Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sebeprezentace reality na sociální síti Instagram
Název práce v češtině: Sebeprezentace reality na sociální síti Instagram
Název v anglickém jazyce: Self-presentation of Young Adults on the Instagram
Klíčová slova: Sebeprezentace, sociální síť, Instagram, Goffman, photo elicitation
Klíčová slova anglicky: Self-presentation, social network, Instagram, Goffman, photo elicitation
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: Ludmila Maria Wladyniak, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.05.2018
Datum zadání: 25.05.2018
Datum a čas obhajoby: 12.06.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2019
Oponenti: Mgr. David Mitrenga
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
Pro svůj výzkum bych ráda využila dvojí sběr dat. Nejprve dotazník, který by mi pomohl zjistit, jak se jedinci prezentují na sociální síti, tak jak prezentují, proč sdílí své fotky a na koho své příspěvky cílí. Výzkumným vzorkem by byli mladí lidé ve věkovém rozmezí 18 až 30 let. Pokusím se zaměřit na skupiny z různých České republiky, abych neměla výzkum zaměřený jen na Prahu. Po získání výsledků z tohoto dotazníku bych chtěla stanovit různé typy instagramových uživatelů a podle této typologie udělat polostrukturované rozhovory s některými respondenty, abych lépe odhalila jejich sebeprezentaci.


Předpokládaná struktura bakalářské práce
• Úvod – charakteristika problematiky
• Rozbor a definování základních pojmů
• Popis metod, cílů a postupů mého výzkumu
• Analýza – zjištění a interpretace výsledků
• Závěr – shrnutí poznatků


Seznam odborné literatury
POSPÍŠILOVÁ, Marie. Facebooková (ne)závislost: Identita, interakce a uživatelská kariéra na Facebooku. 2016. ISBN 9788024633060.
MEYROWITZ, Joshua. Všude a nikde: vliv elektronických médií na sociální chování. Praha: Karolinum, 2006. Mediální studia. ISBN 80-246-0905-3.
GOFFMAN, Erving. Všichni hrajeme divadlo: sebeprezentace v každodenním životě. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1342-0.
MEAD, George Herbert. Mysl, já a společnost. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1180-8.
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace / Jan Hendl. 2016. ISBN 9788026209829.
VESELÁ, Martina a David ŠMAHEL. 2009. Online komunity v České republice: Analýza členů a jejich sociálního kontextu. Sociální studia [online][cit. 2016-05-14]. Dostupné z: http://www.socstudia.fss.muni.cz/dokumenty/091012101208.pdf
LISTER, Martin. New media: a critical introduction [online]. 2nd ed. London: Routledge, 2009 [cit. 2018-05-21]. ISBN 978-0-415-43161-3. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/cuni/Doc?id=10267110
LURY, Celia. Prosthetic culture: photography, memory and identity. 1998. ISBN 04151029360415102944.
ROBINSON, Laura. Sebe-utváření online: O symbolické interakci v digitální éře. Biograf: časopis pro biografickou a reflexivní sociologii. 2009, č. 50. ISSN 1211- 5770.
Hiram a kol. Beliefs about the Use of Instagram: An Exploratory Study. International Journal of Business and Innovation. Vol. 2, Issue 2, 2015. Dostupné z: http://www.academia.edu/10659490/Beliefs_about_the_Use_of_Instagram_An_Expl oratory_Study.
TUŠKA, Jan. Motivy a způsoby užívání Instagramu. Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta
CASTELLS, Manuel. 2010. The rise of the network society. Oxford: Wiley-Blackwell.
JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-287-4.
PECHAR, Jiří. Být sám sebou: pojem identity a jeho meze. Praha: Hynek, 1995. Krov. ISBN 80-85906-13-9.
KAISEROVÁ, Ida. Sociální konstruktivismus Petera Bergera a Thomase Luckmana: (v zrcadle české sociologie). Soudobá sociologie 2. s.102-119, , 102-119. ISBN 978-80-246-1413-7.


Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se bude zaměřovat na jednání mladistvých (18–30) na sociální síti Instagram. Hlavním problémem, kterým se chci zabývat, je sebeprezentace uživatelů zmiňované sociální sítě a jakým stylem toto prezentování ovlivňuje realitu. Sociální sítě hrají klíčovou roli v utváření osobnosti a identity jedince. Ráda bych se zaměřila na to, jak uživatelé vnímají svůj profil, jak moc se jejich „instagramová osobnost“ liší od té skutečné, za jakým účelem sdílejí své fotografie a podobně. Zaměřuji se na mladistvé, protože si myslím, že tato skupina využívá danou sociální síť nejvíce. Vše bych chtěla podložit teorií sociálního konstruktivismu, protože mi přijde, že sociální sítě a vnímání reality skrze ně je vhodným případem této teorie. Dále bych ráda využila knihu Ervinga Goffmana: Všichni hrajeme divadlo: Sebeprezentace v každodenním životě, jelikož hezky dokresluje toto téma.

Cílem této práce je zjistit, proč mladí lidé přidávají své fotografie na sociální síť Instagram a čeho se tím snaží docílit. Chtěla bych prokázat hypotézu, že se mladí lidé snaží prezentovat své zkreslené já na základě svých ideálů a snaží tak být vnímání ostatními lidmi v reálném životě. Chtěla bych také definovat typy instagramových uživatelů, jestli vůbec nějaké jsou a na základě této typologie shrnout způsoby sebeprezentování se na sociální síti. Hlavním cílem práce je tedy dokázat, jestli se lidé na sociálních sítí prezentují na základě nějakých ideálů a jakým způsobem utvářejí svoji virtuální identitu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK