Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zrušení vízové povinnosti pro Ukrajinu a jeho dopad na Českou republiku
Název práce v češtině: Zrušení vízové povinnosti pro Ukrajinu a jeho dopad na Českou republiku
Název v anglickém jazyce: Cancelation of the visa duty for Ukraine and its impact on the Czech Republic
Klíčová slova: migrace, Ukrajina, Česká republika, viza, politické strany, zaměstnanecká karta, odbory
Klíčová slova anglicky: migration, Ukraine, Czech, visa, political parties , work permit, unions
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.05.2018
Datum zadání: 21.05.2018
Datum a čas obhajoby: 22.06.2020 08:15
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J3014, Jinonice - místn. č. 3014
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2020
Oponenti: PhDr. Mgr. et Mgr. Jakub Landovský, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
Práce je jedinečnou jednopřípadovou studii jejímž cílem je poskytnout příčinné vysvětlení postoje českých stran k ukrajinské migraci a změny ukrajinské menšiny v České republice související se zrušením vízové povinnosti v roce 2017. Metodologií práce bude kvalitativní obsahová analýza zápisů z jednání, zákonů a dalších dokumentů týkající se migrace v české politice. Dále povedu polostrukturované rozhovory s pracovníky Odboru azylové a migrační politiky, jelikož se jedná o prvotní instanci státní správy, která zrušení vízové politiky zaznamenává. Analýzu rozhovorů doplním o číselné statistiky Ministerstva vnitra a dalších institucí, aby bylo možné ukázat, jestli zrušení vízové povinnosti přineslo změny na počet a typy pobytů v České republice. Práce se zaměří též na roli odborových svazů, které se k pracovní migraci z Ukrajiny stavějí poněkud kriticky, neboť se obávají zhoršení postavení domácí pracovní síly.
Z výše zmíněného bude možné pozorovat případné rozdíly v počtu a typu žádostí o pobyt v kontextu dlouhodobé legální i nelegální migrace z Ukrajiny, přístupu na pracovní trh a roli odborů. V souvislosti s tímto výzkumem vyhodnotím vyjádření politiků českých politických stran na dané téma, případně jejich programy a zhodnotím, jak se přístup lišil od postojů v migrační krizi.


Předpokládaná osnova práce:

Úvod

Asociační dohoda

Ukrajinská menšina v ČR
Legální a nelegální
Pracovní trh
Odbory

Zrušení vízové povinnosti 2017
Statistika
Rozhovory
Zhodnocení dopadů

České politické strany a postoj k migrační krizi

České politické strany a postoj k migraci z Ukrajiny

Závěr
Seznam odborné literatury
• DRBOHLAV, Dušan, ed. Ukrajinská pracovní migrace v Česku: migrace - remitence - (rozvoj). Vydání první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 282 stran. ISBN 978-80-246-2995-7.
• DRBOHLAV, Dušan, ed. a JAROSZEWICZ, Marta, ed. Ukrainian migration in times of crisis: forced and labour mobility. First published. Prague: Charles University, Faculty of Science, 2016. 179 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh. ISBN 978-80-7444-048-9.
• DRBOHLAV, Dušan, ed. et al. Monitoring of migration data and policy changes conducted in Ukraine, Poland, Czechia and Slovakia (September 2015 - June 2016). First published. Prague: Charles University, Faculty of Science, 2016. 134 stran. ISBN 978-80-7444-047-2.
• DRULÁK, Petr, ed. National and European identities in EU enlargement: views from Central and Eastern Europe. Prague: Institute of International Relations, 2001. 224 s. ISBN 80-86506-11-8.
• DRULÁK, Petr a kol. Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 255 s. ISBN 978-80-7367-385-7.
• JIRKA, Luděk. Migrace za lepším životem: etnická návratová migrace ze západní Ukrajiny: sounáležitost s ukrajinským národem a "vytváření" krajanů. Vydání 1. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2018. 181 stran. ISBN 978-80-7571-013-0.
• KARLAS, Jan. “Evropské záležitosti, koordinace a český zájem”. in DRULÁK, Petr a kol. Hledání českých zájmů. Vnitřní rozmanitost a vnější akceschopnost. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2010. 262 s. ISBN 978-80-86506-88-3.
• PLECHANOVOVÁ, Běla a kol. Evropská unie na počátku 21. století: reformní procesy a institucionální změna. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2006. 215 s. ISBN 80-246-1154-6.
• ŠLOSARČÍK, Ivo. Politický a právní rámec evropské integrace: (včetně změn podle Lisabonské smlouvy). 3., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 452 s. ISBN 978-80-7357-471-0.
Předběžná náplň práce
Cíl práce má dvě části. Zaprvé, určit, zda a popřípadě jak se projevuje zrušení vízové povinnosti z roku 2017 na velikost a složení ukrajinské menšiny v České republice. Práce by měla analyzovat, kde Ukrajinci pracují a jak se k tomu staví zaměstnavatelé a odbory v České republice.
Zadruhé, zhodnotit migraci z Ukrajiny v kontextu vztahu českých stran k evropské migrační krizi, která započala v roce 2015. Přístup stran k oběma záležitostem se značně liší a migrace z Ukrajiny je i nástrojem argumentace v protiimigrační rétorice v uprchlické krizi.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The theses seeks mainly two goals. First is to define, if and how cancelation of visa duty from 2017 impacts the size and structure of Ukrainian minority in the Czech Republic. The theses will show in which spheres the Ukrainian work and what are the attitudes of Czech employers and unions towards it.
Second aim is to evaluate the migration in context of Czech political party's attitude in European migration crises which started in 2015. The approach towards both cases differs significantly and migration from Ukraine is also a tool used in argumentation in anti-immigration rhetoric in refugee crisis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK