Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dobrovolnictví v geriatrické následné péči
Název práce v češtině: Dobrovolnictví v geriatrické následné péči
Název v anglickém jazyce: Volunteering in geriatric medicine
Klíčová slova: Dobrovolnictví, dobrovolník, motivace, geriatrie, senior, geriatrický pacient, následná péče.
Klíčová slova anglicky: Volunteering, volunteer, motivation, geriatric medicine, senior, geriatric patient, post-care.
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.05.2018
Datum zadání: 22.05.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.05.2018
Datum a čas obhajoby: 25.09.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2018
Oponenti: doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zabývá dobrovolnictvím v geriatrické následné péči. Je rozdělena na dvě části. Teoretická část obsahuje podklady z prostudované literatury na které navazuji vlastními několikaletými zkušenostmi s vykonáváním dobrovolnické činnosti. Věnuji se vymezení dobrovolnictví, jeho historií v ČR a motivací k dobrovolnictví. Dále zmiňuji specifika geriatrického pacienta a oddělení Geriatrie a následné péče.
Praktická část využívá kvalitativní metody rozhovorů s dobrovolníky k zjištění jejich specifické motivace a subjektivní zkušenosti s dobrovolnou činností.
Cílem práce je popsat všestranné přínosy dobrovolnické činnosti v geriatrické následné péči a motivaci k ní.
Seznam odborné literatury
BENEDÍKOVÁ, Luisa. Rukověť dobrovolníka pečujícího o seniora. Praha: Hestia – národní dobrovolnické centrum, 2012.
COHEN, Jean L. a Andrew ARATO. Civil society and political theory. 3rd print. Cambridge: MIT Press, 1995. Studies in contemporary German social thought. ISBN 0-262-53121-6.
ČELEDOVÁ, Libuše, Zdeněk KALVACH a Rostislav ČEVELA. Úvod do gerontologie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3404-3.
DOHNALOVÁ, Marie. Antropologie občanské společnosti: analýzy a interpretace s přihlédnutím k výsledkům vědecko-výzkumného a pedagogického zaměření Katedry oboru Občanský sektor FHS UK v Praze. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, 2004. Scientia (Nadace Universitatis Masarykiana). ISBN 80-7204-339-0.
FRIČ, Pavol a Tereza POSPÍŠILOVÁ. Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na začátku 21. století. Praha: Agnes, 2010. ISBN 978-80-903696-8-9.
HAŠKOVCOVÁ, Helena. Fenomén stáří. Vyd. 2., podstatně přeprac. a dopl. Praha: Havlíček Brain Team, 2010. ISBN 978-80-87109-19-9.
HOLMEROVÁ, Iva, Božena JURAŠKOVÁ a Květuše ZIKMUNDOVÁ. Vybrané kapitoly z gerontologie. Praha: Gema, 2002.
HOLMEROVÁ, Iva. Průvodce vyšším věkem: manuál pro seniory a jejich pečovatele. Praha: Mladá fronta, 2014. Lékař a pacient. ISBN 978-80-204-3119-6.
HROZENSKÁ, Martina a Dagmar DVOŘÁČKOVÁ. Sociální péče o seniory. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4139-0.
HUČÍN, Jakub. Dobrovolníci jsou obrazem společnosti. Psychologie dnes. Rč. 9, č.10 (2003) s.24-25.
KABAT-ZINN, Jon a Libor VÁLEK. Život samá pohroma: jak čelit stresu, nemoci a bolesti pomocí moudrosti těla a mysli. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2016. Pod povrchem. ISBN 978-80-7555-012-5.
KLEVETOVÁ, Dana a Irena DLABALOVÁ. Motivační prvky při práci se seniory. Praha: Grada, 2008. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-2169-9.
KOŘÍNKOVÁ, Ivana. Dobrovolnictví v nemocnicích jako jeden z nástrojů podpory zdraví a zvyšování kvality péče. In: 10 let rozvoje dobrovolnictví – rehabilitace občanských ctností. Kroměříž: Klub UNESCO Kroměříž a HESTIA – národní dobrovolnické centrum Praha, 2008, str.48.
KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Optimismus, pesimismus a prevence deprese. Praha: Grada, 2012. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-4007-2.
MATOUŠEK, Oldřich, Zuzana Havrdová, Jiří Tošner a Bohumila Baštecká. Dobrovolníci versus profesionálové [Redaktor] Pavla Koucká. Psychologie dnes: psychologie, psychoterapie, životní styl. ISSN 1212-9607 - Rč. 13, č. 2 (2007) s.34-37.
MATULAYOVÁ, Tatiana, Pavlína JURNÍČKOVÁ a Jakub DOLEŽEL. Motivace k dobrovolnictví. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. ISBN 978-80-244-5110-7.
MINIBERGEROVÁ, Lenka a Jiří DUŠEK. Vybrané kapitoly z psychologie a medicíny pro zdravotníky pracující se seniory. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2006. ISBN 80-7013-436-4.
MLÝNKOVÁ, Jana. Péče o staré občany: učebnice pro obor sociální činnost. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3872-7.
MOJŽÍŠOVÁ, A., Lacinová, J., Šemberová, J. (2000). Model canisterapie. Kontakt. 2(4), 215-219
MOTYČKA, Pavel. Škola a dobrovolnictví. In: 10 let rozvoje dobrovolnictví – rehabilitace občanských ctností. Kroměříž: Klub UNESCO Kroměříž a HESTIA – národní dobrovolnické centrum Praha, 2008, str. 82.
NOVOTNÝ, Michal a Ivana STARÁ. Dobrovolníci v nemocnicích: metodický manuál pro zdravotnická a sociální zařízení. Vyd. 2. dopl. Praha: Hestia, 2002. ISBN 80-238-8697-5.
ŠIMKOVÁ, Svatava, ed. Dobrovolníci mění svět: sborník příkladů dobré praxe : Evropský rok dobrovolnictví. Praha: Národní institut dětí a mládeže MŠMT, 2011. ISBN 978-80-87449-15-8.
TOŠNER, Jiří a Olga SOZANSKÁ. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. Vyd. 2. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-178-6.
TOŠNER, Jiří. Rehabilitace dobrovolnictví v Čechách – postavení dobrovolníků v české společnosti po roce 1998. In: 10 let rozvoje dobrovolnictví – rehabilitace občanských ctností. Kroměříž: Klub UNESCO Kroměříž a HESTIA – národní dobrovolnické centrum Praha, 2008, str. 40-42.
Zvířata v domovech nejen pro seniory, Praha, Hestia, 1999
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK