Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Psychological and Psychosocial Aspects of the Placebo Effect: Status Quo of Concepts
Název práce v češtině: Psychologické a psychosociální aspekty placebo efektu: Status quo konceptů
Název v anglickém jazyce: Psychological and Psychosocial Aspects of the Placebo Effect: Status Quo of Concepts
Klíčová slova: placebo|placebo efekt|farmakologické podmiňování|komunikace s pacientem|randomizované kontrolované studie
Klíčová slova anglicky: placebo|placebo effect|pharmacological conditioning|doctor-patient communication|randomised-controlled trials
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.05.2018
Datum zadání: 24.05.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 31.05.2018
Datum a čas obhajoby: 04.09.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Mgr. Lenka Krámská, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V současnosti dochází k významné proměně konceptualizace placebo efektu. Tato změna se promítla nejen do roviny metodologické, ale také poznamenala způsob, jakým je nahlíženo na psychologické a psychosociální souvislosti tohoto fenoménu. Práce by se měla pokusit zmapovat jak placebo efekt samotný, tak i možné determinanty a psychologické mechanismy jeho průběhu. Bakalářská práce se pokusí shrnout stávající výzkumnou realitu daného jevu a prioritně akcentovat jeho psychosociální aspekty.
Empirická část reaguje na metodologické problémy některých studií nastíněných v teoretické části a zahrnuje návrh výzkumu, který by mohl přispět k získání odpovědi na jednu z aktuálnědiskutovanýchvýzkumnýchotázek.
--------------------------
In the past few years, the placebo effect has undergone a significant conceptual shift. This change has affected not only its methodological context but has also influenced how its psychological and psychosocial correlates are viewed. The thesis attempts to describe the placebo effect itself, its potential predictors and its psychological mechanisms. It aims to summarise the current research-based understanding of the phenomenon and emphasize its psychosocial aspects.
The empirical section reacts to methodological issues of selected studies outlined in the theoretical part and includes a proposal of a study that might contribute to obtaining the answer to one of the presently debated research questions.
Seznam odborné literatury
Benedetti, F. (2008). Placebo Effects: understanding the mechanisms in health and disease. Oxford; New York: Oxford University Press.

Dodd, S., Dean, O. M., Vian, J., & Berk, M. (2017). A Review of the Theoretical and Biological Understanding of the Nocebo and Placebo Phenomena. Clinical Therapeutics, 39(3), 469–476.

Finniss, D. G., Kaptchuk, T. J., Miller, F., & Benedetti, F. (2010). Biological, clinical, and ethical advances of placebo effects. The Lancet, 375(9715), 686–695.

Jonas, W. B. (2011). Reframing placebo in research and practice. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 366(1572), 1896–1904.

Wager, T. D., & Atlas, L. Y. (2015). The neuroscience of placebo effects: connecting context, learning and health. Nature Reviews Neuroscience, 16(7), 403-418
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK