Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Didaktika nadaných žáků na 1.stupni základní školy
Název práce v češtině: Didaktika nadaných žáků na 1.stupni základní školy
Název v anglickém jazyce: Didactics of Gifted Children at Primary School
Klíčová slova: didaktika, nadaný žák, formy a metody práce, akční výzkum
Klíčová slova anglicky: didactics, gifted child, forms and methods of work, action research
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.05.2018
Datum zadání: 28.05.2018
Datum a čas obhajoby: 22.05.2019 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R210, 210, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Mgr. Lenka Zemanová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce si klade za cíl zmapovat metody, formy práce a vzdělávací strategie využívané při vyučování nadaných žáků a prostřednictvím akčního učitelského výzkumu ověřit jejich efektivitu v praxi.
Seznam odborné literatury
FOŘTÍK, Václav a Jitka FOŘTÍKOVÁ. Nadané dítě a rozvoj jeho schopností. Vydání druhé. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0969-0.
RENZULLI, Joseph S, FOŘTÍKOVÁ, Jitka (ed.). Úspěšná výuka mimořádně nadaných dětí. Praha: Triton, 2008. ISBN 978-80-254-3705-6.
MUDRÁK, Jiří. Nadané děti a jejich rozvoj. Vyd. 1. Praha: Grada, 2015. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-5089-7.
HAVIGEROVÁ, Jana Marie. Pět pohledů na nadání. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-3857-4.
Předběžná náplň práce
Teoretická část – teoretická část bude obsahovat rešerši odborné literatury, týkající se problematiky vzdělávání nadaných žáků. Věnovat se bude zejména zmapování metod, forem práce a vzdělávacích strategií, které se využívají při práci s nadanými žáky.
Praktická část – praktická část bude obsahovat akční učitelský výzkum, kde se budu pokoušet o aplikaci teoretických poznatků do tříd prvního stupně základní školy, ve kterých se vyskytuje několik nadaných žáků, a o ověření jejich efektivity v praxi.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The theoretical part - the theoretical part of my work will include a research of professional literature on the subject of education of gifted children. The main focus will be on mapping methods, forms of work and educational strategies of gifted children.
The practical part - the practical part will include action teacher research, where I will apply theoretical knowledge to primary school classes with gifted children and verify their effectiveness in practice.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK