Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití webových platforem a mobilních aplikací ve výuce češtiny jako cizího jazyka
Název práce v češtině: Využití webových platforem a mobilních aplikací ve výuce češtiny jako cizího jazyka
Název v anglickém jazyce: Web Platfroms and Mobile Applications in Teaching Czech for Foreigners
Klíčová slova: webové platfromy|mobilní aplikace|čeština jako cizí jazyk|metodologie|gramatika|slovní zásoba|psaní|čtení|poslech|výslovnost|mluvení|české reálie
Klíčová slova anglicky: web platforms|mobile applications|Czech for foreigners|methodology|grammar|vocabulary|writing|reading|listening|pronunciation|Czech Life and Institutions
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2018
Datum zadání: 18.06.2018
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.06.2018
Datum a čas obhajoby: 31.01.2022 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.12.2021
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2022
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se zaměří na využití webových platforem a mobilních aplikací ve výuce češtiny jako cizího jazyka. Digitální technologie jsou v dnešní době nepostradatelnou součástí našeho každodenního života a mají velký potenciál i ve vzdělávání. Teoretická část práce bude obecně mapovat využití technologií ve výučování, zvl. cizíchjazyků. Materiál pro výuku, který bude navržen jako součást práce, bude cílený na jazykovou úroveň A1/A2 evropského referenčního rámce. Praktická část práce se zaměří na popis jednotlivých platforem a aplikací (např. Quizlet, Kahoot, Nearpood, Skype, Socrative…) a jejich potenciál a možnosti užití během lekcí češtiny jako cizího jazyka. Ke každé platformě/aplikaci bude navržen metodický list pro jejich využití. Využití aplikací bude strukturováno tak, aby pokrylo jak jednotlivé řečové dovednosti, tj. čtení, poslech, psaní, mluvení, tak jednotlivé roviny výuky řečového systému, tj. výslovnost, slovní zásobu, gramatiku, ale také sociokulturní složky výuky v rámci reálií v širokém slova smyslu.
Cílem práce je systematicky zmapovat a navrhnout možnosti využití moderních technologií ve výuce češtiny jako cizího jazyka.
Seznam odborné literatury
BRDIČKA, Bořivoj. Role internetu ve vzdělávání: studijní materiál pro učitele snažící se uplatnit moderní technologie ve výuce. Kladno: AISIS, 2003. ISBN 80-239-0106-0.
KAPOUNOVÁ, Jana. Používání informační a komunikační technologie ve výuce. Ostrava: Ostravská univerzita, 1999. ISBN 80-7042-145-2.
LOJOVÁ, Gabriela a Kateřina VLČKOVÁ. Styly a strategie učení ve výuce cizích jazyků. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-876-0.
NEUMAJER, Ondřej, Lucie ROHLÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Učíme se s tabletem: využití mobilních technologií ve vzdělávání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-768-3.
PITLER, Howard, Elizabeth Ross. HUBBELL a Matt. KUHN. Using technology with classroom instruction that works. 2nd ed. Alexandria, Va.: Association for Supervision and Curriculum Development, c2012. ISBN 978-1-4166-1430-2.
Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úrovně A1, A2. Praha 10 – Hostivař, PSČ 102 00, Weilova 1271/6., 2016. ISBN 978-80-7481-164-7.
RICHARDS, Jack C. a Theodore S. RODGERS. Approaches and methods in language teaching. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. ISBN 978-1-107-67596-4.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK