Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Napomáhá mediální pokrytí porozumění konfliktu? Redefinice konceptu mírové novinařiny a analýza českého zpravodajství o Kypru a Náhorním Karabachu
Název práce v češtině: Napomáhá mediální pokrytí porozumění konfliktu? Redefinice konceptu mírové novinařiny a analýza českého zpravodajství o Kypru a Náhorním Karabachu
Název v anglickém jazyce: Does Media Coverage Help to Understand Conflicts? Redefining the Concept of Peace Journalism and a Comparative Analysis of Cyprus and Nagorno Karabach Conflicts in the Czech Media
Klíčová slova: peace journalism; diskurzivní analýza; Galtung; analýza konfliktu; rámování; nastolování agendy; priming; conflict studies; Náhorní Karabach; Kypr; konstruktivismus
Klíčová slova anglicky: peace journalism, discourse analysis, Galtung, conflict analysis, framing, agenda setting, priming, conflict studies, Nagorno Karabakh, Cyprus, constructivism
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ondřej Ditrych, M.Phil., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.05.2018
Datum zadání: 21.05.2018
Datum a čas obhajoby: 09.09.2019 00:00
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J2075, Jinonice - místn. č. 2075
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2019
Oponenti: Mgr. Jakub Záhora, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
Úhelným kamenem diplomové práce je koncept peace journalism (PJ) vycházející z práce Johana Galtunga a mající původ v 70. letech 20. století. Tento koncept je často terčem kritiky, jelikož staví jako výchozí bod kritiky zaujatost a neobjektivitu zpráv z konfliktních oblastí. Zároveň nelze mluvit o jednom uceleném konceptu, spíše o normativním přesvědčení jeho hlasatelů. Zatímco jako hlavní východisko klasické novinařiny z konfliktních oblastí je zejména exkluzivita a tím zvýšená čtenost (tím pádem i zvýšený důraz na násilí), PJ staví do popředí conflict analysis, tedy zmapování konfliktu v celé jeho šíři, včetně mírového vyjednávání, všech aktérů, ale i horké fáze konfliktu. Skrze toto pochopení je možné dostatečně zjednodušit realitu tak, aby reflektovala daný konflikt. Nejedná se tedy o normativní poznání, ale o poznání založené na empirickém poznání. Vzhledem k chybějící teorii PJ nebude autor usilovat o její vytvoření. PJ bude sloužit pouze jako odrazový můstek, řekněme intelektuální zázemí, které bude rozvinuto o analýzu a komparaci dvou konfliktů a jejich následném zobrazení v českých médiích. Novinářská práce zprostředkovává komplexní realitu IR, v tomto případě konfliktních oblastí, světovému a domácímu publiku. Tím vytváří ne pouhý obraz, ale sub-realitu toho, jakým způsobem je konflikt vnímaný. Z toho hlediska autor využije konstruktivismus jako obecný, široký teoretický základ práce. Tyto přístupy jsou zakotvené jak mediálních studiích (viz framing; agenda setting, priming), tak v samotné disciplíně international relations (IR). Po vytvoření metodologického základu, ke kterému je ještě potřeba přidat discourse analysis jako výchozí bod samotného zkoumání českých médií (pouze textu, nikoli obrazu či zvuku), dojde ke zkoumání samotných konfliktů. K tomuto účelu byla zvolena komparace konfliktu o Náhorní Karabach a konflikt na Kypru. Oba jsou relativně periferní, ačkoli přítomné v českém mediálním prostředí. Zároveň se jedná o konflikty v určitém stádiu zamrznutí (frozen conflicts), jsou poměrně komplexní a jejich kořeny (roots of the conflicts) nejsou patrné na první pohled. Jako výchozí bod zkoumání českých médií je zvolen rok 1990 vzhledem k historickému vývoji v Československé republice, resp. České republice. Vzhledem k limitování výzkumníka nelze prozkoumat celé období od roku 1990 až po současnost. S citlivostí tedy budou vybrána období, během kterých byl konflikt exponován (eskalace či naopak mírová řešení) a v těchto obdobích budou pomocí Newton databáze vyhledány všechny relevantní články v českých médiích. Předpokládané množství těchto období je u každého konfliktu čtyři až pět. Mělo by se jednat jak o násilné, či horké fáze), tak o období, kdy bylo dosaženo určitého mírového pokroku. Není ani vyloučeno, že některá období budou vybrána v návaznosti na zvýšenou internacionalizaci konfliktu. Analýza konfliktů a komparace bude probíhat na základě parametrů vycházejících z PJ. Jedním může být např. počet článků, které zmiňovaly možné příčiny, jak často bylo reportováno o mírovém procesu, zda byli citování zástupci z konfliktních oblastí jako zdroj vědění, nakolik proniklo akademické poznání do mediálního obrazu (ať již přes citované odborníky, či využití organizací a think-tanků) aj.
Seznam odborné literatury
ÇIFTCIOĞLU, Vasvi. Peace Journalism: A Practical Handbook for Journalists in Cyprus. ISBN 978-9925-7378-1-9
DE WAAL, Thomas. Black Garden: Armenia and Azerbaijan through Peace and War (New York University Press: New York and London). ISBN 0-8147-1944-9.
DODD, Clement. 2010. The History and Politics of the Cyprus Conflict (Palgrave Macmillan: New York). ISBN-13: 978–0–230–24211–1
FAWCETT, Luis. 2010. „Why Peace Journalism Isn't News“. Journalism Studies 2, vol. 3.
GALTUNG, Johan. 1998. „High Road, Low Road: Charting the Course for Peace Journalism.“ Track Two 4, vol. 7.
GALTUNG, Johan. 2016. „Peace Journalism“. Media Asia 3, vol. 30.
HADJIPAVLOU, Maria. 2007. “The Cyprus Conflict: Root Causes and Implications for Peacebuilding”. Journal of Peace Research 3, vol. 44.
LEDERACH, John Paul. 1997. Building Peace: Sustainable Reconciliation In Divided Societies (United States Institute of Peace Press: Washington, D.C.). ISBN 1-878379-74-7
LOYN, David. 2007. „Good journalism or peace journalism“. Conflict & communication online 2, vol. 6
LYNCH, Jake. 2007. „A course in Peace Journalism“. Conflict & communication online 1, vol. 6.
MATSAGANIS, Matthew D. a PAYNE, J. Gregory. 2005. „Agenda Setting in a Culture of Fear : The Lasting Effects of September 11 on American Politics and Journalism“. American Behavioral Scientist 3, vol. 49.
MCGOLDRICK, Annabel and LYNCH, Jake. 2000. „Peace Journalism“. Reporting the World.
MICHAEL, Michális Stavrou. 2009. Resolving the Cyprus Conflict: Negotiating History (Palgrave Macmillan: New York). ISBN: 978–0–230–62002–5
OLIVA Fabio and CHARBONNIER Lorraine. 2016. Conflict Analysis Handbook. A field and headquarter guide to conflict assessments. United Nations System Staff College, Turin, Italy.
PAPADAKIS, Yiannis, PERISTIANIS, Nicos and WELZ, Gisela. 2006. Divided Cyprus: Modernity, History, and an Island in Conflict (Indiana University Press: Bloomington and Indianapolis). ISBN 0-253-34751-3
POKALOVA, Elena. 2015. „Conflict Resolution in Frozen Conflicts: Timing in Nagorno-Karabakh“. Journal of Balkan and Near Eastern Studies 1, vol 17.
ROBINSON, Piers. 1999. „The CNN Effect: Can the News Media Drive Foreign Policy?“ Review of International Studies 2, vol. 25.
SAMUELSSON, Tore and LUNDQVIST, Kristina. 2003. „The Role of Media in War and Peace“. New Routes: A Journal of Peace Research and Action 2, vol 8. Life and Peace Institute, Uppsala, Švédsko.
TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. 2010. Metody výzkumu médií (Praha: Portál). ISBN 987-80-7367-683-4.
VOLKAN, D. Vamik. 1979. Cyprus – War and Adaptation. A Psychoanalytic History of Two Ethnic Groups in Conflict (University Press of Virginia: Charlottesville). ISBN 0-8139-0775-6
Předběžná náplň práce
Výzkumná otázka je vtělena již do názvu práce. Hlavním cílem je zjistit, jakým způsobem konstruují média ‚realitu‘ konfliktu, nakolik nabízí vhled do konfliktu, jeho příčin, kořenů i možného řešení. Cílem není zjistit, zda daná média referují o kontaktu dobře, či špatně. Práce není normativního charakteru. Cílem je dle daných kritériích sestavených na základě peace journalism ukázat, jakou alternativní realitu média vytvářejí, což může mít důležité dopady na společnost, politiku i stát jako takový. Předběžná hypotéza zní, že takto okrajové konflikty nebudou řádně vysvětleny a jejich realita bude značně odlišná. Zároveň média nebudou věrně referovat o mírových procesech, což bude vytvářet násilný obraz konfliktů, které jsou buď zapomenuty, či považovány za neřešitelné. Jednotlivé nuance ovšem ukáže až jejich analýza. Struktura práce tedy bude začínat obecným úvodem do problematiky médií a peace journalism. Následovat bude představení konstruktivismu jak v IR, tak v mediálních studiích. Následně bude vysvětlena metodologie a postupy analýzy. Následovat bude jejich analýza a analýza obrazu v médiích a následná komparace. Závěr práce shrne dosažené poznatky a nabídne úvahu nad vztahem vytváření sub-reality médii a vlivu, jaký může mít na řešení/neřešení konfliktu, jeho percepci i vynaložené úsilí i zdroje.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The research question is inscribed to the thesis' title. The key objective is to explore how media construct the 'reality' of conflict, its causes, roots and possible resolution. The objective is not to find whether given media report the conflict correctly or not; the thesis is not normative. The objective is, based on the criteria assembled using the concept of peace journalism, to show what alternative reality the media produce, with possible important effects on society, politics and the state as such. A preliminary hypothesis is that marginalised conflicts are not going to be explained in depth and their reality will be rather different from how they are reported. At the same time, media will not faithfully report peace processes, which will construct a violent image of the conflicts that are either forgotten, or considered to be irresolvable. Particular nuances will only be shown in the analysis. In terms of structure, in the introduction the media and peace journalism problematique will be generally presented. This will be followed by the overview of constructivism in both IR and media studies. After that, methodology and method of analysing the selected conflict cases will be presented. The conflicts will then be analysed together with their media image; and compared. The thesis' conclusion will summarise the findings and propose a reflection on the relationship between the media` creation of subreality and the effects it has on resolution of conflicts and the lack thereof, their perception and the expended efforts and resources.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK