obdobím od roku 2017, tedy obdobím vlády Andreje Babiše a Mateusze Morawieckého, které se zhruba překrývá s obdobím, kdy je za největší téma světového environmentalismu považována klimatická krize.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis is focused on the Czech and Polish environmental policy. The aim of the thesis is to reflect internal environmental policy from the point of view of the organization Greenpeace which is a non-governmental environmental organization. The thesis analyses how the Czech and Polish branches of the organization reflect the environmental issues of both national policies. The theses also analyses whether the branches consider the topics of environmental issues in the current policy to be sufficient and what activities they do to draw attention to possible shortcomings in environmental policy. In the opening chapters, the thesis is focused on the similarities and differences in the Czech and Polish environmental policy. There is also written whether the policies deal with global or local issues, or whether they reflect the present-day environmental topics. The thesis also mentions the Czech and Polish environmental movement, its establishment and development in the 80s and 90s in the 20th century. The thesis is mainly focused on the current period (since the year 2017) – it’s the period of the government of Andrej Babiš and Mateusz Morawiecki. This is the period when the climate crisis is considered as the biggest topic of world environmentalism.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK