Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postoje vězňů k četbě: případová studie věznice v Jiřicích
Název práce v češtině: Postoje vězňů k četbě: případová studie věznice v Jiřicích
Název v anglickém jazyce: Attitudes of prisoners to reading: case study of Jiřice prison
Klíčová slova: vězení|čtení|čtenářství|knihy|Věznice Jiřice
Klíčová slova anglicky: prison|reading|Jiřice Prison
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Landová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.05.2018
Datum zadání: 24.05.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.10.2018
Datum a čas obhajoby: 27.01.2021 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.12.2020
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce je popsat vztah odsouzených ve věznici Jiřice ke knihám, čtení a literatuře. Práce bude rozdělena na teoretickou a praktickou část.
V teoretické části práce nejprve představím věznici Jiřice a její knihovnu. Stručně shrnu výsledky vybraných výzkumných studií týkajících se tohoto tématu, které byly realizovány v posledních 10 letech. Dále se budu zabývat četbou jako součásti trávení volného času vězňů a jejím terapeutickým vlivem na vězně.
Jádrem praktické části práce bude vlastní výzkum metodou strukturovaných dotazníků a rozhovorů. Cílem výzkumu je zjistit, jaké možnosti trávení volného času mají odsouzení ve Věznici Jiřice, zda se věnují četbě a jaká je jejich motivace ke čtenářství.

osnova:
1. Úvod
2. Věznice Jiřice - základní informace
3. Knihovna ve Věznici Jiřice
4. Výzkum
5. Závěr

Diplomová práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
BROPHY, Alfred L. Black Power in a Prison Library [article].Howard Law Journal[online]. 2017,61(1), 1 [cit. 2018-05-09]. ISSN 00186813.
BROSENS, Dorien, Liesbeth DE DONDER, Sarah DURY, Tom VANWING a Dominique VERTÉ, 2015. Life Long Learning: The Prison Library as a Bridge to Participation.Procedia - Social and Behavioral Sciences[online].191, 1496-1500 [cit. 2018-05-09]. DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.04.434. ISSN 18770428. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1877042815026944
GARNER, Jane. Australian Prison Libraries: A Study of Existing Knowledge and Recent Findings.Journal of the Australian Library[online]. 2017, 66(4), 331-343 [cit. 2018-05-09]. ISSN 24750158.
LILIENTHAL, Stephen M. PRISON AND PUBLIC LIBRARIES.Library Journal[online]. 2013,138(2), 26-32 [cit. 2018-05-09]. ISSN 03630277.
STEARNS, Robert M., 2004.The Prison Library[online].23(1), 49-80 [cit. 2018-05-06]. DOI: 10.1300/J103v23n01_03. ISSN 0163-9269. Dostupné z:http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J103v23n01_03
STEVENS, Tony a Bob USHERWOOD, 1995. The development of the prison library and its role within the models of rehabilitation.The Howard Journal of Crime and Justice.34(1), 45-63.
VÁŠOVÁ, Lidmila. Čtenáři a uživatelé informací: Základy psychologie a pedagogiky čtenáře: Učební text. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 1 sv.
VÁŠOVÁ, Lidmila. Úvod do bibliopedagogiky. Praha: Institut sociálních vztahů, 1995. 189 s. ISBN 80-85866-07-2.
akademické práce:
LEDVINOVÁ, Jitka, 2002.Vězeňské knihovny současná situace ve vybraných západních státech a v České republice. Praha. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce Černá, Milena.
KADLECOVÁ, Kateřina, 2012.Odsouzené ženy a jejich vztah k literatuře, čtení a knihám[online]. České Budějovice [cit. 2018-05-06]. Dostupné z: https://theses.cz/id/mjjxw3/DP_Kateina_Kadlecov_-_Odsouzen_eny_a_jejich_vztah_k_liter.pdf. Diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a psychologie. Vedoucí práce Kressa, Jiří.
ZÁVESKÁ, Adéla. Vězeňské knihovny ve vybraných ženských věznicích a vazební věznici. Analýza a hodnocení. Diplomová práce, Brno, 2006. 83 s.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK