Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Škála pro měření generativity – tvorba a ověření psychometrických charakteristik
Název práce v češtině: Škála pro měření generativity – tvorba a ověření psychometrických charakteristik
Název v anglickém jazyce: Scale for measuring generativity- construction and verification of psychometric properties
Klíčová slova: Generativita|psychometrické charaktersitky|střední dospělost|LGS|GBC
Klíčová slova anglicky: Generativity|midlife|psychometric properties|scale|LGS|GBC
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.05.2018
Datum zadání: 23.05.2018
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.06.2018
Datum a čas obhajoby: 14.09.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Koncept generativity vychází z Eriksonovi psychosociální teorie vývoje, jakožto vývojový úkol střední dospělosti. Jedinec se snaží o přenos zájmu mimo vlastní ego pomocí produktivity a kreativity. Na Eriksona navázali i další autoři, kteří jeho koncept rozvinuli. Jednimi z nich jsou McAdams a de St. Aubin, kteří vnímají generativitu jako jednu z důležitých součástí vývoje identity v průběhu celé dospělosti. Tvoří ji sedm vnitřně propojených dimenzí – kulturní požadavky; vnitřní touhy; zájem o další generace, víra v dobro lidstva; závazek; jednání; osobní příběh.

Cílem diplomového projektu bude vytvořit škálu, která bude měřit všech sedm dimenzí generativity dle McAdamse a de St. Aubina. Práce bude vycházet z již existujících dotazníků na měření generativity, jako jsou Loyola Generativity Scale a Generativity Behavioral Checklist. Cílem tedy bude vytvořit škálu pomocí kvalitativní a kvantitativní položkové analýzy, která bude odpovídat českému kulturnímu prostředí za pomoci výše zmíněných metod a dat sebraných v rámci již provedeného výzkumu.
Seznam odborné literatury
Blatný, M. (2016). Psychologie celoživotního vývoje. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum.

Erikson, E. H. (2015). Životní cyklus rozšířený a dokončený: devět věků člověka. Praha: Portál.

McAdams, D. P. (2001). Generativity in midlife. In M. E. Lachman (Eds.), Handbook of midlife development (395-447). New York: Wiley.

McAdams, D. P., & de St. Aubin, E. (1992). A Theory of Generativity and Its Assessment Through Self-Report, Behavioral Acts, and Narrative Themes in Autobiography. Journal of Personality and Social Psychology. 62(6), 1003-1015.

McAdams, D. P., & de St. Aubin, E. (1998). Generativity and adult development. Washington, DC American Psychological Association.

De St. Aubin, E. D. S., & McAdams, D. P. (1995). The relations of generative concern and generative action to personality traits, satisfaction/happiness with life, and ego development. Journal of Adult Development. 2(2), 99-112.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK