Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Projekt Bookstart: potenciál dalšího rozvoje v České republice
Název práce v češtině: Projekt Bookstart: potenciál dalšího rozvoje v České republice
Název v anglickém jazyce: Project Bookstart: the potential for further development in the Czech Republic
Klíčová slova: Bookstart|dětské čtenářství|čtenářská gramotnost|čtenářská pregramotnost|rozvoj čtenářské gramotnosti|knihovny
Klíčová slova anglicky: Bookstart|children's reading|reading literacy|pre-reading literacy|literacy development|libraries
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Landová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.05.2018
Datum zadání: 24.05.2018
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.06.2018
Datum a čas obhajoby: 09.09.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je představení projektu Bookstart: dosavadní zkušenosti s jeho průběhem v zahraničí a zmapování pilotního ročníku projektu v České republice. V teoretické části bude popsána historie a zkušenosti s projektem ve vybraných zemích. V praktické části v kvalitativním výzkumu bude zjištěna motivace zapojení do projektu a v kvantitativním výzkumu bude zjišťován potenciál dalšího rozvoje projektu v České republice.

Základní osnova:
Úvod
Bookstart: základní informace o projektu
Zahraniční zkušenosti
Bookstart v ČR - pilotní ročník
Praktická část: motivace zapojení do projektu a potenciál dalšího rozvoje projektu

Diplomová práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
Bulletin SKIP: S knížkou do života – projekt Bookstart v českém prostředí. 2017, 26(zvláštní 1). ISSN 1213-5828. Dostupné z:http://www.skipcr.cz/dokumenty/zc_17-1.pdf
HALL, Elaine. Babies, Books and 'Impact': Problems and possibilities in the evaluation of a Bookstart project. Educational Review[online]. 2010,53(1), 57-64 [cit. 2018-05-01]. DOI: 10.1080/00131910120033655. ISSN 0013-1911. Dostupné z:https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00131910120033655
S knížkou do života [online]. [cit. 2018-05-01]. Dostupné z:http://www.sknizkoudozivota.cz/
Welcome to Bookstart. BookTrust [online]. 2017 [cit. 2018-05-01]. Dostupné z:https://www.booktrust.org.uk/supporting-you/families/our-programmes/bookstart/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK